Duże projekty transportowe


09-03-2020 14:09:52

Powstałą w lipcu 2018 r. Polską Sieć Instytutów Badawczych Transportu POLTRIN (ang. Polish Transport Research Institutes Network) utworzyły Instytuty: Badawczy Dróg i Mostów, Kolejnictwa oraz Transportu Samochodowego, nadzorowane przez Ministra Infrastruktury, który wyznaczył osobę do koordynacji jej działań.

Instytuty prowadzą komplementarną działalność i już od wielu lat współpracują zarówno w zakresie projektów naukowo-badawczych, jak i np. w obszarze certyfikacji. I tak z Instytutem Transportu Samochodowego zajmowaliśmy się m.in. bezpieczeństwem ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, a także rozwojem innowacji drogowych, na które patrzyliśmy z punktu widzenia zachowań kierowców oraz nietypowego oznakowania. Wspólnie z Instytutem Kolejnictwa diagnozowaliśmy mosty i wiadukty na Centralnej Magistrali Kolejowej. Ta współpraca nie była jednak sformalizowana. Stąd nasza oddolna inicjatywa utworzenia Sieci, w której nie ma lidera, gdyż uznajemy siebie za równoważnych partnerów.

Decyzje w Sieci najczęściej zapadają w formie uzgodnienia. Co jakiś czas spotykają się dyrektorzy instytutów, którzy wyznaczyli osoby do współpracy roboczej, realizujące konkretne działania niezależnie od spotkań ich szefów. Istotną zaletą Sieci jest to, że zarządzanie nią jest praktycznie bezkosztowe, bo realizowane działania są wykonywane w ramach dotychczasowych obowiązków jej uczestników. POLTRIN kontynuuje naszą dotychczasową działalność, zwłaszcza w sferze projektów. Ale nie tylko, bo współpracował np. w Dniu Transportu, organizowanym corocznie we wrześniu przez Ministerstwo Infrastruktury.

Jestem przedstawicielem tego resortu w Komitecie Badawczym Transportu Międzynarodowego Forum Transportowego (International Transport Forum – Transport Research Committee), który opracowuje program badawczy na kolejne lata. W listopadzie 2019 r. na posiedzeniu w Dublinie został przedstawiony program na lata 2020-2021, obejmujący nowe projekty badawcze. W ramach Sieci POLTRIN uzgodniliśmy udział poszczególnych instytutów w tych projektach. W projekcie dotyczącym przewozu ładunków, którym szczególnie zainteresowane są Chiny i kraje Europy Zachodniej, będzie uczestniczyć Instytut Kolejnictwa, a Instytut Transportu Drogowego weźmie udział w projekcie związanym z pojazdami autonomicznymi. Natomiast Instytut Badawczy Dróg i Mostów będzie uczestniczył w projektach zajmujących się problematyką infrastruktury i bezpieczeństwa. Należy nadmienić, że Międzynarodowe Forum Transportowe ITF jest organizacją międzyrządową zrzeszająca 60 krajów i będącą think-tankiem ministrów transportu, działającym w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Zamierzamy ściśle współpracować w krajowych projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju. We wspólnych propozycjach widzimy także potrzebę współdziałania z innymi instytutami badawczymi oraz uczelniami. Planujemy także intensywną współpracę przy składaniu projektów do projektów z obszaru transportu w programie „Horyzont Europa” - przyszłym programie ramowym Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji na lata 2021–2027. Ta czołowa inicjatywa UE, kontynuacja programu „Horyzont 2020”, będzie wspierać badania i innowacje od pomysłu po urynkowienie.

Zajmujemy się też gospodarką obiegu zamkniętego. Jako szef IBDiM działam w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju, która kreuje kierunki działań, by tę gospodarkę mocniej w Polsce wdrożyć. Jej zagadnienia są tak szerokie, że wykraczają nie tylko poza te, którymi zajmuje się POLTRIN, ale i wszystkie inne instytuty. Obecnie przygotowywane są bloki tematyczne i myślę, że nasze trzy instytuty się w nich odnajdą. To np. wykorzystywanie materiałów odpadowych z przemysłu do budowy dróg czy odcinków kolejowych. IBDiM zbadał sporo odpadów, bo dopiero po odpowiednim sprawdzeniu materiały te mogą być wykorzystywane na dużą skalę. Działania te wpisują się w zrównoważony rozwój naszego kraju.  

Sieć POLTRIN ma szczególne znaczenie w kontekście prowadzenia dużych projektów transportowych w skali całego kraju, takich jak budowa obwodnic, dróg ekspresowych i autostrad oraz modernizacja linii kolejowych, a także wykonywania zadań ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, niezbędnych do zapewnienia rozwoju innowacyjnego, efektywnego, bezpiecznego oraz niskoemisyjnego transportu lądowego. Nie zapominamy również o poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. poprzez innowacyjne oznakowanie przejazdów kolejowych, by kierowca w nocy lub we mgle widział, że zbliża się do takiego przejazdu. Chcemy kreować nowe innowacyjne rozwiązania, które mogą mieć istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Chodzi o optymalne rozwiązania, dzięki którym wypadków będzie mniej.

Chcemy identyfikować wspólne problemy dotyczące sektora transportu i podejmować działania mające na celu ich rozwiązanie przy pomocy wiedzy eksperckiej, potencjału naukowego i aparatury badawczej będącej w dyspozycji instytutów. Kształtować strategiczne programy badawcze oraz inicjować i realizować wspólny program badawczo-wdrożeniowy w obszarze transportu lądowego. Będziemy tak działać, aby wspierać Ministerstwo Infrastruktury, prowadząc prace badawcze, niezbędne do podejmowania ważnych decyzji dotyczących kształtowania nowoczesnego i bezpiecznego systemu transportowego w naszym kraju.

not. boj.

Komentuje Waldemra Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl