Rok Jubileuszowy rozpoczęty


18-05-2015 18:22:53

16 kwietnia 110-letni Dom Technika w Warszawie z trudem pomieścił gości, którzy licznie przybyli na inaugurację Roku Jubileuszowego FSNT-NOT zrzeszania się polskich inżynierów i techników.

2015 r. jest bowiem rokiem wyjątkowym dla ruchu stowarzyszeń naukowo-technicznych. Przypominamy je państwu, chociaż na naszych łamach wielokrotnie o nich pisaliśmy. 180 lat temu  (1503-1835) generał Józef Bem założył pierwszą, samodzielną organizację polskich techników. Jak to na ogół od końca XVIII wieku ma miejsce w polskiej historii, Towarzystwo Politechniczne Polskie powstało w Paryżu (p. PT 8ʼ2015). Kolejnym wydarzeniem w życiu polskich inżynierów było wybudowanie 110 lat temu własnej siedziby – Domu Technika w Warszawie. 70 lat temu 12.12.1945 r. powstała Naczelna Organizacja Techniczna, a 60 lat temu wznowiło działalność Muzeum Techniki NOT.

Piękna zabytkowa, a jednocześnie wyposażona w doskonałą aparaturę akustyczną i wizualną sala konferencyjno-balowa stała się miejscem, w którym zetknęła się historia techniki i stowarzyszeń naukowo-technicznych z przyszłością rozwoju techniki. Wśród gości byli bowiem zarówno zasłużeni działacze stowarzyszeń naukowo-technicznych, jak i młodzi adepci techniki: laureaci konkursów i olimpiad technicznych, studenci oraz doktoranci z uczelni technicznych. Obecni byli również potomkowie gen. Józefa Bema, Jana Fijałkowskiego, architekta, autora zwycięskiego projektu według którego zbudowano Warszawski Dom Technika oraz Piotra Stanisława Drzewieckiego, prezesa Warszawskiego Stowarzyszenia Techników, którym został w 1899 r. oraz burmistrza (zastępcy prezydenta, 1916-1917) i prezydenta Warszawy (1918-1921).

 

 

 

 

 

 

Od lewej: Iwona Wendel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Ewa Mańkiewicz-Cudny - prezes FSNT-NOT, Józef Zalewski - doradca wicepremiera RP, Janusz Piechociński - wicepremier, minister gospodarki.

Uroczystość, którą prowadził redaktor Krzysztof Michalski – Honorowy Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego rozpoczął Hymn Polski i wprowadzenie sztandaru FSNT-NOT. Po powitaniu gości przez Prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT Ewę Mańkiewicz-Cudny głos zabrał Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP oraz jako inżynier (Honorowy Złoty Inżynier PT) przypomniał, że przed inżynierami stoją poważne zadania związane z innowacyjnością gospodarki. Temat ten rozwinął kolejny mówca wiceprezes Rady Ministrów RP, Minister Gospodarki - Janusz Piechociński. Następnie Minister Małgorzata Kidawa-Błońska odczytała list od Premier Ewy Kopacz. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel omówiła założenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) i udział w nim inżynierów, a także ich organizacji pt. „Innowacyjność w kontekście wyzwań na nową perspektywę finansową na lata 2014-2020”. Podziękowała FSNT-NOT za pracę w Komitecie Monitorującym POIR. Podkreśliła, iż stowarzyszenia naukowo-techniczne mają dużo do działania w ramach POIR.

 

 

 

 

 

 

Olgierd Dziekoński, minister w Kancelarii Prezydenta RP w towarzystwie Ewy Mańkiewicz-Cudny - prezes FSNT-NOT.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Mańkiewicz-Cudny - prezes FSNT-NOT odbiera list gratulacyjny od Premier Ewy Kopacz z rąk Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Następnie Janusz Piechociński i Andrzej Piłat, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, wręczyli Medale Honorowe dla Rozwoju Gospodarki RP. Otrzymali je: Ewa Mańkiewicz-Cudny, Marek Bartosik – wiceprezes Akademii Inżynierskiej w Polsce, profesor Politechniki Łódzkiej, Tadeusz Pawłowski – wiceprezes FSNT-NOT, dyrektor przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu i Józef Suchy – wiceprezes FSNT-NOT, dziekan na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W prezentacji pt. „Stowarzyszenia inżynierskie na tle historii powszechnej i rozwoju cywilizacji technicznej” prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny pokazała jak od czasu pierwszej rewolucji przemysłowej i wynalezienia maszyny parowej przez Jamesa Watta rozwijał się ruch stowarzyszeń naukowo-technicznych w Polsce. Historię zrzeszania się polskich inżynierów w kraju i na emigracji zaprezentowała na tle ważnych wydarzeń polityczno-społecznych świata, Europy i Polski urozmaicając je melodiami towarzyszącymi ważnym wydarzeniom poczynając od Etiudy Rewolucyjnej Fryderyka Chopina, a kończąc na piosence „Mury” Jacka Kaczmarskiego. W swojej barwnej prezentacji przypomniała najważniejsze wynalazki, które zmieniły stosunki społeczne, procesy wytwarzania, usługi, kulturę oraz poziom życia społeczeństwa.

Po tej oficjalno-wspomnieniowej części wystąpili młodzi twórcy techniki. Swoje prace zaprezentowali reprezentanci politechnik z: Warszawy, Gdańska, Białegostoku i Akademii Górniczo-Hutniczej. Projekt nt. „Technika wspomaga ludzi” przedstawił dr inż. Jacek Rumiński z Politechniki Gdańskiej. Studenci z Politechniki Warszawskiej Błażej Żyliński i Wiktor Krzeszewski zaprezentowali łaziki i roboty podwodne. Swoją prezentację zatytułowali „Aby sięgnąć gwiazd trzeba najpierw sięgnąć dna”. Przedstawiciel Drużyny Hyperion zwycięzców zawodów łazików marsjańskich University Rover Challenge w USA - dr hab. inż. Kazimierz Dzierżek z Politechniki Białostockiej zaprezentował „Hyperion Uniwersalny Łazik Marsjański”. Ciekawym połączeniem techniki z kulturą była prezentacja dr inż. Aldony Garbacz-Klempki z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pt. „Inżynierowie dla archeologii i ochrony zabytków”.

Kolejnym punktem programu był pokaz działań FSNT-NOT na rzecz rozwoju edukacji ludzi młodych. Pokazano w pigułce 41 lat Olimpiady Wiedzy Technicznej, 11 lat Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko, dorobek Konkursu Młody Innowator. Ciekawe wystąpienia mieli: mgr inż. Radosław Moskal – nauczyciel Roku 2009, finalista X OWT, obecnie opiekun laureatów OWT oraz Małgorzata Łazuka – dwukrotna laureatka OWT, studentka MEL PW, mgr inż. Roman Długi i mgr inż. Adam Szymański z Komisji Młodzieży FSNT-NOT, którzy przedstawili Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko skierowany do studentów i młodzieży. Michał Czech – prezes Stowarzyszenia BEST Warsaw (ang. Board of European Students of Technology) i inż. JoannaDomżalska – koordynator konkursu inżynierskiego EBEC Polska (ang. Europen BEST Enginnering Competition) przedstawili działalność Studenckiego Stowarzyszenia BEST Polska i omówili zasady konkursu inżynierskiego EBEC. Laureaci kolejnych edycji Konkursu FSNT-NOT Młody Innowator - Katarzyna Chrapko, uczennica Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego w Nisku przedstawiła „Badania nad zastosowaniem infradźwięków do diagnozy i bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka”, Maja Trębacz, uczennica XXVII LO im. T. Czackiego w Warszawie i Michał Trębacz, student I roku Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Zarządzania w Warszawie przygotowali wspólny projekt: „System odzysku ciepła z wody zużytej w łazience”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Józef Suchy odbiera Medal Honorowy dla Rozwoju Gospodarki RP z rąk wicepremiera Janusza Piechocińskiego

Ukoronowaniem tej wyjątkowej dla środowiska uroczystości był występ artystyczny Honorowych Złotych Inżynierów PT. Wybitny, światowej sławy tenor inż. Wiesław Ochman zaprezentował nie tylko wielki kunszt artystyczny, ale talent gawędziarza bawiącego widzów anegdotami z życia świata artystycznego. Satyryczny inż. inż.  Tadeusz Drozda i Andrzej Poniedzielski bawili uczestników uroczystości satyrą. Program przygotował i ubarwił swym występem inż. Marek Majewski. Artyści, ludzie sukcesu w swoich dziedzinach, pokazali że dyplom inżyniera może być dobrym fundamentem kariery w różnych dziedzinach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieslaw Ochman

 

 

Andrzej Poniedzielski

Tadeusz Drozda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Majewski

W przerwie pomiędzy częścią artystyczną, a spotkaniem koleżeńskim goście uroczystości mieli okazję obejrzeć wystawy: poświęconą gen. Józefowi Bemowi (zorganizowaną przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie) i dotyczącą restauracji – z inicjatywy prezydenta RP Bronisława Komorowskiego - Cadillaca Marszałka Józefa Piłsudskiego (własność MTiP NOT) przygotowaną przez Centralną Bibliotekę Wojskową.

Tradycyjnie na zakończenie uroczystości odbyło się spotkanie koleżeńskie. Przy lampce wina i dobrym menu przygotowanym przez restaurację AVANGARDA spotkali się dawno niewidzący się koledzy, działacze stowarzyszeń naukowo-technicznych. Młodzież, która licznie wzięła udział w tej uroczystości słuchała wspomnień starszych kolegów. Sami wnieśli w to spotkanie nowe spojrzenie i wizję udziału inżynierów w rozwoju techniki i gospodarki kraju w XXI w.

W uroczystości wzięło udział ok. 450 osób, a wśród nich:

Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki; Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Małgorzata Kidawa-Błońska, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; Maria Janina Popowska, prezes Głównego Urzędu Miar; Tomasz Schweitzer, prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; Mieczysław Borowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego; Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego; Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Ryszard Pregiel, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Andrzej Piłat, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przemysław Trawa, prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, Marian Noga, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Franciszek Wala, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Przedstawiciele nauki, w tym: Antoni Rogalski, dziekan IV Wydziału Nauk Technicznych PAN; Maria Stacewicz, sekretarz Rady Głównej Instytutów Badawczych; Marek Bartosik, wiceprezes Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz rektorzy, prorektorzy, dziekani i profesorowie wyższych szkół technicznych i rolniczych.

Prezesi i przedstawiciele polonijnych stowarzyszeń technicznych: Jerzy Kusak, prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich E.V. w Niemczech; Lucjan Sobkowiak, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji oraz Janusz Ptak, sekretarz generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych; Robert Niewiadomski, prezes Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie, Piotr Moncarz, wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Janusz Zastocki, Prezes Honorowy Polonia Technica, Inc. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w USA.