Bezpieczne dane


14-05-2017 15:14:58

Wypowiedź prof. dr. hab. inż. Mariana Nogi, prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego, profesora w Katedrze Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, członka Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

17 maja corocznie obchodzimy Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI), który – zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 27 marca 2006 r. – zastąpił obchodzony wcześniej tego samego dnia Światowy Dzień Telekomunikacji. Natomiast Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union, ITU) postanowił obchodzić Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI). Dodam, że obie nazwy są równorzędne.

Tegoroczne obchody odbędą się pod zaproponowanym przez ITU hasłem: Big Data for Big Impact. Dane uważane są współcześnie za niezwykle cenne zasoby – na równi z bogactwami naturalnymi i rezerwami finansowymi. Analiza i wykorzystanie dużych zbiorów danych (Big Data) napędza ekonomię, badania naukowe oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego, a właściwe wykorzystanie informacji jest kluczowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) organizuje liczne imprezy już kilka miesięcy przed oraz kilka miesięcy po tym dniu. 20 marca, w 41 placówkach w całym kraju, zorganizowaliśmy Dni Otwarte ECDL, cykliczną imprezę propagującą ideę „Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych”, a oficjalnie - „Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy” (European Computer Driving Licence). W programie były prelekcje, szkolenia, pokazowe egzaminy, konkursy wiedzy informatycznej, quizy i inne atrakcje.

11 maja z firmą Microsoft organizujemy w jej warszawskiej siedzibie VI konferencję z cieszącego się uznaniem cyklu „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji” pod tytułem „Bezpieczeństwo cyfrowe w dzisiejszej szkole”, którą Patronatem Honorowym objęli Generalny Inspektor Danych Osobowych oraz Ministerstwa: Cyfryzacji i Edukacji Narodowej. Konferencje dotyczące IT w edukacji dedykujemy dyrektorom szkół, nauczycielom, kierownikom komórek związanych z oświatą w administracji rządowej i samorządowej.

Także 11 maja w Klubie Bankowca odbędzie się Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2017. Jest to impreza środowiskowo-integracyjna o ustalonej, wysokiej renomę, w której corocznie uczestniczą wysocy rangą przedstawiciele rządu i parlamentu, świata polityki, nauki i biznesu, organizacji rządowych i pozarządowych oraz mediów.

17 maja w siedzibie PTI odbędzie się konferencja „Bezpieczeństwo Danych w Sektorze Publicznym”, dotycząca problematyki ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, którą adresujemy do osób zainteresowanych ochroną danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli jednostek administracji publicznej. W pierwszej części konferencji zaplanowano – strumieniowane przez internet – wykłady plenarne osób zajmujących się zawodowo praktyką ochrony danych osobowych; w drugiej, poświęconej kontroli przetwarzania danych osobowych, odbędzie się dyskusja z inspektorem GIODO; trzecia, dotycząca przygotowań do wdrożenia unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, odbędzie się w formule World Cafe: uczestnicy zgłaszają propozycje tematów, które w dalszej części omawiane są przy stolikach tematycznych; czwarta część przewiduje serię 5-minutowych wystąpień dotyczących problematyki konferencji, zgłoszonych przez przedstawicieli instytucji sektora publicznego. To formuła Ignite Talk: prezentacje złożone są z przełączanych co 15 s 20 slajdów.

PTI firmuje też imprezy stowarzyszone. Jedną z nich jest organizowana przez Oddział Zachodniopomorski PTI - Sekcja Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji PTI oraz Katedrę Społeczeństwa Informacyjnego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego konferencja „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego – Quo vadis Polsko cyfrowa?”. 11 maja odbędzie się jej XX edycja, podczas której – poza podsumowaniem wszystkich dotychczas poruszanych tematów – odbędzie się dyskusja dotycząca m.in. rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, domeny publicznej, open data, usług i aplikacji, wskaźnika rozwoju społeczeństwa informacyjnego i problemu wykluczenia cyfrowego. Ambicją organizatorów jest, aby spotkanie pomogło odpowiedzieć na pytanie: jakie scenariusze rozwoju społeczeństwa informacyjnego okażą się trafione?

17 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbędzie się kilkugodzinne spotkanie: „Łódzkie promuje ŚDSI”. Weźmie w nim udział ok. 70 osób 45+ zapisanych na listach rezerwowych w ramach projektu „Ucyfrowieni”, bez zaawansowanych umiejętności cyfrowych, którym pojęcie społeczeństwa informacyjnego jest obce. Dwa dni później, także z okazji obchodów ŚDSI ,odbędą się konferencje: lubuska i podkarpacka.

Dodam, że Polskie Towarzystwo Informatyczne podjęło się koordynacji obchodzonej w 2018 r. 70. rocznicy narodzin polskiej informatyki. W 1948 r. w Państwowym Instytucie Matematycznym utworzono Grupę Aparatów Matematycznych (nazwa „informatyka” pojawiła się dopiero w 1968 r.), której zadaniem było skonstruowanie pierwszego polskiego komputera. Obchody organizowane przez instytucje i stowarzyszenia związane z branżą ICT odbędą się pod patronatem najwyższych władz państwowych i głównych mediów. To będzie niepowtarzalna okazja nie tylko do prezentacji dokonań historycznych, ale też wypromowania obecnych osiągnięć oraz przedstawienia najważniejszych kierunków rozwojowych. Notował: boj

Komentuje Waldemar Rukść

Przegląd Techniczny Gazeta FacebookPrzegląd Techniczny Gazeta LinkedIn
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl