W numerze 13/2016

XXV KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH***III ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH

Dla dobra Polski

Rok 2015 i rok 2016 są bogate w rocznice wydarzeń, które zostawiły znaczący ślad w dziejach zrzeszania się polskich inżynierów i techników. Jubileuszom tym poświęciliśmy wiele miejsca w zeszłorocznych numerach Przeglądu Technicznego. Zapoczątkowana przez Stanisława Staszica i generała Józefa Bema historia organizowania się twórców techniki wiąże się nierozłącznie z dziejami Polski, dziejami Europy i świata. Polscy inżynierowie działali i tworzyli swoje stowarzyszenia tak w kraju, jak i na obczyźnie. I tak jest do dziś.

Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes FSNT-NOT


Bony na innowacje i nie tylko

Z Jadwigą Emilewicz, podsekretarzem w Ministerstwie Rozwoju, rozmawia Jerzy Bojanowicz.


Archipelag innowacji

Z dr. Piotrem Dardzińskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozmawia Irena Fober.


Dla kogo ten Zjazd?

Wypowiedź prof. Andrzeja S. Nowaka, Prezesa Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, członka The Polish-American Engineers Association (PAEA) w Chicago, dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Auburn University (USA):


Inżynierskie spotkania

Wypowiedż Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) mgr. inż. Janusza Ptaka:


75 lat za oceanem

Wypowiedź prof. dr. inż. Janusza Romańskiego, prezesa Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników „Polonia Technica”, USA.


Wymiana myśli i... sport

Wypowiedź inż. Roberta Niewiadomskiego, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie.


Jak należy dziś kształcić inżynierów?

Wypowiedzi prof. dr. hab. Tadeusza Więckowskiego, rektora Politechniki Wrocławskiej, przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, rektora Politechniki Warszawskiej.


W stronę komercjalizacji nauki

Z prof. dr. hab. inż. Leszkiem Rafalskim, przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz prezesem Akademii Inżynierskiej w Polsce, rozmawia Marek Bielski.


Transportowy klucz do przyszłości

Wypowiedź prof. dr. hab. inż. Janusza Dyducha, wiceprezesa FSNT-NOT i prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, moderatora konferencji naukowo-technicznej „Transportowe perspektywy – Polska, Europa i świat” podczas XXV Kongresu Techniki Polskiej.


Gen(ialny) mózg

Z prof. Krzysztofem Bankiewiczem z Interwencyjnego Centrum Neuroterapii  w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco (INC@UCSF) oraz Interwencyjnego Centrum Neuroterapii (INC@Brodno) w Klinice Neurochirurgii CMKP Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, rozmawia Irena Fober.


II KOGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ

Elektrycy o energii

11 kwietnia w Warszawskim Domu technika NOT odbyła się pod Honorowym Patronatem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego specjalna debata podsumowująca zorganizowany w grudniu 2014 r. przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich II Kongres Elektryki Polskiej – „Elektryka i Cyfryzacja - Polska wobec wyzwań XXI wieku”.


Wypowiedź Jerzego Buzka, przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego


Wypowiedź Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii


Energia na dziś i na przyszłość

Autorzy i redaktorzy raportu „Energia elektryczna dla pokoleń", stanowiącego pokłosie debat II Kongresu Elektryki Polskiej, podjęli ambitne zadanie nie tylko przedstawienia aktualnego stanu elektroenergetyki w Polsce, ale także wyznaczenia strategicznych kierunków jej rozwoju na bliższą i dalszą przyszłość.

Anna, Marek Bielski


DŹWIGNIA 2016

Od eksportu usług do nowej technologii

Inżynier Ryszard Czupryński to przedsiębiorca odnoszący sukcesy w wielu dziedzinach, chociaż najmocniej jest związany z przetwórstwem mięsnym. Należy do wąskiej grupy biznesmenów prowadzących działalność gospodarczą zarówno na terenie Polski, jak i Niemiec.


Zdrowie z dobrej firmy

Sukces Uniphar Sp. z o.o. to zdrowie Polaków i bardzo dynamiczny rozwój firmy: dwanaście lat temu zaczynała od ośmiu pracowników, dzisiaj jest ich prawie siedemdziesięciu, a roczny obrót wzrósł z niecałych 2 mln zł do ponad 23 mln zł.


Od poligrafii do lecznictwa

Ten wybitny przedsiębiorca z Inowrocławia jest z wykształcenia mechanikiem, ale od 1977 r. związał się z przemysłem poligraficznym, stając się dość szybko bardzo znanym przedsiębiorcą i działaczem Sekcji Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (w randze prezesa Zarządu Głównego). Obecnie jest właścicielem jednej z najnowocześniejszych w Polsce drukarni POZKAL sp. z. o. o. W XXI w., jako regionalny patriota, gdy największa grupa inowrocławskich obiektów sanatoryjnych „SOLANKI” zaczęła podupadać i została wystawiona na sprzedaż, postanowił je kupić.


GOSPODARKA

Elektroauto podejrzane

Rewolucja w napędach samochodowych ruszyła i nikt jej nie zatrzyma. W 2015 r. w Europie sprzedaż aut elektrycznych wzrosła o połowę w stosunku do 2014 r. Zarejestrowano 100 tys. nowych „elektryków".

Zygmunt Jazukiewicz


Kosmos pod biało-czerwonym znakiem

Kiedy proponowano utworzenie Polskiej Agencji Kosmicznej, niektórzy przedstawiciele mediów nie próbowali nawet ukryć zdziwienia. Tym bardziej, że był to czas, kiedy do Europy docierały wieści, że w USA po raz kolejny budżet NASA ulega zmniejszeniu.

Anna Bielska, Marek Bielski


"PRZEGLĄD TECHNICZNY" LAUREATEM

Numerus Primus inter Pares


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia


Filozofia pojęć technicznych (94). Łańcuch


Rzeczy ciekawe z dawnych roczników Przeglądu Technicznego (47). Nadzwyczajny Zjazd Techników Polskich


Giełda wynalazków i projektów. Lepiné 2016 - zdrowie i bezpieczeństwo


Wino dla inżyniera (167). Primitivo w Polsce


Parlament 500 milionów. Kontrowersyjny gazociąg. Trudne palenie


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2016": Józef Dziopak, Andrzej Kowalski


Wątpię, więc jestem. Myśli i uczucia


Inżynierska debata

W ostatnich latach środowisko polskich inżynierów z kraju i spoza jego granic organizowało, współorganizowało, a także brało udział w wielu konferencjach, seminariach i dyskusjach poświęconych wdrażaniu innowacji, bezpieczeństwu energetycznemu, infrastrukturze transportowej, mówiąc najogólniej – rozwojowi cywilizacyjnemu Polski w kręgu europejskim i światowym.

W wyniku tych narad, spotkań i dyskusji przeanalizowano i zdefiniowano praktycznie wszystkie problemy polskiej gospodarki, a także wypracowano wiele programów i projektów, których wdrożenie jest niezbędne do szybkiego i równomiernego rozwoju Polski. Były one sukcesywnie przekazywane władzom. Niestety, oddźwięk na nie był bardzo słaby.

Pięć lat temu, w 2011 r. środowisko inżynierskie spotkało się w Łodzi na XXIV Kongresie Techników Polskich (XXIV KTP). Sformułowano wówczas główne wnioski  i zaproponowano władzom, by wybrać do realizacji 2-3 specjalne przedsięwzięcia gospodarcze, koncentrując na nich potencjał finansowy i intelektualny. Nawiązywano w ten sposób do praktyki II Rzeczypospolitej, której gospodarka skoncentrowała się na budowie nowoczesnego portu, silnego okręgu przemysłowego i stworzeniu własnego przemysłu lotniczego. Wszystkie te przedsięwzięcia zostały zrealizowane z sukcesem, pomimo że Polacy musieli tworzyć państwo, scalając je z trzech bardzo różnych pod względem poziomu życia, prawa, stosunków społecznych, stanu edukacji oraz nasycenia techniką ziem, które przez ponad 120 lat rozwijały się pod innym panowaniem.

Środowiska inżynierskie, wychowane i wyedukowane przez autorów sukcesów gospodarczych II RP, chciałyby, aby po latach przemian gospodarczych rządzący wyznaczyli równie ambitne cele, jak zrobili to ci, którzy budowali państwowość po zaborach. Na XXIV KTP oraz II Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich (ŚZIP) w 2013 r. za jeden z takich celów inżynierowie uznali budowę kolei dużych prędkości. Jest to przedsięwzięcie bardzo poważne, skomplikowane technicznie, wymagające wielkich nakładów finansowych. Jednocześnie taki projekt wymusiłby prowadzenie celowych badań na najwyższym poziomie i oddziaływałby na rozwój innych dziedzin. Tak było w II RP, gdy budowano Centralny Okręg Przemysłowy (COP).

Propozycje uczestników XXIV KTP i II ŚZIP, dotyczące koncentracji sił oraz środków na wybranych przedsięwzięciach, są ciągle aktualne. Szykując kolejne inżynierskie spotkania – XXV KTP wspólnie z III ŚZIP (Wrocław 16-18.06.2016) – organizatorzy mają nadzieję, iż władze, które w Polsce zawsze słabo “nadstawiały” uszy na głosy inżynierskie, tym razem podejmą ze środowiskiem dyskusję, wysłuchają jego merytorycznego głosu.

Tegoroczne wrocławskie dyskusje inżynierów z kraju i spoza niego dotyczą szerokiego spektrum tematyki. Powracając do zagadnień poruszanych na poprzednim Kongresie i Zjeździe, organizatorzy duży nacisk kładą na sprawy praktyczne, kontynuując to, co dobre i korygując niedociągnięcia. Reprezentanci technicznych stowarzyszeń polonijnych z Ameryki Północnej chcą zaprezentować ofertę bardzo konkretnego wsparcia technologicznego dla małych i średnich firm. Reprezentanci polonijnych stowarzyszeń z Europy uważają za ważne stworzenie w Polsce takich rozwiązań systemowych, które gwarantowałyby wykorzystanie przez władze potencjału ludzi techniki, którzy oprócz własnej pracy zawodowej chcą się zrzeszać i pracować społecznie, by służyć krajowi. Ciągle jednak aktualne jest pytanie: co zrobić, by z tych ofert chcieli skorzystać rządzący, by swe polityczne decyzje chcieli podejmować w oparciu o opinie i sugestie specjalistów i to nie tylko tych od finansów i zarządzania, ale także tych, którzy tworzą cywilizację i jej materialne fundamenty.

Trudne do zrozumienia dla społeczności technicznej jest swego rodzaju niedostrzeganie tego środowiska i brak zrozumienia roli, jaką twórczość techniczna odgrywała i odgrywa w dzisiejszym świecie.

Wprawdzie wśród młodzieży widać większe zainteresowanie studiami technicznymi, to jednak w całym procesie edukacji przygotowanie do nich nie jest na najlepszym poziomie. Zajęcia techniczne, wychowanie w kulturze technicznej to nie tyle zapoznanie młodych ludzi z prawami techniki czy budową jej wytworów. To przede wszystkim zrozumienie zasad funkcjonowania współczesnej cywilizacji i nabycia umiejętności takiego z niej korzystania, by służyła dobru człowieka.

Szkolnictwo zawodowe powoli wraca do łask, ale daleko nam do dualnego systemu niemieckiego. Mówi się o tym, iż technicy mają być kształceni pod potrzeby rynku z udziałem lokalnych przedsiębiorców. Ciągle jednak nie ma rozwiązań motywujących tych ostatnich do organizowania poważnych praktyk, uczących zawodu.

To tylko niektóre z problemów, które będą przedmiotem dyskusji na III ŚZIP i XXV KTP. Wymiana doświadczeń między inżynierami z Polski i przybyłymi z innych krajów to dobry czas do wypracowania opinii środowiska technicznego na temat kierunków rozwoju Polski, ze wszystkimi uwarunkowaniami europejskimi i światowymi. Inżynierskie spotkania przedstawicieli różnych społeczności technicznych i naukowców oraz praktyków są płaszczyzną do integracji całego środowiska. Rzecz w tym, by wszyscy uznali za celowe i pożyteczne działanie wspólne. Tylko ono umożliwi realizację tak celów indywidualnych, jak i wielkiego celu, jakim jest pomyślność Polski i dobro jej obywateli.

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Redaktor Naczelna „Przeglądu Technicznego”, Prezes FSNT-NOT


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl