Polscy inżynierowie razem


06-08-2016 16:58:57

W dniach 16 – 18 czerwca br. w Wrocławskim Domu Technika i na Politechnice Wrocławskiej spotkali się polscy inżynierowie i technicy zarówno pracujący w kraju, jak i ci rozproszeni po całym świecie. Przybyło ich ponad 350.

Obradowali na już XXV Kongresie Techników Polskich (XXV KTP) oraz dopiero III Światowym Zjeździe Polskich Inżynierów (III ŚZIP). Obydwie imprezy odbywały się razem, ale tę integrującą inżynierów polonijnych można uznać za szczególnie udaną, bowiem nie dość, że przybyła na nią blisko setka naszych rodaków z technicznym wykształceniem z różnych krajów, to większość z nich mogła poszczycić się zarówno dorobkiem naukowym jak i znakomitymi osiągnięciami w biznesie. Swoją aktywną obecnością przyczynili się też w znaczący sposób do ożywienia dyskusji zarówno w trakcie obrad plenarnych, jak i na problemowych sesjach naukowo-technicznych.

We Wrocławskim Domu Technika

Otwierająca obrady Prezes ZG FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny przypominała historię Kongresów i Zjazdów, wyraźnie podkreślając integracyjny cel spotkania. Nawiązując do pierwszego Kongresu Techników Polskich, który odbył się w 1882 r. w Krakowie, stwierdziła, że i wtedy i teraz polscy inżynierowie spotykają się niezależnie od miejsca zamieszkania w kraju i mają na celu dobro Polski. Następnie głos zabrał minister Andrzej Dera reprezentujący patrona obu wydarzeń Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Pan minister odczytał list Prezydenta RP do uczestników Kongresu i Zjazdu. Kolejno głos zabrali: prof. Leszek Sirko, podsekretarzy stanu w MNiSW, Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Rafał Dutkiewicz m(inżynier) – Prezydent Wrocławia.

W obradach uczestniczył także Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz przedstawiciele Urzędu Patentowego RP i Urzędu Dozoru Technicznego. Władze lokalne były reprezentowane przez Tadeusza Samborskiego – członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Rafała Dutkiewicza (inżyniera) – Prezydenta Wrocławia. Ten pierwszy, będąc przewodniczącym Rady Krajowej Stowarzyszeń Regionalnych RP przyczynił się do uświetnienia uroczystej Gali „Polacy Razem” (na koniec 1 dnia obrad) występami wrocławskich artystów i regionalnych zespołów ludowych.

Współorganizatorzy

Zorganizowanie XXV Kongresu i III Zjazdu było możliwe dzięki włączeniu się do prac wielu współorganizatorów, w tym zwłaszcza: Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej z jej prezesem Andrzejem Nowakiem z USA, Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo Technicznych z prezesem Józefem Buczakiem z Austrii i sekretarzem generalnym Januszem Ptakiem z Francji, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych z przewodniczącym prof. Tadeuszem Więckowskim (Politechnika Wrocławska), Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, której przewodniczy prof. Jan Szmidt (Politechnika Warszawska) oraz dyrektorów i pracowników Instytutów Badawczych z przewodniczącym RGIB prof. Leszkiem Rafalskim, który jest także prezesem Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Istotna rola w organizacji przypadła działaczom środowiska wrocławskiego FSNT NOT z prezesem Tadeuszem Nawracajem oraz pracownikom Politechniki Wrocławskiej z rektorem elektem prof. Cezarym Madryasem oraz prorektorem ds. organizacji prof. Jerzym Walendziewskim. Wszyscy wywiązali się z powziętych zadań znakomicie. Wszystkie sesje plenarne przebiegały zgodnie z planem, a ożywione konferencje naukowo-techniczne były pełne merytorycznych sporów i chociaż nie zawsze prowadziły do jednoznacznych konkluzji, dały wiele materiałów dla gospodarczych decydentów. Szkoda, że ci ostatni, z wyjątkiem wiceministra Tomasza Żuchowskiego (dotrwał do końca pierwszego dnia) szybko przestali uczestniczyć w obradach.

Od profesorów Buzka i Hausnera po mało liczną młodzież

Zdaniem uczestników kilku poprzednich Kongresów Techników Polskich tegoroczny wykład inauguracyjny pt. „Cywilizacyjna i kulturowa rola techniki” wygłoszony przez prof. Jerzego Buzka należał do najlepszych w tym tysiącleciu. Ten naukowiec i polityk stwierdził, że współczesna cywilizacja, to kombinacja trzech pięknych pojęć: demokracji, wolnego rynku i postępu technicznego. Właśnie tworzona przez inżynierów technika i wynikające z niej technologie są motorem rozwoju i postępu technicznego, który bez demokracji i przy załamaniu się modelu humanistycznego mogą pójść w złą stronę. Mogą być antyludzkie, antyhumanistyczne, a nawet zbrodnicze. Stąd potrzeba bliskiej współpracy inżynierów z humanistami.

Pierwszy głos w sesji plenarnej pt. „Rola inżynierów w konkurencyjnej gospodarce” prowadzonej przez Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta oraz prezesa Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej prof. Andrzeja Nowaka, zabrał prof. Jerzy Hausner (ekonomista). Eksponował mocno rolę inżynierów w rozwoju gospodarczym kraju, ale wytknął im, że jednak zdecydowana większość polskiego eksportu jest efektem niskich kosztów produkcji, a nie jakości, która wpływa na niewielki odsetek polskiej ekspansji.

Do wystąpienia prof. J. Hausnera (byłego polityka) nawiązywało wielu kolejnych panelistów, a prezesi dr Ryszard Kardasz z PCO oraz dr Adam Piotrowski z Vigo System podawali przykłady kreatywności polskich inżynierów. Tę kreatywność polskich projektantów eksponował też przedstawiciel młodzieży inż. Jakub Gmurczyk (33 lata) rozpoczynający karierę w światowym koncernie General Electric. Wspomniał jednak o pewnych (systemowych) niedostatkach w kształceniu polskich inżynierów.

Z kolei naukowiec i menedżer prof. Piotr Moncarz z San Francisko wskazał na pojęcie neokolonializmu intelektualnego polegającego na bezkosztowym wyciąganiu do bogatszych krajów wykształconej w Polsce kadry. Wyeksponował jednocześnie mało znaną tezę, że w wydłużaniu naszego życia ogromną rolę mają właśnie inżynierowie. To ich wynalazki techniczne, chemiczne i biotechnologie powodują niewątpliwy postęp w medycynie.

W trakcie pierwszej sesji panelowej nie dochodziło do ostrych dyskusji, ale sesje tematyczne nie przebiegały już tak sielankowo. Tak było, gdy dyskutowano np. o problemach z emisją CO2. Każdy pozostał przy swoim zdaniu.

Na koleżeńskich spotkaniach

Tradycyjnie pierwszy dzień XXV KTP oraz III ŚZIP zakończyła Gala „POLACY RAZEM”. Nawiązuje ona do organizowanych od 1996 r. z inicjatywy FSNT-NOT Sympozjów POLACY RAZEM. Pierwszy ŚZIP (czerwiec 2010 r.) m.in. został zorganizowany z inicjatywy członków Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Warszawskiej w USA reprezentowanych przez inż. Andrzeja Drzewieckiego ówczesnego przewodniczącego Rady Inżynierów Polskich w USA oraz prof. dr hab. inż. Włodzimierza Kurnika ówczesnego Rektora Politechniki Warszawskiej.

Wiele satysfakcji mieli laureaci nagród. Po tytuł Honorowego „Złotego Inżyniera” przyjechał z Niemiec pisarz i naukowiec Janusz Leon Wiśniewski, a z Polonii statuetki „Złotych Inżynierów” odebrali: świetnie reprezentujący Polskę we Francji prof. Jerzy Niziński, zasłużony dla polskiej techniki prof. Andrzej Nowak z USA. Nie zabrakło też laureatów z Polski. Statuetki odebrali: wybitny menedżer nauki, a także wiceprezes ZG FSNT NOT prof. dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, zgłoszony przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, prorektor Politechniki Warszawskiej. Honorowym Złotym Inżynierem został prof. dr hab. Stefan Góralczyk, dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, wiceprezes FSNT-NOT.

Wiele satysfakcji z uhonorowania Nagrodą „Dźwignia” przez FSNT NOT, Krajową Izbę Gospodarczą oraz naszą Redakcję mieli: wybitny poligraf- dbający o lecznictwo uzdrowiskowe w inowrocławskich Solankach inż. Tadeusz Chęsy, rozwiązujący niekonwencjonalnie problemy zatrudnienia i produkujący prozdrowotne wędliny inż. Ryszard Czupryński z firmy Agro-Visbek w Bydgoszczy, a zwłaszcza twórca podwarszawskiej firmy Uniphar Sp. z o.o. Jan Włodarczyk, produkujący dla medycyny.

Natomiast honorowy prezes FSNT NOT dr inż. Wojciech Ratyński został uhonorowany przez wielkopolskich działaczy gospodarczych Nagrodą im. Hipolita Cegielskiego. Znam od lat 70. Wojciecha Ratyńskiego, jeszcze, jako administratora gospodarczego, później działacza SITR i NOT a ostatnio w roli menedżera gospodarczego i uważam, że ta symboliczna Nagroda z gospodarnej Wielkopolski, chyba go w pełni satysfakcjonuje. Prezes FSNT-NOT odebrała tabliczkę gratulacyjną od prezesa TNOiK prof. dr hab. inż. Leszka Kiełtyki.

Tegoroczna Gala Polacy Razem odbyła się w czasie meczu piłki nożnej Polska-Niemcy będącego walką o granie przez naszą drużynę w 1/8 finału EURO2016. Toteż większość uczestników wieczornego spotkania zgromadziła się przed telewizorem w sali specjalnie przygotowanej na ten cel przez organizatorów. Radość z remisu naszej drużyny z mistrzem świata (Niemcami) zdominowała to spotkanie.

W naukowej atmosferze

Drugi dzień obrad XXV KTP i III ŚZIP przeniósł się do Politechniki Wrocławskiej. Tu miały miejsce dwa bardzo ciekawe panele. Jeden poświęcony kształceniu,  drugi - komercjalizacji badań naukowych. Ten pierwszy prowadził rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusz Więckowski, współorganizator całego inżynierskiego spotkania. Ciekawe dla uczestników były prezentacje dotyczące kształcenia w Niemczech i USA. Przedstawiciele polskich uczelni technicznych stwierdzili, iż w naszych uniwersytetach przyrodniczych i politechnikach wiele się zmieniło. Młodzi mają możliwość wyjazdu do światowych renomowanych uczelni. Niestety część z nich nie wraca. Dużo mówiono o wzmocnieniu roli praktyk studenckich w przemyśle oraz punktowania wdrożeń, a nie tylko publikacji.

Panel poświęcony współpracy nauki z biznesem prowadzony przez prof. dr hab. inż. Leszka Rafalskiego przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz prezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce budził emocje, gdyż tu opinii było bardzo wiele. Konkluzja jaką można wyprowadzić z prezentacji i wymienionych zdań sprowadza się do dwóch spraw:  jeśli państwo nie przeznaczy z budżetu co najmniej 1% PKB na badania, to nie będzie odpowiedniego wkładu biznesu. A po drugie - w prawie gospodarczym brak czynników motywujących biznes do inwestowania w badania, a następnie w komercjalizację  wyników.

Koleżeńskie spotkania  i laury zasłużonych

Bardzo interesującymi konferencjami naukowo-technicznemu, które uczestnicy mieli do wyboru były Technika a zdrowie; Infrastruktura – Budownictwo – BIM; Gospodarka wodna, gdzie najgorętszymi tematami okazały się zmiany klimatyczne, strefa wolnego handlu między USA a UE – wpływ na gospodarkę oraz rola inżynierów w reindustrializacji Europy. Do tych tematów powrócimy w kolejnych numerach PT.

Drugi dzień zakończyła Gala Inżynierska, zorganizowana w plenerze nad Odrą. Tu również wręczono wiele odznaczeń. Tradycyjnie współorganizatorzy otrzymali najważniejsze wyróżnienie FSNT-NOT „Medal im. inż. Stanisława Piotra Drzewieckiego”. Prezes Stowarzyszenia Polonia Technica z USA dr inż. Janusz Romański wręczył Medal im. Tadeusza Kościuszki wybity z okazji 75-lecia Stowarzyszenia Polskich Inżynierów w Stanach Zjednoczonych Polonia Technica oraz Miniaturę Dzwonu Wolności. Dodatkowo Medal z okazji X Międzynarodowego Kongresu Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii (USA-Afryka-Unia Europejska) wręczył prof. Zbigniew Piasek. Potem były już niekończące się rozmowy i dyskusje przy grillu i piwie.

Trzeciego dnia zainteresowani zwiedzili Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Na zakończenie odbył się rejs statku po Odrze. Wzięli w nim udział uczestnicy
XXV KTP i III ŚZIP z polonijnych stowarzyszeń naukowo-technicznych z Europy wraz z Polonią Technica, członkami Wrocławskiej Rady FSNT-NOT oraz Ewą Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT, Grzegorzem Lipowskim, wiceprezesem FSNT-NOT, Jackiem Kubielskim, sekretarzem generalnym FSNT-NOT i prorektorem Politechniki Wrocławskiej prof. Jerzym Walendziewskim.

Efektem XXV KTP i III ŚZIP było przyjęte przez ich uczestników przesłanie oraz petycja adresowana do Premier RP, Marszałka Sejmu i Senatu w sprawie Muzeum Techniki i Przemysłu.

Ewa Mańkiewicz-Cudny, Henryk Piekut

 

Odznaczeni medalem z okazji X Międzynarodowego Kongresu Światowego Stowarzyszenia Kulturowego Polonii, Ewa Mańkiewicz-Cudny (FSNT-NOT), Ryszard Chmielowiec (STPwWB), Andrzej Nowak (Rada Polskich Inżynierów w AP), Janusz Ptak (STiIP Francja), Zbigniew Piasek (Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii), Janusz Romański (Polonia Technica USA), Janusz Zastocki (Polonia Technica USA)

Uczestnicy I panelu: inż. Jakub Gmurczyk (General Electric Company Poland), prof. Piotr Moncarz (US-Polish Trade Council), dr inż. Ryszard Kardasz (PIT-RADWAR SA)

Uczestnicy I panelu: prof. Jan Szmidt (rektor PW), prof. Andrzej Nowak (Rada Polskich Inżynierów w AP), prof. Jerzy Hausner (UE Kraków)

Prof. Stefan Góralczyk z dyplomem Honorowego Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego w towarzystwie Tadeusza Nawracaja i Ewy Mańkiewicz-Cudny

Dr inż. Wojciech Ratyński Honorowy Prezes NOT otrzymuje medal Labor Omnia Vincit nadany przez Towarzystwo im H. Cegielskiego w Poznaniu

XXV Kongres Techników Polskich i III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Listy i gratulacje przesłali:

 • Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar
 • Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 • Krzysztof Przybył, Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska
 • Franciszek Wala, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Leszek Kiełtyka, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
 • Jacek Guliński, Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, DyrektorPoznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Partnerami XXV Kongresu Techników Polskich i III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich byli: PKN ORLEN S.A., Grupa Azoty S.A., Tauron Polska Energia S.A., Grupa AsMet, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Inter-System, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Automobilklub Polski, KGHM ZANAM, Piec Bud Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., Ekert, FCA Poland, Mine Master, Energetyka, Enka-Tech, Mercus Logistyka, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PIT-Radwar S.A., PCO oraz Kapitał Dolnego Śląska.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl