Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2015": Józef Modelski. Piotr Murawski


18-05-2015 17:12:10

Józef Modelski

Wybitny uczony w dziedzinie radioelektroniki, techniki mikrofalowej i antenowej oraz telewizji, dyrektor Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej, którym kieruje nieprzerwanie od 1996 r. Prof. zw. dr hab. inż. Józef Wiesław Modelski stworzył w PW jeden z najbardziej prężnych w kraju ośrodków techniki radiowej i telewizyjnej. Prowadził projekty i prace badawcze oraz wykłady i kursy w wielu krajach europejskich, a także USA, Japonii, Chinach, Indiach oraz na Bliskim Wschodzie.

Do jego najważniejszych oryginalnych osiągnięć wdrożonych w praktyce m.in. należą: za granicą - mikrofalowy scalony modulator fazy zastosowany w przekaźniku satelity INTELSAT, należącego do światowego systemu łączności satelitarnej (USA) oraz zintegrowany układ wejściowy konwertera TV w technologii INWATE do odbioru programów z satelity francusko-niemieckiego KOPERNIKUS (wdrożony do masowej produkcji, RFN; natomiast w kraju - generator napisów telewizyjnych Paston, zastosowany w studiach TV w Polsce i na Litwie.

W 2000 r. został wybrany członkiem Fellow of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Promotor 24 doktorów, autor lub współautor ponad 300 publikacji, 7 monografii i podręczników oraz 9 patentów. Stworzył własną szkołę naukową radiokomunikacji. Jest konsultantem dla podmiotów gospodarczych w Polsce, USA i Niemczech. Kierował kilkoma dużymi pracami badawczymi dla jednostek gospodarki narodowej oraz projektami międzynarodowymi. Inicjator powołania Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, stanowiącej wzorcową platformę współpracy nauki z przemysłem.

Prof. J.W. Modelski wniósł szczególny wkład w promocję polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz w proces globalizacji nauki. Przyczyniła się do tego Jego aktywna działalność w IEEE – jako prezydenta Microwave Theory and Techniques Society (Towarzystwa Teorii Mikrofal i Technik Mikrofalowych) oraz dyrektora Regionu 8 (Europa, Afryka, Bliski Wschód) – pierwszego Polaka na tych prestiżowych stanowiskach.

Za swą działanośc naukową i dydaktyczną uhonorowany został wieloma odznaczeniami państwowymi oraz nagrodami resortowymi. mb

Piotr Murawski

Dr inż. Piotr Murawski jest absolwentem Wydziału Cybernetyki  (specjalizacja: systemy informatyczne) Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów podyplomowych „Przywództwo i komunikacja społeczna” (WAT), „Zarządzanie innowacją w ochronie zdrowia” (Akademia Leona Koźmińskiego). Doktorat z nauk technicznych obronił przed Radą Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.

Po zakończeniu studiów (1997 r.) pracował w Zakładzie Informatyki Medycznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej (CSK WAM) gdzie prowadził prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie oprogramowania medycznego. Od 1998 r. związany z Pracownią Termografii Medycznej Kliniki Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej CSK WAM (obecnie Wojskowego Instytutu Medycznego). Swoje zainteresowania naukowe skoncentrował na analizie ilościowej medycznych pomiarów termograficznych. Jest on pomysłodawcą i autorem oprogramowania medycznej analizy termogramów wykorzystywanego do dzisiaj w WIM. Zainteresowania te rozwijał także uczestnicząc w projekcie realizowanym wspólnie z Thermal Physiology Research Laboratory, School of Computing of University of Glamorgan (dziś University of South Wales).

Organizuje Oddział Teleinformatyki WIM obsługujący  nie tylko administrację Instytutu, ale także będący inicjatorem i wykonawcą prac naukowo- badawczych.  Zajmuje się też zastosowaniem metod informatyki w zarządzaniu i badaniach naukowych, analizą danych medycznych, statystyką medyczną, termografią a ostatnio również zastosowaniem pola magnetycznego w medycynie co doprowadziło do powstania infrastruktury symulacyjno-pomiarowej. Opracowane przez niego algorytmy służą ocenie ilościowej termogramów medycznych. Wyniki dotychczasowych jego prac w zakresie opracowania narzędzi gromadzenia i analizy danych medycznych prezentowane były w publikacjach krajowych i zagranicznych, a także podczas konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych oraz kursów specjalistycznych.

Dr n.tech. Piotr Murawski jest też autorem i koordynatorem wielu projektów - o łącznej wartości przekraczającej 50 mln zł - w tym dofinansowanych ze środków UE Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (1) oraz dotacji Ministra Nauki tworząc infrastrukturę prowadzenia nowoczesnych, wspieranych infrastrukturą informatyczną badań naukowych w medycynie. Zdobywca III miejsca w konkursie „CIO Roku” czasopisma Computerworld. Prowadzone przez niego działania w Wojskowym Instytucie Medycznym zostały również zauważone przez kapituły konkursów Lider Informatyki (dwukrotny finalista), Teleinfo 100 „na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje roku 2011” czy „Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju 2011” w kategorii Wizjoner IT Firma duża. mb

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl