Parlament 500 milionów. Kto chce GMO? Łotewskie zadania


07-02-2015 14:27:53

Kto chce gmo?

Nowe przepisy dają państwom członkowskim prawo do ograniczenia lub zakazu upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium nawet wówczas, gdy ich uprawa została dozwolona w Unii Europejskiej.

Projekt w tej sprawie został złożony już w 2010 r., ale przez cztery lata był zablokowany z powodu sporu między zwolennikami i przeciwnikami GMO w państwach członkowskich. Kompromisowy tekst, wynegocjowany z unijnymi ministrami poparło w głosowaniu 480 posłów, 159 głosowało przeciw, 58 się wstrzymało.

- Porozumienie zapewni większe pole manewru państwom, które chcą ograniczyć uprawy GMO na swoim terytorium – uznała Frédérique Ries (Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, Belgia), autorka poselskiego sprawozdania, wyrażając przekonanie, że dalsze badania naukowe w tej kwestii będą prawdziwie niezależne.

Nowe przepisy pozwolą państwom członkowskim na zakazanie uprawy GMO na podstawie przyjętych przez nie zasad ochrony środowiska innych niż ryzyko dla zdrowia i środowiska naturalnego, te bowiem zasady wynikają z oceny przedstawionej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Państwa członkowskie mogą również zakazać uprawy genetycznie zmodyfikowanych roślin ze względu na wymagania dotyczące planowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej, wpływ ekonomiczno-społeczny, niezamierzoną obecność genetycznie zmodyfikowanych organizmów w innych produktach lub cele polityki rolnej. Zakaz będzie mógł obejmować poszczególne organizmy genetycznie modyfikowane lub ich grupy, określone rodzajem albo cechą uprawy.

Przepisy dają wprawdzie firmom produkującym materiał siewny GMO możliwość zakwestionowania planowanego przez państwo członkowskie ograniczenia dopuszczenia do obrotu, ale – jeśli nie dojdzie do porozumienia – władze i tak mogą wprowadzić zakaz lub ograniczenie upraw.

Obecnie w Unii uprawiana jest tylko jedna genetycznie modyfikowana roślina. Jest to odporna na insekty kukurydza MON 81. Uprawa genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka „Amflora", początkowo dozwolona przez Komisję Europejską, została zakazana przez Trybunał Unii Europejskiej w 2013 r.

Państwa członkowskie, w których uprawy GMO są dozwolone, powinny zapewnić ochronę przed skażeniem innych produktów i upraw. W szczególności państwa te powinny chronić sąsiednie państwa przed skażeniem transgranicznym,  tworząc np. odpowiednie strefy buforowe.

Nowe przepisy wejdą w życie wiosną tego roku.

Łotewskie zadania

Bezpieczeństwo, praca oraz rynek cyfrowy – premier Laimdota Straujuma przedstawiła najważniejsze priorytety łotewskiej prezydencji w Radzie UE.

- W obliczu niedawnych ataków we Francji, obrona podstawowych wartości Europy: wolności, bezpieczeństwa, sprawiedliwości i tolerancji ma kluczowe znaczenie – podkreśliła podczas debaty parlamentarnej w Strasburgu. Zapowiedziała również pracę na rzecz Europy konkurencyjnej, cyfrowej i silnej na arenie międzynarodowej.

Wielu posłów zwróciło szczególną uwagę na konieczność wspierania inwestycji i działania na rzecz wzrostu gospodarczego. Niektórzy z aprobatą przyjęli zapowiedź powrotu do kwestii gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pasażerów lotniczych (PNR) w celu poprawy bezpieczeństwa.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker uznał, że prezydencja Łotwy jest symbolem europejskiego pojednania. Trzydzieści lat temu nikt nie mógł nawet marzyć o takiej mozliwości. Dodał także, że Komisja będzie wspierać działania łotewskiego przewodnictwa, zwłaszcza na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, inwestycji, pogłębiania integracji gospodarczej oraz tworzenia jednolitego rynku cyfrowego.

Z kolei przedstawiciel frakcji Zielonych Philippe Lamberts zasugerował szefowej łotewskiego rządu, by ponowne i krytycznie przyjrzała się programowi prezydencji. Czy zostaliśmy wybrani na te stanowiska, by zaspokajać żądania rynków? - zapytał. Jego zdaniem Unia Europejska powinna wzmacniać wiarę obywateli w swa zdolność budowy wspólnego dobrobytu.

oprac. If

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl