Parlament 434 milionów: Wspólna polityka rolna zatwierdzona. Po szczycie klimatycznym COP26


18-12-2021 16:49:57

25 listopada Parlament Europejski przyjął budżet unijny na 2022 r. Projekt poparło 550 europosłów, 77 było przeciw, a 62 wstrzymało się od głosu. Przyszłoroczny budżet będzie największym w historii UE, opiewa na kwotę 169,5 mld euro w zobowiązaniach i 170,6 mld euro w płatnościach. Dodatkowo szacowane jest 143 mld euro z planu odbudowy. Prawie 480 mln euro przeznaczono na działania związane z traktowanymi priorytetowo w UE: zdrowiem, młodzieżą oraz działaniami na rzecz klimatu. Zwiększeniu uległy również środki przeznaczone na walkę z pandemią i jej skutkami.

Wzmocnione zostaną planowane przedsięwzięcia w zakresie zdrowia (program EU4Health), badań naukowych (program Horyzont Europa), ochrony klimatu, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wsparcia młodych (program Erasmus +).

Wspólna polityka rolna zatwierdzona

23 listopada posłowie zatwierdzili nową wspólną politykę rolną. Priorytetem reformy są bioróżnorodność, zgodność z przepisami i zobowiązaniami unijnymi dotyczącymi środowiska oraz ocena krajowych planów przez KE. Uchwalone przepisy gwarantują przeznaczenie co najmniej 35% budżetu krajowych planów wspólnej polityki rolnej na rozwój obszarów wiejskich, a na aktywności związane ze środowiskiem i klimatem przekierowanych zostanie co najmniej 25% płatności bezpośrednich. Zwiększono również wsparcie dla małych i średnich gospodarstw poprzez przeznaczenie co najmniej 19% płatności bezpośrednich. Nie mniej niż 3% z nich będzie przeznaczonych dla młodych rolników.

Nowa polityka rolna poprawia nadzór nad przestrzegani\em prawa pracy. Łatwiejsza ma być również kontrola nadużyć finansowych poprzez udostępnienie państwom unijnych narzędzi eksploracji danych. W reformie uwzględniono stałą rezerwę finansową na wypadek wahań cen lub niestabilności rynków. Pomimo faktu, że nowa polityka rolna to więcej regulacji, wg posła sprawozdawcy Petera Jahra cechuje ją większa przejrzystość, przewidywalność i zrównoważoność przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń biurokratycznych dla rolników.

Po szczycie klimatycznym COP26

Listopadowa sesja plenarna PE zaowocowała dyskusją podsumowującą szczyt klimatyczny COP26 przy udziale wiceprzewodniczącego KE Franza Timmermansa oraz prezydencji Rady.    Wnioski z konferencji zostały przedstawione już 13 listopada w trakcie obrad Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przez przedstawicieli Komisji i delegatów unijnych na COP26 (Pascal Canfin, Peter Liese). Przy pozytywnej ocenie szczytu zauważono jednakże, że jego konkluzja oparta została o „najmniejszy wspólny mianownik”, co pozostaje zbyt mało ambitnym podejściem w perspektywie ograniczeń emisji zanieczyszczeń do 2030 r.

W trakcie sesji PE Franz Timmermans ocenił działania UE na konferencji pozytywnie, wskazując na ciągłość odnośnie do porozumienia paryskiego. Podjęte kroki dają szansę na ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5oC. Z kolei kraje, które nie wyznaczyły określonego celu klimatycznego, będą musiały przedstawić bardziej ambitne plany krajowe w przyszłym roku. Przewodniczący KE wezwał również do kontynowania unijnej roli lidera w kwestiach klimatycznych przez przyjęcie przed datą przyszłorocznego szczytu klimatycznego pakietu „Fit for 55 in 2030” (zaprezentowanej przez KE w lipcu propozycji ograniczenia gazów cieplarnianych do 55% do 2030 r.).

Większość eurodeputowanych odebrała konkluzję szczytu jako ruch w dobrym kierunku, chociaż pojawiły się również głosy niezadowolenia, podnoszące potrzebę podjęcia bardziej zdecydowanych globalnych działań i to w perspektywie przekraczającej 2030 r. Niektórzy posłowie wskazywali też na zbyt mało ambitne deklaracje w kierunku ograniczenia postępującego globalnego ocieplenia do 1,5oC. Pojawiły się też wezwania do korekty celów w kierunku znaczniejszego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.

Oprac. ab

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl