Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2021": Wacław Romuald Muzykiewicz, Tomasz Wróblewski, Magdalena Zabochnicka


18-12-2021 17:07:18

Wacław Romuald Muzykiewicz         

Prof. AGH dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, pracuje na Wydz. Metali Nieżelaznych. Laureat Odzn. M. Kopernika PRIMUS INTER PARES i Medalu S. Staszica dla Wzorowego Absolwenta Uczelni. Czł. Senatu AGH i prodziekan 3 kad. (2002-16), czł. Rady Wydziału (od 1993). Animator Konkursu o Nagrodę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych dla najlepszego absolwenta Wydziału (25 edycji).

Zbudował laboratorium, autor monografii, ponad 100 publ., ok. 130 ref., ok. 80 proj. n-b i oprac. dla przemysłu. Wypromował ponad 130 mgr. inż. i inż., wśród nich laureatów konkursu na najlepszą pracę dypl. DIAMENTY AGH i Nagrody SITMN dla najlepszego absolwenta Wydziału. Organizator zagr. praktyk stud. (Rosja, Austria). W gronie najlepiej ocenianych przez studentów naucz. akad. na Wydz. Promotor prac dokt., w tym doktoratów wdrożeniowych. Był konsultantem (technolog i konstruktor) w OBR PWM POLMETAL, szkolił kadrę inż. przemysłu. Zdobył dośw. nauk. za granicą (Japonia, Szkocja), wizytował uniw. w Rosji, Australii, USA, Kanadzie. Wyróżniony Medalem 55-lecia Fakulty Strojní VŠB - Techn. Univ. Ostrava.

Jest czł. Rady SBŁ - Inst. Met. Nież. w Gliwicach (wcz. Rady Nauk. IMN) i Sekcji Proc. Techn. Komitetu IMiM PAN. Czł. Rad Nauk.- Progr. kilku czasopism, w tym Przeglądu Technicznego. Wiceprezes SITMN (od 2002), del. do Rady Kraj. FSNT-NOT. Przewodniczył sesji V Światowego Kongresu Kształcenie i dokształcanie inżynierów na potrzeby XXI w. Był czł. Rady, przew. Walnym Zgrom. Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu (2004-16). Zorg. m.in. 15 edycji Konf. Rurowej o zasięgu międzyn. Jest w gronie fundat. Nagrody RESPECTUS im. Marsz. Marka Nawary.

W 2021 otrzymał dyplom – podziękowanie ZG Związku Literatów Polskich za wkład pracy i myśli twórczej w powstanie książki Piórem po KGHM (autor: S. Luchowski). Laureat Nagrody Ministra i nagród Rektora. Wyróżniony m.in. Medalem KEN i Zł. Krzyżem Zasługi, Hon. Odzn. SW AGH, SITPH, SITMN, SITPMB i NOT (Diamentowa, 2019).

bh

Tomasz Wróblewski

Mgr inż. Tomasz Wróblewski - ukończył studia inżynierskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej (specjalność - Mechanika i Budowa Maszyn). Tytuł magistra uzyskał jako absolwent Wyższej Szkoły Bankowej (Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu: Zarządzanie Biznesem). Od 2017 r. jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (jest członkiem Zarządu) w Wałbrzychu oraz od 2018 r. członkiem Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa we Wrocławiu. Zawodowo jest związany od 2010 r. z firmą BOXMET LTD. Sp. z o.o. Początkowo był specjalistą a następnie został kierownikiem do spraw rozwoju firmy. W 2014 r. został dyrektorem do spraw technicznych i produkcji, a od 2016 r. jest wiceprezesem Zarządu firmy BOXMET LTD. Sp. z o.o.

Od 2018 r. jest członkiem Komisji Energetycznej przy SIMP Wałbrzych. Jest współtwórcą i twórcą usprawnień w procesach wytwórczych istniejących wyrobów a także nowych uruchomień produkcyjnych do wyrobów pożarowych i innych. Zwolennik nowych technologii, standaryzacji, automatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania. Zwolennik zrównoważonej transformacji energetycznej (mix energetyczny), ekologii, zrównoważonego rolnictwa, rozwoju technologii a także koncepcji stanowiącej o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (biznesu).

Zawodowo współpracuje z Centrum Naukowym Badań Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie, Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie, Technicky Skusobny Ustav Piestany oraz FIRES na Słowacji pod kątem badań laboratoryjnych, mechanicznych, i innych w tym też pod kątem bezpieczeństwa przeciw pożarowego. Również nadzoruje procesy w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji a także audyty British Standards Institution (BSI Group) pod kątem wydanych przez tę instytucję certyfikatów ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

bh

Magdalena Zabochnicka

Dr hab. Magdalena Zabochnicka, prof. PCz, absolwentka Wydz. Nauk Farmaceut. z Oddz. Med. Labor. Śl. Uniw. Med. i absolwentka filologii ang. - Języka Biznesu na Uniwersytecie Human.- Przyr. w Częstochowie. Stopień dr. hab. uzyskała w dyscyplinie inżynieria środowiska w PCz. Jej zainteresowania to: technologie oczyszczania wody, ścieków i gleby, usuwanie CO2, wykorzystanie biomasy, biotworzywa, OZE, GOZ, innowacje w MŚP. Ma w dorobku: ponad 130 współautorskich i autorskich publikacji w polskich i zagr. czasop. nauk., 2 patenty i 1 świadectwo ochronne na wzór użytkowy. Jest współautorem 10 zgłoszeń patentowych na sposoby otrzymywania folii biodegradowalnych. Prowadzi wykłady w jęz. ang. Jest promotorem wielu prac dyplomowych w jęz. ang. Uczestniczy w projektach finansowanych z funduszy europejskich, jako kierownik projektu lub wykonawca.

Za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne otrzymała 14 nagród Rektora PCz, Medal KEN i Sr. Krzyż Zasługi. Za wynalazki uzyskała wiele platynowych, złotych i srebrnych medali oraz nagród specjalnych na międzynarodowych targach wynalazków m.in. w: Tajlandii, USA, Kanadzie, Tajwanie, Korei Płd. i Nagrodę Prezesa UP RP podczas International Warsaw Invention Show IWIS 2019.

Od wielu lat współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Od ponad 15 lat jest ekspertem w zakresie innowacyjnych technologii m.in. przy: KE, Min. Funduszy i Polityki Regionalnej, Min. Rozwoju i Technologii, PARP, NCBR i BGK. Jako Innovation Coach i Ekspert Rekomendowany przy MFiPR wspiera działania dot. zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacyjnych technologii, (bio)produktów i usług przy udziale funduszy europejskich oraz kapitałowych i gwarancyjnych instrumentów finansowych. Jest zaangażowana w działania europejskich strategii politycznych w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu, Gospodarki Obiegu Zamkniętego GOZ i Europejskiej Strategii Biogospodarki.

Propagatorka odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem na drodze wdrażania strategii przeciwdziałania zanieczyszczeniom poprzez m.in. obniżanie śladu środowiskowego, środowiskową ocenę cyklu życia  i cyrkularną gospodarkę odpadami.

jaz

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl