Doskonałość politechniczna


09-03-2020 14:02:07

Politechnika Warszawska uzyskała status uczelni badawczej w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i tym samym znalazła się w gronie dziesięciu najlepszych polskich uczelni z potencjałem konkurowania z wybitnymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Z tej okazji odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PW z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego (10.02.2020).

Do ogłoszonego przez MNiSW konkursu IDUB zakwalifikowało się 20 szkół wyższych. Zasadniczym kryterium były kategorie naukowe, jakie uczelnie otrzymały podczas ostatniej ewaluacji. Do oceniania wniosków zaproszono międzynarodowy zespół ekspertów, w którego skład weszli byli rektorzy czołowych europejskich uczelni, byli ministrowie oraz wybitni naukowcy ze wszystkich dziedzin nauki.

Najlepsi

  Minister Jarosław Gowin podkreślał, że jedną z naczelnych zasad, jaką kierowano się w konkursie, była pełna transparentność, zaś autorytet oceniającego zespołu stanowił gwarancję dla całego środowiska akademickiego, że rozstrzygnięcie konkursu jest bezstronne i dobrze uzasadnione.

Na zwycięskiej liście znalazły się: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Wrocławski.<przy linii>

Chociaż tylko połowa ze startujących w konkursie IDUB uczelni uzyskała status uczelni badawczych, zdaniem ministra Gowina w konkursie nie ma przegranych, gdyż wszystkie szkoły dowiodły wysokiego poziomu. Pozostałe 10 uczelni, które rywalizowały w konkursie IDUB to: Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Uniwersytet Śląski. Przewidziano dla nich w latach 2020-2050 dodatkowe wsparcie w wysokości 2% subwencji uzyskanej w 2019 r.

Plan dla politechniki

W konkursowych wnioskach uczelnie przedstawiły analizę swojego potencjału oraz plany rozwoju. Jak jednak zaznacza szef resortu nauki, są to dopiero obietnice, a ich realizacja będzie wyzwaniem i testem na przywództwo, możliwym tylko wtedy, jeśli uczelnie w drodze demokratycznego, oddolnego wyboru postawią na silnych przywódców, którzy będą mieli wolę podążania ku doskonałości naukowej, ale także doskonałości dydaktycznej.

W poprawie jakości badań naukowych i dydaktyki oraz zwiększeniu szans w konkurencji międzynarodowej pomoże im subwencja zwiększona o 10%. Wzmocnione finansowanie zagwarantowano na lata 2020-2026.

– To ogromny prestiż i wyróżnienie, a także bardzo duże wsparcie finansowe w realizacji reform planowanych na uczelni. Przy założeniu, że Politechnika Warszawska pozytywnie przejdzie ewaluację śródokresową, uczelnia może liczyć na dodatkowe środki finansowe w wysokości co najmniej 365 mln zł w perspektywie najbliższych 7 lat – zaznaczył minister.

W ocenie ekspertów uznanie zyskały m.in. plany wzmożonego udziału w grantach badawczych, zwłaszcza w międzynarodowych programach UE, a także wpływ na naukę światową w Priorytetowych Obszarach Badawczych (programy „Innowacyjna PW” oraz „Akcelerator PW" z funduszem dla firm spin-off).

- Rozpoczynamy nowy, kolejny rozdział bogatej, prawie 200 letniej historii Politechniki Warszawskiej. Uzyskanie statusu uczelni badawczej stanowi spełnienie naszych oczekiwań i ambicji. Jest to oczywiście wielkie wyzwanie, także organizacyjne i wymagać będzie zmian w systemie funkcjonowania, m.in. modyfikacji struktur organizacyjnych – powiedział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Prof. Szmidt podkreślił, że status uczelni badawczej zobowiązuje Politechnikę Warszawską do wypełniania celów społecznych, w tym o charakterze proekologicznym, i wyjścia naprzeciw podstawowym wyzwaniom współczesnej cywilizacji. Zwrócił również uwagę na konieczność włączania w edukację akademicką wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego oraz globalnego, co powinno zwiększyć atrakcyjność kariery naukowej i dydaktycznej dla najzdolniejszych absolwentów.

Cała wspólnota akademicka Politechniki Warszawskiej zostanie zaangażowana w tworzenie interdyscyplinarnych centrów badawczych, charakteryzujących się dużym stopniem niezależności naukowej. Centra związane z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) będą miały wirtualny charakter, z minimalnym zapleczem administracyjnym. Dominującą formą wspierania badań będą konkursy na granty badawcze, które staną się podstawą do ubiegania się o projekty międzynarodowe. Projekt przewiduje też system nagród dla twórców najlepszych publikacji i patentów, zaś jako kluczowy element programów intensyfikujących wymianę międzynarodową zaproponowano stypendia dla naukowców i doktorantów z zagranicy.

System kształcenia zostanie dostosowany do modelu uczelni badawczej, uczelnia m.in. zaoferuje doktorantom atrakcyjne programy stypendialne oraz wprowadzi nowe moduły – np. Warsztat Badacza. Zmieni się także proces zarządzania uczelnią, polegający na tzw. zarządzaniu przez cele i optymalizacji procesów administracyjnych.

Następny konkurs IDUB planowany jest za 6 lat.

oprac. Irena Fober

zdjęcia: Politechnika Warszawska

Komentuje Waldemra Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl