Parlament 500 milionów. Powietrze nad Europą. A na drogach…, Strategia LNG


03-02-2017 21:26:57

Powietrze nad Europą

Posłowie przegłosowali bardziej restrykcyjne krajowe pułapy zanieczyszczeń powietrza, które sprawią, że będziemy oddychać lepszym powietrzem. Z powodu zanieczyszczeń każdego roku przedwcześnie umiera ok. 400 tys. mieszkańców Unii Europejskiej.

Nowe przepisy zobowiązują kraje członkowskie do ograniczenia emisji  dwutlenku siarki, tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych (NMVOC), amoniaku oraz drobnych cząstek stałych (o średnicy mniejszej niż 2,5μm), co pozwoli do 2030 r. zredukować o ok. 50% negatywny wpływ zanieczyszczeń na zdrowie. Cząstki stałe emitowane są głównie przez systemy grzewcze, przemysł i transport, tlenki azotu przez transport, dwutlenek siarki powstaje podczas produkcji energii i w transporcie (bez transportu drogowego). Prawie wszystkie emisje amoniaku pochodzą z rolnictwa, a najważniejszym źródłem emisji tlenku węgla jest ogrzewanie i transport. Źródłem większości emisji metanu jest rolnictwo, energetyka oraz odpady (ponieważ państwa członkowskie naciskały, aby z zakresu stosowania przepisów wyłączyć metan, KE zapowiedziała możliwość rewizji przepisów).

Jak zauważyła Julie Girling (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, Wielka Brytania) - Wydaje się, że w końcu zrozumieliśmy, iż koncentrując się przez lata na CO2, zapomnieliśmy o jakości powietrza.

Kraje unijne nie przestrzegają istniejących norm jakości powietrza i nowych międzynarodowych zobowiązań wynikających z Protokołu z Göteborga. Efekty są zatrważające. Na niespełna ¼ terytorium UE nie przestrzega się norm dotyczących NO2, a na 1/3 terytorium nie zważa się na zanieczyszczenia pyłami PM10. Zanieczyszczenie powietrza co roku kosztuje europejską gospodarkę 330-940 mld euro (w tym np.: 15 mld euro z tytułu absencji chorobowej, 4 mld euro na opiekę zdrowotną, 3 mld euro strat w uprawach rolnych, 1 mld euro z powodu uszkodzeń budynków). W Polsce, która ma najgorszej jakości powietrze w całej Unii, straty szacuje się na 40-120 mld euro.
 

A na drogach…

Komisja Europejska jest niezdolna albo nie ma woli, żeby podjąć działania niwelujące rosnącą różnicę między emisją spalin wykazywaną w testach a jej rzeczywistą wielkością na drogach. Państwa członkowskie też nie wykazują chęci do ścisłego wdrażania legislacji – taka jest konkluzja komisji śledczej ds. pomiarów emisji spalin w sektorze motoryzacyjnym na półmetku jej działalności. Zadaniem komisji jest ustalenie, w jaki sposób producenci aut mogli twierdzić, że ich samochody emitują wielokrotnie mniej spalin niż w rzeczywistości. W raporcie posłowie przyznają, że nikt o niczym nie wiedział ani nawet nie podejrzewał, dopóki Volkswagen nie przyznał w Stanach Zjednoczonych, że stosował urządzenia fałszujące wyniki testów. Z drugiej strony wszyscy byli świadomi, że takie rozbieżności istnieją.

 

Strategia LNG

Unijna strategia na rzecz skroplonego gazu ziemnego (LNG) musi przyczynić się do zabezpieczenia dostaw energii, redukcji emisji CO2 i przystępnych cen energii. Dywersyfikacja dostaw jest potrzebna, by okazać solidarność z krajami, które są  uzależnione od jednego źródła. Uzupełnienie infrastruktury pozwoli maksymalnie wykorzystać istniejące terminale LNG i magazyny gazu, zaś bez harmonizacji zasad, procedur i taryf, europejska infrastruktura będzie tylko pustym zbiornikiem, niezdolnym do spełnienia swojego zadania – uznali posłowie. Propozycja podwojenia przepustowości gazociągu Nord Stream przyniesie „skutki odwrotne do zamierzonych” w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł dostaw oraz dla zasady solidarności. Przed podjęciem decyzji w sprawie nowej infrastruktury należy wziąć pod uwagę ryzyko tak zwanych „osieroconych aktywów” w sektorze paliw kopalnych, dlatego potrzebna jest analiza alternatywnych źródeł dostaw LNG i opcji z perspektywy regionalnej i zrównoważonej ochrony środowiska. Wskaźnik wykorzystania istniejących instalacji magazynowania gazu można poprawić dzięki współpracy regionalnej, odpowiedniemu poziomowi gazowych połączeń międzysystemowych i usunięciu „wąskich gardeł”.

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl