W numerze 5-6/2018

ZŁOTY INŻYNIER 2017

Gala na 100-lecie RP

Zorganizowana w ostatnim dniu lutego br. 24 Gala „Złoty Inżynier 2017” wpisała się w obchody 100- lecia  polskiej państwowości, więc akcent tego jubileuszu zdominował to ważne spotkanie. Wyeksponowany został w wystąpieniu Ewy Mańkiewicz -Cudny, Redaktor Naczelnej „Przeglądu Technicznego” pełniącej już trzecią kadencję funkcję prezesa ZG FSNT NOT.

Henryk Piekut


Złota Gala Inżynierów


INŻYNIER

BŁYSKAWICA optyką silna

24 listopada 2017 r. odbyły się w Gdyni na pokładzie ORP „Błyskawica” obchody 80 rocznicy podniesienia bandery tego okrętu.

PIotr Matejuk


Dziedzictwo z elektronami w tle

Współczesne techniki jądrowe pozwalają na szczegółowe określenie struktury materiału, identyfikację jego składu chemicznego oraz oznaczenia pierwiastków wchodzących w skład badanego przedmiotu. Do tego celu używane są m.in.: instrumentalna neutronowa analiza aktywacyjna czy rentgenowska analiza fluorescencyjna oraz skaningowa mikroskopia elektronowa. Metoda ta znajduje zastosowanie w badaniach i konserwacji zabytków.

Marek Bielski


Początki informatyki w Polsce (3)

„ELWRO” – zakłady elektroniczne maszyn cyfrowych

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski


Konkurs „Mistrz Techniki NOT” rozstrzygnięty

Nie tylko w środowiskach inżynierskich, ale też i biznesowych tytuł „Mistrz Techniki” kojarzy się jednoznacznie pozytywnie, jako uhonorowanie szczególnej miary za nowatorskie osiągnięcia na polu naukowo-technicznym i gospodarczym. Organizowany – co dwa lata -konkurs pod nazwą „Mistrz Techniki NOT”  ma już swoją bogatą, chlubną tradycję.

Marek Bielski


100-LECIE ODRODZENIA POLSKI

Stulecie Niepodleglości 1929-32


Władysław Łatkiewicz – inżynier niesłusznie zapomniany

Profesja polityka była zawsze bardziej medialną od zawodu inżyniera - częściej mówimy o Ignacym Mościckim, prezydencie RP, a niezmiernie rzadko o nim, jako wybitnym inżynierze, mającym dorobek rangi światowej.

Marek Bielski


70 LAT INFORMATYKI W POLSCE

Komputery produkujemy seryjnie

Uruchomienie w 1958 r. pierwszego polskiego komputera XYZ w Zakładzie Aparatów Matematycznych PAN było silnym impulsem do dalszych działań.

Marek Hołyński


Czarowana fabryka dziur

W 1968 r. rozpocząłem pracę w Stołecznym Ośrodku Elektronicznej Techniki Obliczeniowej SOETO, który powstał rok wcześniej na podstawie Uchwały Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy.

Jerzy Bojanowicz


GOSPODARKA

Zasoby leśne Lasów Państwowych

W ostatnich miesiącach dyskutuje się temat stanu lasów w Zarządzie PGL Lasy Państwowe. Warto więc przytoczyć opinię wyspecjalizowanej jednostki podległej Ministrowi Środowiska, jaką jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na temat faktycznego stanu lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Na podstawie opinii BULiGL


EDUKACJA

Kataklizm w Borach Tucholskich

O dramacie mazurskich lasów sprzed 15 lat pisaliśmy w „PT” w 2017 r. Klęska, która dotknęła pomorskie lasy w sierpniu br. była bardzo podobna do tej z 2002 r. w Puszczy Piskiej, ale znacznie bardziej tragiczna. To, co widać na zdjęciach lasów Nadleśnictwa Pisz sprzed 15 lat trudno odróżnić od wrześniowego widoku lasów Nadleśnictwa Rytel i sąsiednich.

Henryk Piekut


NAUKA

Wpływ nano-rozmiarowych defektów strukturalnych na właściwości nadprzewodników wysokotemperaturowych

Streszczenie: W pracy przedyskutowano wpływ nanodefektów strukturalnych na właściwości nadprzewodników wysokotemperaturowych. Zanalizowano wpływ defektów wywołanych domieszkowaniem, prowadzących do odstępstwa od stechiometrii, na temperaturę krytyczną nadprzewodników oraz wpływ nanodefektów wywołanych napromieniowaniem neutronami w urządzeniach jądrowych na charakterystyki prądowo-napięciowe i prąd krytyczny nadprzewodników wysokotemperaturowych.

prof dr hab. J. Sosnowski, Instytut Elektrotechniki, Warszawa


Inżynier Frank Nicholas Piasecki - wspomnienie

Przedstawiono sylwetkę inżyniera Franka N. Piaseckiego i jego pionierskie osiągnięcia w  budowie śmigłowców. W roku 2010 odsłonięta została w Filadelfii tablica poświęcona temu wybitnemu amerykańskiemu konstruktorowi polskiego pochodzenia.

prof. dr hab. inż. Adam Barylski, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny


ZDROWIE

Piramida długowieczności

Geny są przereklamowane, a styl życia niedoceniany – zapewnia prof. Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, zachęcając do zmiany naszych przyzwyczajeń. Nawet na emeryturze możemy jeszcze pracować na zdrową i szczęśliwą starość. Jak się za to zabrać? – o tym rozmawiano podczas III Narodowego Kongresu Żywieniowego, który w tym roku poświęcono zdrowiu osób w starszym wieku.

Irena Fober


STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze? Obrazy Ziemi Świętej w WDT


Wydarzenia


Filozofia pojęć technicznych (118). Stereoskopia


Giełda wynalazków i projektów. Pod kontrolą tekstroniki


Wino dla inżyniera (197). Kalifornia w Warszawie (2)


Parlament 500 milionów. Czas na czasie. Skurczyć emisję


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Paweł Mularczyk. Katarzyna Oźga


Wątpię więc jestem. Ranga twórczości


Efekty-defekty


WSPOMNIENIE

Andrzej Eligiusz Paszkiewicz (1934 - 2018)


O czym dyskutować?

Gdyby w sondzie ulicznej zapytać kilku przechodniów ze średniego miasta o to, jakie wydarzenia ostatnich miesięcy uważają za najważniejsze, z pewnością nie wymieniliby ani Forum Gospodarczego TIME, ani 20 edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości ani innych o charakterze cywilizacyjnym. Takich wydarzeń było oczywiście znacznie więcej, o czym Przegląd Techniczny stara się informować. Ale to nie one dominują w mediach.

W cieniu sporów politycznych nie ma bowiem miejsca na prezentowanie wydarzeń, które będą bardzo znacząco zmieniały życie pojedynczego człowieka i całych społeczeństw. Takimi problemami, którymi żyje rozwinięty świat są obecnie mi.in.: sieć 5G, Internet rzeczy czy autonomiczne pojazdy. O nich dyskutowali uczestnicy wspomnianego już Forum Gospodarczego TIME, poświęconego zintegrowanemu Europejskiemu Przemysłowi 4.0. Wprawdzie temat ten nie jest obcy ani polskim politykom (no może nie wszystkim) ani mediom. Analizując wystąpienia przedstawicieli władz na różnych spotkaniach zrodziła mi się pewna wątpliwość - czy jednak owe pojęcie Przemysł 4.0 nie zastąpi używanych – a może nadużywanych – pojęć jak: innowacyjność, gospodarka oparta na wiedzy itp? I czy Przemysł 4.0 nie stanie się słowem - wytrychem?

Media w Polsce – w innych krajach z pewnością też, ale może w mniejszym stopniu – ślizgają się po powierzchni problemów i to nie zawsze najważniejszych. Fakt, iż w tym „procederze” nie jesteśmy w Polsce odosobnieni, nie jest ani pocieszeniem, ani usprawiedliwieniem.

Ileż to razy przez ostanie lata odmienialiśmy przez przypadki słowo innowacyjność? Dlaczego więc nie udało się nam w Polsce, ale też w Unii Europejskiej zrealizować Strategii Lizbońskiej, wg której do 2010 r. kraje europejskie miały osiągnąć finansowanie nauki do 3% PKB. Co stało na przeszkodzie realizacji tego skądinąd ambitnego zamierzenia?

Nadużywanie pojęcia innowacyjność lub zamiennie innowacyjna gospodarka nie przełożyło się na wyraźne zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorców, co pokazują rankingi. Pomijając fakt, iż technika tworzenia rankingów innowacyjności gospodarek eliminuje niektóre podmioty, to ciągle nie mamy polskiego wyrobu rozpoznawanego na świecie. Polscy informatycy plasują się na czołowych miejscach w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. Co wcale nie oznacza, ze mamy zinformatyzowane państwo, a w nim urzędy, szpitale i inne instytucje. Oczywiście we wszystkich są systemy komputerowe i na ogół własne rozwiązania niekompatybilne z innymi.

Polski indywidualizm powoduje, że sukcesy osób (często bardzo duże) nie przekładają się na sukcesy firmy, instytucji, że o państwie wspomnę.

Od lat zwracamy na naszych łamach uwagę na konieczność uczenia pracy zespołowej, a co za tym idzie wychowania technicznego, realizacji projektów wymagających, aby w grupie były osoby o różnych zdolnościach i umiejętnościach, według których powierza się im zadania w zespole. Trudno mi zrozumieć dlaczego nie promujemy w mediach zespołów zwycięzców w różnych polskich i zagranicznych konkursach technicznych. A wiele czasu antenowego i wiele szpalt poświęcamy politykom, prowadzącym jałowe dyskusje.

Czynienie ziemi poddanej w XXI w. wymaga nie tylko prawnych i organizacyjnych uregulowań. Wymaga rozumienia procesów, szans i zagrożeń znacznie wykraczających poza sprawy historyczno-polityczne. Kiedy my kłócimy się w Polsce na tematy II wojny światowej i PRL, świat wprowadza masowo do swoich przedsiębiorstw roboty. Może więc winniśmy w tę dyskusję o czwartej rewolucji przemysłowej (niezależnie od tego czy jest to nazwa oddająca zachodzące procesy) wnieść, tak bliski polskiej duszy pierwiastek ludzki – humanistyczny. Myślę, że wspaniali polscy matematycy, programiści i informatycy będą umieli to wpisać do „mózgów” maszyn ze sztuczną inteligencją.

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju ma w swych zapisach wiele takich elementów i stwarza dobre perspektywy. Tylko czy my ją już realizujemy, czy ciągle dyskutujemy o sieci Łukasiewicza i reformie nauki? W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości na fundamencie historii trzeba poszukiwać odpowiedzi na pytanie: czy jesteśmy przygotowani do życia w cyfrowej cywilizacji? Czy potrafimy w niej znaleźć miejsce dla twórców kultury, w tym i kultury technicznej?

Ewa Mańkiewicz-Cudny


Komentuje Waldemar Rukść: Fuzja

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl