W Sejmie o ICT


20-06-2015 13:04:11

"Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne: źródłem innowacyjności" to główny temat XVI Konferencji Okrągłego Stołu – Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Jest ona co roku organizowana w Sali Kolumnowej Sejmu RP przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich z okazji przypadającego 17 maja Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Dyskutowali posłowie, przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, samorządowcy, studenci.

W trakcie spotkania uhonorowano odznaczeniami najbardziej aktywne postaci zaangażowane w realizację idei społeczeństwa informacyjnego, a później- podczas kilkugodzinnej ożywionej dyskusji - dokonano oceny stopnia zaawansowania cyfryzacji i efektywności jej użytkowania oraz wymiernych efektów dla gospodarki krajowej.

Ocena wicepremiera

Obecny na konferencji wicepremier Janusz Piechociński przypomniał, że sektor ICT odpowiada za niemal 5% PKB i że branża ICT w Polsce przetrwała spowolnienie w okresie światowego kryzysu. Obecnie notuje wzrost rzędu 8% – jest to sukces – rozwijamy się w dużo szybszym tempie niż pozostałe kraje UE. Zawdzięczamy to przede wszystkim świetnie wykształconym, otwartym na świat ludziom: kadrze naukowej, studentom i ekspertom. Szef resortu gospodarki skonstatował, m.in., że rozwój globalnej gospodarki oznacza jak najszerszy dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną. Ważne jest, by zarówno w przypadku e-usług publicznych, jak i komercyjnych obywatele mogli bezpiecznie i skutecznie z nich korzystać – zaznaczył.

Europejskie dysproporcje

Wystarczy tylko zapoznać się z danymi opublikowanymi niedawno przez Komisję Europejską, aby przekonać się, że doświadczenie w zakresie użytkowania technologii cyfrowych w krajach UE - i wymiernych z tego tytułu korzyści - jest nadal bardzo zróżnicowane. W Europie najbardziej zaawansowanym pod tym względem państwem jest Dania. Poziom jej cyfryzacji - mierzony w skali od 0 do 1 - wynosi 0,68. Na końcu listy jest Rumunia z wynikiem – 0,31. Polska ze wskaźnikiem 0,38 odbiega od unijnej średniej, wynoszącej 0,47. Kraje, które wypadły gorzej niż Polska, to Węgry, Włochy, Grecja, Bułgaria i Rumunia.

Podczas konferencji stwierdzono, że cyfryzacja w polskim biznesie jest słabo zaawansowana, a poprawa postępuje wciąż zbyt wolno. Znamienny jest - w świetle powyższych danych - brak większego zainteresowania ze strony przedsiębiorstw udziałem w konferencji. W przypadku integracji technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa Polska osiąga wynik 0,21. Oznacza to wzrost z 0,19 w stosunku do poprzedniego rankingu. Odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących np. przetwarzanie w chmurze (cloud usage) wynosi w naszym kraju zaledwie 3,5% wobec 11% średnio w UE,

Zmiany na lepsze?

Na ocenę rzutowały poszczególne jej składowe dotyczące: cyfryzacji łączności, kapitału ludzkiego, częstotliwości korzystania z internetu, integracji technologii cyfrowych i cyfrowych usług publicznych. W zakresie łączności wyniki Polski z 2014 r. uległy poprawie w porównaniu z poprzednim rokiem. Polska znalazła się na 21 miejscu wśród państw UE.

Polska wypada bardzo dobrze, jeśli chodzi o korzystnie z internetu mobilnego. Jesteśmy na piątym miejscu w rankingu państw europejskich!

Blaski i cienie cyfryzacji

Zwiększa się wyraźnie zaufanie do usług internetowych, takich jak administracja, handel, czy bankowość elektroniczna. Zgodnie stwierdzono, że jednolity rynek cyfrowy nie tylko może wydatnie podnieść standard życia obywateli, ale pomóc przedsiębiorstwom wprowadzać innowacje i podnosić ich konkurencyjność.

Polska jest obecnie jednym z największych w Europie placów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Z internetu korzysta dziś ok. 70%. gospodarstw domowych w naszym kraju, ale praktycznie cała Polska jest już "w zasięgu sieci". Musimy jednak ciągle inwestować w infrastrukturę, by można było korzystać z szybszych łączy oraz aby nie było obszarów "wykluczonych cyfrowo".

Zaznaczono, że jednym z zadań administracji publicznej jest współpraca z biznesem, by wspierać budowę sieci na terenach, gdzie nie jest to opłacalne ekonomicznie. Nie będzie sprzężenia pomiędzy władzą i obywatelem jeśli nie będziemy budowali e-kompetencji. Zwrócono też uwagę, że cyfryzacja – niestety – często szybciej likwiduje miejsca pracy, niż je generuje i skuteczne zaradzenie tej niekorzystnej tendencji też powinno stanowić priorytet. Uczestnicy debaty zwracali uwagę, że budując "cyfrowy świat" nie można zapominać w jakim celu go tworzymy. Dlatego pamiętać należy o innych aspektach bardzo istotnych dla społeczeństwa informacyjnego kwestiach e-demokracji, która zakłada szeroki aktywny udział społeczeństwa w prowadzeniu dialogu społecznego i stwarza możliwości podejmowania ważkich decyzji publicznych.

Marek Bielski

Polska cyfrowa

Osiągając z kolei wynik 0,43 w zakresie kapitału ludzkiego (umiejętności cyfrowe), Polska plasuje się nadal na 22 miejscu w UE, choć jest to wynik nieco lepszy niż w poprzednim roku (0,41).W dziedzinie cyfrowej usługi publicznej Polska plasuje się na 14 pozycji. Już 33% użytkowników internetu w Europie wykorzystuje formularze online do przesyłania informacji do organów publicznych – od 69% w Danii do 6% w Rumunii. Ale tylko 21% użytkowników Internetu odsyłało wypełnione formularze organom administracji publicznej (co daje nam 21 miejsce w UE). Pozytywnie należy odnotować, że rokrocznie w Polsce wzrasta liczba osób rozliczających podatki drogą elektroniczną. Według opinii dyskutantów nadal najwięcej mamy do nadrobienia w zakresie wprowadzenie e-usług w dziedzinie ochrony zdrowia.

Ze statystyk wynika, że 75% Europejczyków w 2014 r. regularnie korzystało z internetu. Najwięcej - 93% w Luksemburgu, a najmniej – 48% w Rumunii, w Polsce – 63%. Natomiast Polska zajmuje 7 miejsce w UE w zakresie udostępniania tzw. otwartych danych.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl