Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Dariusz Wróblewski, Genowefa Zapotoczna-Sytek


03-02-2017 21:32:54

Dariusz Wróblewski

Brygadier dr inż., absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, ma doktorat Akademii Obrony Narodowej, ukończone studia podyplomowe „Zarządzanie w stanach zagrożeń” w SGSP, krajowe i zagraniczne programy dla wyższej kadry menadżerskiej. Będąc od 2009 r. dyrektorem Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowego Instytutu Badawczego, dał się poznać jako ambitny menadżer z jasną wizją CNBOP-PIB jako ośrodka wymiany informacji między środowiskiem badawczym a branżą biznesową oraz jako miejsca pozauniwersyteckiej edukacji na rzecz bezpieczeństwa powszechnego i ochrony przeciwpożarowej. Łączy sprawowane funkcje z działalnością naukowo-badawczą i sukcesami dydaktycznymi oraz organizacyjnymi. Redaktor naczelny czasopisma naukowego Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, jedynego czasopisma naukowego w Polsce związanego z tematyką ochrony przeciwpożarowej. Efektywne prowadzenie działalności w zakresie transferu wiedzy i technologii, upowszechniania wyników badań naukowych i prac rozwojowych, edukacji, rozwijanie koncepcji badawczych, były wielokrotnie doceniane przez gremia naukowe w kraju i zagranicą.

Za innowacyjną działalność naukowo-badawczą, wdrożeniową i publicystyczną na rzecz poprawy zarządzania bezpieczeństwem i doskonalenia ratownictwa został uhonorowany tytułem „Lidera Innowacji 2015” w kategorii „Menadżer". Jest znanym badaczem problemów zarządzania kryzysowego w naukach o bezpieczeństwie, cenionym specjalistą w zakresie zarządzania kryzysowego i ocenie ryzyka.

W dorobku naukowo-dydaktycznym ma: ponad 160 publikacji, artykułów, referatów i opracowań publikowanych w literaturze branżowej i naukowej; 26 projektów naukowo-badawczych, 110 publikacji w pismach fachowych, filmy dydaktyczne, 7 oprogramowań o zastosowaniach praktycznych, udział w debatach na konferencjach krajowych i zagranicznych. W ramach działalności dydaktycznej realizował 57 przedmiotów – prowadził wykłady, ćwiczenia, warsztaty i treningi, a w ramach działalności szkoleniowej przeprowadził 51 wykładów, ćwiczeń, warsztatów i treningów w ramach różnych kursów i szkoleń. jaz

Genowefa Zapotoczna-Sytek

Dr inż. budownictwa, profesor w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Absolwentka Wydziału Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskała stopień doktora nauk technicznych.

Jest wybitną specjalistkę z zakresu chemii i technologii oraz zastosowania betonów komórkowych. W latach 1991-96 była zastępcą dyrektora ds. betonów komórkowych w COBRPB „CEBET” w Warszawie, a następnie kolejno zastępcą dyrektora ds. naukowych i kierownikiem Centrum Badań Betonów „CEBET” w ICiMB. Jednocześnie organizowała szkolenia i wykładała na uczelniach, na PW oraz AGH. Autorka i współautorka ponad 150 publikacji naukowych i 7 książek.

Ma na swoim koncie 5 patentów, za osiągnięcia techniczne została wielokrotnie nagrodzona przez ministrów, m.in. Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz ostatnio przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa „Za zasługi dla budownictwa” (2016 r.) W 2014 r. została laureatką tzw. Betonowego Oskara oraz Polskiej Nagrody Popiołowej „Feniks 2014” w kategorii Projekt – Technologia. Jej technologie zagospodarowania popiołów, m.in. popiołów fluidalnych (patent, wdrożenie 2014 r.) i innych materiałów odpadowych przyczyniły się do oszczędności w gospodarce i do ochrony środowiska.

Do najważniejszych osiągnięć prof. G. Zapotocznej-Sytek należą m.in.: wdrożenie w wytwórniach skróconych metod obróbki termicznej (autoklawizacji) betonu komórkowego, co znacznie oszczędza energię. Opracowała i wprowadziła do praktyki przemysłowej lekkie, ciepłe betony komórkowe o dużej dokładności wymiarowej, energo- i materiałooszczędne. Współautorka zapraw ciepłochronnych oraz zapraw klejowych do łączenia elementów w ścianie. Efektem tych prac są obiekty budowlane z jednorodnymi ścianami pod względem cieplnym, bez tzw. mostków termicznych.

Jest aktywną działaczką Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, wielokrotnie wyróżniana przez inne stowarzyszenia oraz FSNT-NOT (srebrną i złotą odznaką). hp

Komentuje Waldemar Rukść: ASF

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl