W numerze 13/2017

INŻYNIER

Forum wielkich nadziei

XIV Forum Inżynierskie wróciło do Poznania i znów towarzyszyło czerwcowym Targom Innowacje, Technologie, Maszyny. Po raz pierwszy mniej mówiono o przeszkodach w modernizowaniu gospodarki, a więcej o nowych możliwościach, które otwierają zarówno technologie, jak i źródła finansowania, a przede wszystkim - dobra koniunktura ekonomiczna.

Zygmunt Jazukiewicz


Początki piśmiennictwa technicznego (8)

W kolejnym odcinku cyklu artykułów historycznych, poświęconych niemal nieznanym lub bardzo mało znanym początkom piśmiennictwa technicznego w Polsce, przypominamy na podstawie publikacji w „Przeglądzie Technicznym” w 1889 r., wybrane fragmenty z „Architekta Polskiego” autorstwa ks. Stanisława Solskiego, zachowując oryginalną pisownię.

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski


GOSPODARKA

Wymogi radiologicznej prewencji

Budowa elektrowni jądrowych  w Polsce wymaga opracowania systemu bezpiecznej eksploatacji elektrowni jądrowej oraz zarządzania paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Zrozumiałe, iż prace podejmowane w tym zakresie muszą uwzględniać obecny stan Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej  w Polsce (BJiOR).

dr Paweł Krajewski, dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej


EDUKACJA

Młodzież gotowa do 4.0?

Reprezentanci nauczycieli zawodu, Związku Rzemiosła Polskiego oraz FSNT- NOT wzięli udział w V konferencji naukowo-technicznej „Kształcenie zawodowe – drogi, metody, innowacyjność”. Debata, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, od lat jest ważnym głosem w dobie głębokich przekształceń systemu szkolnictwa zawodowego na różnych poziomach. W tym roku jej przesłaniem było przygotowanie zawodowe młodzieży do gospodarki 4.0.


Z ŻYCIA FSNT

Olimpijskie sto na sto

W XLIII Olimpiadzie Wiedzy Technicznej I miejsce w grupie elektryczno-elektronicznej zdobył Paweł Długosz z Zespołu Szkół Technicznych im. rtm. Witolda Pileckiego z Wodzisławia Śląskiego, który w finale OWT uzyskał maksymalną liczbę 100 punktów. Rok temu też wygrał, uzyskując 92 punkty.

Jerzy Bojanowicz


Jubileuszowy Numerus Primus inter Pares

Celem konkursu Numerus Primus inter Pares, organizowanego przez Towarzystwo Kultury Technicznej, członka FSNT-NOT, jest wyłonienie najlepszego w poprzednim roku kalendarzowym numeru czasopisma w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury technicznej oraz popularno-technicznego. Redakcje same wybierają numer, który ich zdaniem najlepiej odpowiada celowi konkursu.


Bez pucharów

Burzliwe były obrady Jury tegorocznej edycji konkursu FSNT-NOT na najlepszą książkę techniczną Technicus 2017. Dziewięć wydawnictw nadesłało 25 pozycji.

jk


"WYNALAZCZYNI 2017"

Konkurs "Wynalazczyni 2017"

Dwadzieścia lat temu, w 130. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Towarzystwo Kultury Technicznej oraz redakcja Przeglądu Technicznego ogłosiły pierwszy Konkurs-Plebiscyt dla pań, których pasją życia jest wynalazczość. Chcieliśmy uhonorować wybitną noblistkę i – przy tej okazji – przedstawić wkład współczesnych polskich kobiet w rozwój techniki. if


Piękna stłuczka pod stopami

Magda Kosmal, dr inż., kierownik Zakładu Technologii Szkła w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie.


Skarby z głębi ziemi

Danuta Miedzińska, dr inż., adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.


NAUKA

Współczesne przechowalnictwo ziarna cz. II

W artykule opisano główne procesy technologiczne występujące w magazynie przechowalniczym ziarna. zwrócono uwagę na zagrożenia zmian jakościowych ziarna wynikające z nieprawidłowego przechowywania i przewietrzania ziarna. Przedstawiono nowe dodatkowe urządzenia techniczne magazynów przechowalniczych w szczególności agregaty chłodnicze, urządzenia mieszające i rozrzutniki ziarna. Słowa kluczowe: przechowalnictwo ziarna, agregat chłodniczy, mieszalnik, wentylator, rozrzutnik.

dr inż. Lesław Janowicz, prof. dr hab. inż. Adam Kupczyk, Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, dr hab. inż. Monika Janowicz Wydział nauk o Żywności SGGW w Warszawie.


O Zastosowaniu Spektrometrii Gamma w Monitoringu Radiacyjnym Środowiska: Zależność wydajności rejestracji fotonów od orientacji sondy scyntylacyjnej z detektorem z bromku lantanu LaBr3(Ce) stosowanej in-situ. cz. II

Szeroki dostęp do wysokowydajnych, bezobsługowych detektorów promieniowania gamma umożliwił ich stosowanie do monitoringu radiacyjnego środowiska. Znając charakterystykę numeryczną detektora można teoretycznie przeprowadzić jego kalibrację wydajnościową umożliwiając pomiar w dowolnej geometrii. W pracy przeprowadzono dyskusję na temat wydajności detektora LaBr3(Ce) stosowanego do monitoringu promieniowania gamma in-situ. Bazując na charakterystyce numerycznej porównano wertykalne i horyzontalne położenia detektora w stosunku do powierzchni ziemi pod kątem wydajności rejestracji i stwierdzono, że oba położenia są jednakowo dobre. Do analizy ilościowej różnych geometrii pomiarowych zastosowano podejście bazujące na nowo zdefiniowanej wielkości jaką jest scałkowana absolutna wydajność rejestracji detektora dla piku całkowitego pochłaniania energii.

Sławomir Jednoróg, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie.


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia


Felieton. Pracujmy!


Filozofia pojęć technicznych (108). Lodówka


Giełda wynalazków i projektów. Lotnictwo pełne inwencji


Wino dla inżyniera (184). Gdzie i co kupować? (1)


Parlament 500 milionów: Telefon jak w domu. Nie taka straszna globalizacja?


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Stanisław Wincenciak, Antoni Stolarski


Wątpię więc jestem. Wielkie branie


Wyróżnienie dla Waldemara Rukścia

Miło nam poinformować, że opublikowany w PT'11-12/2017 rysunek „Ceberatak" uzyskał wyróżnienie w konkursie „Rysunek Roku – Wiosna 2017" w kategorii „Humor i żart", organizowanym przez Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.
Naszemu laureatowi serdecznie gratulujemy.


Jaka będziesz, Europo?

W cieniu różnorodnych kongresów, konferencji, seminariów, w które to pierwsze półrocze 2017 r. było bogate, praktycznie niezauważenie przechodzą dyskusje o przyszłości Unii Europejskiej. Nie zauważyłam również w polskich mediach informacji na temat “Białej Księgi w sprawie przyszłości Europy”, przygotowanej przez Komisję Europejską z okazji 60-lecia podpisania traktatów rzymskich. Została ona opracowana na jubileuszowy szczyt przywódców 27 państw członkowskich w Rzymie, który odbył się 25 marca 2017 r.

Jean-Claude Juncker w przedmowie do Białej Księgi napisał m.in.: “Niniejsza biała księga stanowi wkład Komisji Europejskiej w ten nowy rozdział projektu europejskiego. Chcemy zainicjować proces, w którym Europa wytyczy własną drogę naprzód. Chcemy rozpoznać czekające nas wyzwania i szanse oraz przygotować się wspólnie na ich podjęcie. W nadchodzących miesiącach odbędzie się szeroka debata z udziałem Parlamentu Europejskiego, parlamentów narodowych, władz lokalnych i regionalnych oraz ogółu społeczeństwa obywatelskiego. Wyniki tej debaty oraz moją własną wizję przyszłości Europy przedstawię w orędziu o stanie Unii we wrześniu 2017 r. Powinno to pomóc Radzie Europejskiej w sformułowaniu pod koniec roku pierwszych wniosków i podjęciu decyzji co do dalszych działań oraz ich wcielenia w życie przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w czerwcu 2019 r.”.

Młode pokolenie nie może oczywiście pamiętać użycia gazów bojowych pod Ypres, okopów i walk pod Verdun z czasów I wojny światowej, również odległe są dla niego oblężenie Leningradu (dawny i dzisiejszy Petersburg), obozy koncentracyjne czy lądowania aliantów w Europie, które miały miejsce podczas II wojny światowej. Szkoda, że na lekcjach historii w szkole kładzie się większy nacisk na bohaterstwo niż na tragedię, jaką dla ludzkości jest wojna. Powoduje to, że wielu młodych ludzi nie potrafi docenić, iż od 70 lat mamy w Europie pokój. I nie potrafi również uznać roli, jaką w tym pokojowym okresie odegrała Unia Europejska. Stwierdzenie to nie oznacza wcale, iż projekt Unii Europejskiej jest bez wad.

Może właśnie dlatego dla wielu Europejczyków Unia to jakiś abstrakcyjny twór, egzystujący w najlepszym razie gdzieś obok nas. Do niezadowolenia przyczynił się też kryzys gospodarczy i finansowy z lat 2009-2014, pogłębiając nierówności finansowe, społeczne i handlowe między Europejczykami. Wkrótce dołączył się problem uchodźców. Terroryzm obudził dawne uprzedzenia do obcych nam kulturowo ludzi.

Dlatego też tak ważna stała się ogólnoeuropejska debata i to nie prowadzona jedynie przez polityków, ale przez społeczeństwa. Warto pamiętać, iż Traktat Lizboński poprzedziło 10 lat dyskusji. Czy jest on doskonały? Z pewnością nie, gdyż żaden układ ani pakt nie gwarantował i nie gwarantuje raju na ziemi. Do zmian trzeba przygotowywać się bez emocji.

Rzymskie, jubileuszowe spotkanie przywódców państw unijnych było symbolicznym podsumowaniem 60-lecia oraz rozpoczęciem dyskusji o przyszłości.

Przeprowadzone przez autorów Białej Księgi scenariusze opisują obecną sytuację i to, co z niej wynika dla przyszłości w obszarze jednolitego rynku i handlu; wspólnoty ekonomiczno-gospodarczej i walutowej; strefy Schengen; migracji i bezpieczeństwa; polityki zagranicznej i obronności; budżetu Unii Europejskiej; zdolności do działania. W dużym skrócie te pięć scenariuszy to: 1) kontynuacja; 2) nic poza jednolitym rynkiem; 3) ci, którzy chcą, robią więcej; 4) robić mniej, ale efektywniej; 5) robić wspólnie znacznie więcej.

Scenariusze te nie są planami do natychmiastowej realizacji ani tym bardziej zaleceniami politycznymi. Są one przykładami możliwych dróg wyboru przyszłości. Ich lektura pokazuje, iż w wielu zagadnieniach są zbieżne lub wręcz takie same, czyli ani nie wykluczają się wzajemnie, ani też nie obejmują wszystkiego, co może się zdarzyć.

Trwające od marca debaty “Przyszłość Europy” odbywają się  w parlamentach, miastach i regionach. Można mieć nadzieję, iż będą one również bardziej powszechne i widoczne w Polsce. W wyniku dyskusji, prowadzonych we wszystkich państwach Unii Europejskiej i na różnych poziomach, może powstać inny scenariusz i zupełnie inna wizja Europy. Chodzi jednak o to, by dyskusji nie ograniczać jedynie do problemu “więcej czy mniej Europy w Unii Europejskiej”.

Chodzi bowiem o przywrócenie zaufania i prawdziwej solidarności między państwami i – co ważne – między mieszkającymi tu ludźmi, którym Unia Europejska daje możliwość wyboru, gdzie chcą żyć i pracować. W trudnym świecie konfliktów, kryzysów, szybkiego przepływu informacji, wypracowanie wspólnoty łączącej różnorodności, dającej poczucie bezpieczeństwa, jest bezcenną wartością.

W globalnym otoczeniu Unii Europejskiej również zachodzą głębokie przemiany. Rodzą się nowe potęgi gospodarcze. Powoduje to, że stare kraje muszą na nowo definiować swoje miejsce w świecie.

Ewa Mańkiewicz-Cudny


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl