Parlament 500 milionów: Konsument w obliczu ai. Nie ten budżet


09-03-2020 17:35:31

Konsument w obliczu ai

Europosłowie chcą, abyśmy używali sztucznej inteligencji bezpiecznie. Algorytmy mają być obiektywne i bezstronne, a ostateczna kontrola nad decyzjami podejmowanymi przez AI zagwarantowana dla człowieka.

W przyjętej rezolucji Parlament Europejski wezwał do ustanowienia zbioru praw, których celem jest ochrona konsumentów w sprawach związanych ze sztuczną inteligencją (AI) i zautomatyzowanym procesem decyzyjnym (ADM). ADM może przynieść ludziom wiele korzyści – są to np. innowacyjne i ulepszone usługi, wirtualni asystenci i czaty. Jednak w interakcji z systemem, który automatyzuje podejmowanie decyzji, użytkownik musi zostać „odpowiednio poinformowany, jak dotrzeć do obsługującego AI człowieka, który ma uprawnienia decyzyjne oraz o tym, jak można sprawdzić i skorygować decyzje podejmowane przez system”.

Systemy AI powinny używać tylko wysokiej jakości zbiorów danych oraz „wytłumaczalnych i bezstronnych algorytmów”, należy też stworzyć struktury przeglądowe, które umożliwią naprawienie ewentualnych błędów, które pojawią się w zautomatyzowanych decyzjach. Konsumenci muszą mieć możliwość ubiegania się o odszkodowanie w przypadku błędnych, ostatecznych i trwałych zautomatyzowanych decyzji.

W rezolucji posłowie podkreślają, że „to ludzie muszą być zawsze ostatecznie odpowiedzialni za decyzje podejmowane w usługach medycznych, prawniczych i księgowych, a także w sektorze bankowym, i muszą mieć możliwość ich uchylania".

Unia Europejska powinna wypracować wspólne podejście w sprawie systemu oceny ryzyka w odniesieniu do AI oraz ADM. Posłowie wezwali też Komisję Europejską do przedstawienia propozycji dostosowania unijnych zasad bezpieczeństwa produktów (np. dyrektyw w sprawie bezpieczeństwa maszyn i zabawek). Konsumenci muszą być chronieni przed szkodami, a producenci powinni mieć jasność co do swoich obowiązków. Przy okazji dobrze byłoby zmienić przyjętą ponad 30 lat temu dyrektywę w sprawie odpowiedzialności za produkt. Przedefiniowania wymagają zwłaszcza takie pojęcia, jak „produkt”, „szkoda”, „wada” oraz zasady określające, na kim spoczywa obowiązek dostarczania dowodów. Posłowie przypomnieli, że zgodnie z prawem UE przedsiębiorcy muszą informować konsumentów, gdy cena towarów lub usług została ustalona dla nich indywidualnie na podstawie ADM lub profilowania zachowań konsumentów. Komisja Europejska musi dopilnować, aby ADM nie był nadmiernie wykorzystywany do dyskryminowania konsumentów ze względu na ich narodowość, miejsce zamieszkania lub tymczasowe miejsce pobytu.

Rezolucja zostanie przekazana KE oraz Radzie, w której zasiadają państwa członkowskie.

Nie ten budżet

W przeddzień specjalnego szczytu UE w sprawie  wieloletniego budżetu Unii na lata 20 21-2027, zespół negocjacyjny Parlamentu Europejskiego wyraził swój sprzeciw wobec projektu zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela: „Tam, gdzie oczekiwalibyśmy znaczących inwestycji w Zielony Ład, w transformację cyfrową i w silniejszą Europę, przewodniczący Michel potwierdza albo pogłębia cięcia budżetowe: na rolnictwo, spójność, badania naukowe, inwestycje infrastrukturalne, cyfryzację, małe i średnie przedsiębiorstwa, projekt Erasmus, zatrudnienie młodych, migrację, obronę i na wiele innych obszarów.

Parlament Europejski zauważa, że wśród propozycji dotyczących dochodów są nowości, ale wciąż istnieją zasadnicze niedostatki (...) Częścią ostatecznego porozumienia w sprawie wieloletniej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 musi być jasna i wiążąca deklaracja wprowadzenia nowych, dodatkowych rodzajów środków własnych UE.

Zespół negocjacyjny sprzeciwia się zatem tej propozycji i oczekuje, że Rada Europejska nie przyjmie konkluzji na niej opartych.”

W skład zespołu negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego ds. MFF i środków własnych wchodzi Jan Olbrycht (współsprawozdawca zespołu).

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemra Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl