Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2019": Zbigniew Czapka, Agnieszka Siemion


30-03-2019 20:02:47

Zbigniew Czapka

Mgr inż., ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie w 1995 r. W Zakładach Magnezytowych „ROPCZYCE" S.A. zatrudniony jest od 1996 r. Obecnie Spółka korzysta z jego doświadczeń, wdrażając coraz to nowsze, innowacyjne rozwiązania z zakresu materiałów ogniotrwałych.

Inż. Z. Czapka jest wszechstronnym technologiem i badaczem materiałów ogniotrwałych. Od wielu lat kieruje w Spółce Działem Badań i Rozwoju. Specjalizuje się w kompozytowych wyrobach złożonych oraz materiałach monolitycznych z wiązaniem hydraulicznym. Jego rozległa wiedza z zakresu ogniotrwałych materiałów ceramicznych pozwala swobodnie podejmować decyzje również w innych grupach tworzyw.

Mgr inż. Zbigniew Czapka opracował ponad 130 gatunków materiałów oraz kilkadziesiąt rozwiązań konstrukcyjnych. Jest autorem oraz współautorem wielu patentów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym: patentu europejskiego No 1957681– Króciec urządzenia RH do próżniowego, obiegowego odgazowywania stali; patentu krajowego 190443 – Prefabrykat betonowy ogniotrwały i sposób wytwarzania prefabrykatu betonowego ogniotrwałego; patentu krajowego 182845 – Kształtka gazoprzepuszczalna oraz sposób wytwarzania kształtki gazoprzepuszczalnej; patentu krajowego 202061 – Zasadowa masa ogniotrwała oraz sposób wytwarzania wyrobów ogniotrwałych z tej masy.

Materiały ogniotrwałe są ważnym elementem wysokotemperaturowych procesów metalurgicznych.

Inż. Czapka jest autorem  wielu referatów, artykułów publikowanych i wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

W latach 2009-2014 koordynował prace w zakresie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, działanie 4.4 Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji króćców urządzenia RH". Wartość projektu wyniosła ok. 13 mln zł. Doświadczenie menadżerskie pozwoliło mgr. inż. Zbigniewowi Czapce wykorzystywać swoje umiejętności również w wielu innych krajowych i europejskich projektach badawczych. hp                                                                                                                                        

Agnieszka Siemion

Dr inż., absolwentka Politechniki Warszawskiej (Wydział Fizyki), tytuł doktora nauk fizycznych otrzymała w 2012 r., broniąc na macierzystej uczelni pracę „Jedno-ekspozycyjna holografia cyfrowa oparta na zjawisku samoobrazowania”. Specjalistka w zakresie optyki, optyki dyfrakcyjnej, holografii, optyki THz i termowizji.

Kieruje Laboratorium Informatyki Optycznej Wydziału Fizyki PW, jest również pełnomocnikiem dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych, dodatkowo zajmuje się tłumaczeniem publikacji naukowych i projektowaniem hologramów.

W 2018 r. została laureatką programu Lider (NCBR). Celem kierowanego przez nią projektu T-SKIN jest zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do badania terahercowego skóry, które może pomóc w wykrywaniu w czasie rzeczywistym zmian nowotworowych. W ramach projektu powstaje dyfrakcyjny układ oświetlający i obrazujący fantom skóry pozwalający na zróżnicowanie tkanek zdrowych i ze zmianą nowotworową. Dodatkowo, dyfrakcyjny układ skupiający promieniowanie w plamkę o dużej gęstości mocy oraz układ przekierowujący na detektor promieniowanie odbite pod różnymi kątami, umożliwią badania nie tylko powierzchni skóry, ale może też jej głębszych warstw. W przyszłości zbudowane na tej podstawie urządzenie będzie działać w temperaturze pokojowej, bez potrzeby chłodzenia kriogenicznego, podniesie to komfort pracy lekarza i nie będzie narażać pacjenta na dodatkowy stres.

Dr inż. Agnieszka Siemion była kierownikiem 4 grantów dziekańskich, dla PCO S.A. kierowała projektem zamawianym „Studium wykonalności dla wielospektralnej termalnej kamery plenooptycznej”. Artykuł jej autorstwa „Diffractive paper lens for terahertz optics”, który ukazał się w październiku 2012 r. w Optics Letters, był najczęściej pobieraną publikacją.

Jest trzykrotną laureatką grupowej nagrody I stopnia przyznawanej przez Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe. Trzy razy studenci PW nagrodzili ją „Złotą Kredą”, przyznawaną za najlepiej prowadzone zajęcia laboratoryjne. Jako wolontariuszka prowadzi warsztaty fotograficzne i holograficzne dla studentów oraz młodzieży licealnej. if

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl