BI.onLINE (artykuł sponsorowany)


13-07-2015 18:14:43

BI (Business Intelligence) such as BI.onLINE e-tool by Everest-FI Limited is a concept of management (organizational and technological) that allows you to organize information in order to improve business processes. This infrastructure is a set of tools for collection, cleaning, merging, analysing data, and then process it in order to make quick and accurate management decisions.

The basic functionality of BI.onLINE e-tool is assisting managers in their decisions by automating processes of broader economic analysis using e-tools to process real data via Business Intelligence. The quality of the data (substantive) and the rate of transmission of information is crucial for managers. ERP systems are in this range inflexible. IT and Controlling departments have different ways of exporting data from ERP systems and import into spreadsheets for further processing. Data quality and knowledge of a financial controller determine correctness of “pulled-out” conclusions. A missing element here is dedicated software for proper content analysis of on-line data that returns in a clear manner for the results of the current economic and financial analysis, production, on-line and compared to historical periods.

Sukces w biznesie w dużej części zależy dziś od posiadania właściwej informacji, a w szerszym kontekście od posiadania wiedzy w odpowiednim miejscu i czasie. Procesy biznesowe generują coraz to większe ilości danych, w coraz mniejszych odcinkach czasu. Muszą one być gromadzone i odpowiednio przetwarzane tak, aby zamieniły się w mierzalną i przydatną wartość, jaką jest informacja. Jej posiadanie pozwala na poszukiwanie nowych możliwości realizacji procesów biznesowych, a co za tym idzie – szybkie reagowanie na zmiany i szybsze podejmowania decyzji.

Narzędzia BI (Business Intelligence) – takim jest BI.onLINE firmy Everest-FI – to koncepcja zarządzania (organizacyjna i technologiczna), która pozwala na uporządkowanie informacji w celu usprawnienia procesu biznesowego. Infrastruktura ta to narzędzia pozyskiwania, oczyszczania, łączenia, analizowania danych, a następnie udostępniania przetworzonych informacji z rekomendacją działań (sieci neuronowe) w celu podejmowania szybkich i trafnych decyzji menedżerskich.

Zasadnicza funkcjonalność oprogramowania BI.onLINE to wspomaganie organów zarządczych w podejmowaniu decyzji poprzez zautomatyzowanie procesów szeroko pojętej analizy ekonomicznej przy użyciu e-narzędzia do przetwarzania danych rzeczywistych typu Business Intelligence. Jakość tych danych (merytoryczna) oraz szybkość przekazywania informacji są kluczowe dla osób zarządzających. Systemy ERP są w tym zakresie mało elastyczne. Działy IT w porozumieniu z Działami Controllingu na różne sposoby eksportują dane z systemów ERP, importują do arkuszy kalkulacyjnych i dalej przetwarzają. Jakość danych i wiedza kontrolera finansowego decydują o poprawności wyciąganych wniosków. Brakuje w tym miejscu oprogramowania dedykowanego do prawidłowej merytorycznie i szybkiej analizy danych on-line w sposób zdefiniowany, które zwraca w czytelny sposób wyniki bieżących analiz ekonomiczno-finansowych, produkcyjnych on-line i porównuje do okresów historycznych.

Główne funkcjonalności oprogramowania BI.onLINE:

 • Analiza danych na podstawie zaimplementowanego modelu ekonomicznego, połączonego z danymi przedsiębiorstwa; oprogramowanie zwraca bieżące analizy na podstawie szeregu powiązanych ze sobą wskaźników ekonomiczno-finansowych.
 • Monitoring i korzystanie z opcji monitoringu regularnie zasilanego systemu, analiza danych; przedsiębiorstwo ma możliwość wskazania kluczowych dla siebie wskaźników do monitorowania.
 • Asystent ekonomiczny (sieci neuronowe) – jego rolą jest udzielanie podpowiedzi osobom decyzyjnym w przedsiębiorstwie w danym konkretnym przypadku stanu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa.
 • Wizualizacje BI (Business Intelligence) – wszystkie najważniejsze procesy ekonomiczne są wizualizowane, co ułatwi percepcję i wyciąganie wniosków, a w konsekwencji pozwoli na podejmowanie bardziej właściwych decyzji.
 • Responsywność – użyteczność oprogramowania w każdym środowisku, niezależnie od rodzaju urządzenia.

DLACZEGO BI.ONLINE?

Dynamika pracy sprawnego przedsiębiorstwa produkcyjnego w dzisiejszych czasach jest bardzo duża, a system BI musi być źródłem prawidłowo przygotowanych, wiarygodnych, precyzyjnych i syntetycznych informacji niezbędnych w procesie decyzyjnym. Zarządy spółek produkcyjnych muszą mieć przejrzysty system do badania i oceny działalności przedsiębiorstwa w płaszczyźnie ekonomicznej i finansowej.

System BI ponadto musi zapewniać porównywalność danych w kolejnych okresach, aby zarząd przedsiębiorstwa poprzez wizualizację zagregowanych wskaźników mógł ocenić stopień realizacji wyznaczonych celów – ocena przebiegu zmienności osiąganych wyników finansowych oraz odniesienie do wielkości planowanych pokazują zarządowi aktualne miejsce w drodze do celu.

Oprogramowanie BI.onLINE zostało tak zaprojektowane, aby być precyzyjnym źródłem danych finansowych, a w szczególności:

 • ważnym źródłem informacji zarządczych, niezbędnych do osiągania wyznaczonych celów działalności (krótko- i długookresowych),
 • ważnym elementem procesu formułowania i implementacji strategii przedsiębiorstwa,
 • ważnym źródłem informacji dostosowanej do realizowanej przez przedsiębiorstwo polityki rozwoju, informacji umożliwiającej pomiar stopnia realizacji strategii krótko- i długookresowej,
 • podstawą do przeprowadzania bieżących badań ekonomicznych oraz analiz i kalkulacji finansowych, definiujących bieżącą sytuację przedsiębiorstwa oraz dochodowość jego produktów.

Zarząd przedsiębiorstwa produkcyjnego w dzisiejszych czasach podejmuje decyzje w oparciu o informacje przygotowane przez współczesny system BI – skonfigurowany według sprawdzonych, skutecznych modeli ekonomicznych. BI.onLINE jest współczesny i innowacyjny, ponieważ wykorzystuje do analizy danych również osiągnięcia naukowe w zakresie sieci neuronowych.

BI.onLINE to nowoczesne oprogramowanie BI zawierające współczesne, innowacyjne rozwiązania, jednak jest to oprogramowanie zbudowane na fundamencie pewnej tradycji.

Wymienione oprogramowanie BI należy zdefiniować w następujący sposób:

 • tradycyjny system badania finansowych i ekonomicznych aspektów działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego w perspektywie krótkoterminowej, zawierający okresową ocenę stopnia realizacji przyjętej strategii rozwoju;
 • współczesny, kompleksowy system badania finansowych i ekonomicznych aspektów działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego – w szczególności badania efektywności (dochodowości, rentowności) w perspektywie długoterminowej, stanowiący istotne wsparcie procesu decyzyjnego na drodze do osiągania wyznaczonych celów działalności.

Prawidłowa ocena stopnia realizacji wyznaczonych celów długookresowych jest ważna w procesie decyzyjnym, ponieważ większość działań powinna być podporządkowana strategii długookresowego rozwoju – zwiększania wartości, siły rynkowej i stabilności finansowej przedsiębiorstwa. Perspektywa krótkookresowa – tradycyjna – pozwala szybciej dostrzegać efekty podejmowanych działań, jednak system BI.onLINE pomaga formułować oceny w znacznie dłuższej perspektywie. Innowacyjne rozwiązania pomagają monitorować stopień realizacji długookresowej strategii rozwoju!

DLA KOGO BI.ONLINE?

W okresie istotnych zmian gospodarczych wpływających na poziom dochodowości i dynamikę sprzedaży w różnych gałęziach przemysłu, dużą uwagę należy zwrócić na proces ciągłego monitorowania i zarządzania rentownością działalności. BI.onLINE prowadzi kompleksowe badania marży, których wynikiem jest zawsze aktualny system prezentacji rentowności na poziomie zagregowanym, który jest obecnie kluczową informacją zarządczą.

BI.on.LINE dedykowany jest dla:

 • przedsiębiorstw produkcyjnych, które nie mają w swoich strukturach organizacyjnych działów rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansowej kontroli wewnętrznej, a rozważają możliwość wprowadzenia do codziennej praktyki badań i kalkulacji niezbędnych w procesie zarządzania;
 • przedsiębiorstw produkcyjnych, które mają w swoich strukturach działy rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansowej kontroli wewnętrznej, a chciałyby zwiększyć lub zmienić zakres badań i kalkulacji w zakresie rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansowej kontroli wewnętrznej i prowadzić je w codziennej działalności w sposób automatyczny.

BI.ONLINE – WSKAZUJE SŁABE STRONY MAKSYMALIZACJI ZYSKU W KRÓTKIM OKRESIE

Program skonfigurowany jest w taki sposób, aby pokazywać wyniki badań służących zabezpieczeniu przyszłości i budowaniu wartości firmy, wskazując jednocześnie przedsiębiorstwom produkcyjnym słabe strony polityki maksymalizacji zysku w krótkim okresie. Program rekomenduje inwestycje w przyszłość – m.in. rozwój oferty produktowej, zabezpieczanie i wzmacnianie kanałów dystrybucji, podnoszenie jakości produktów i doskonalenie organizacji – ale przede wszystkim inwestycje w wartości niematerialne, takie jak umiejętność budowania trwałych relacji z klientami, wysoką efektywność procesów wewnętrznych (operacyjnych) oraz inwestycje w pracowników firmy. Umiejętność budowania trwałych relacji wewnętrznych z wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników jest obecnie istotnym czynnikiem w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Prowadzone analizy i kalkulacje finansowe stanowią również istotne wsparcie dla przedsiębiorstw, które w codziennej pracy wykorzystują kompleksowe narzędzie zarządzania, jakim bez wątpienia jest zintegrowany system zarządzania – Balanced Scorecard. Prowadzone badania z zakresu strategicznej rachunkowości zarządczej i controllingu nakierowane są z jednej strony na dostarczanie informacji ekonomiczno finansowych dla zarządów i kadry zarządzającej niezbędnych w procesie podejmowania decyzji krótkookresowych, a z drugiej strony dostarczają niezbędnych informacji do efektywnego zarządzania wartościami niematerialnymi, takimi jak: wartość portfela kontrahentów, wartość marki czy kapitał intelektualny, które decydują obecnie o sile i przewadze konkurencyjnej firmy na rynku, a co najważniejsze – zdolności do realizacji przyjętej strategii rozwoju oraz osiągania długotrwałych celów działalności.

Zarządzanie przedsiębiorstwem w obecnej sytuacji gospodarczej jest złożonym procesem podejmowania decyzji. Część z nich dotyczy bieżącej działalności operacyjnej, a część ma charakter strategiczny i dotyczy przyszłości. Podjęcie każdej decyzji w okresie dynamicznych zmian zewnętrznych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw związane jest z ryzykiem. Aby minimalizować ryzyko związane z procesem decyzyjnym, należy rozwijać system szybkiego dostępu do wysokiej jakości wewnętrznych informacji ekonomiczno-finansowych. Dostęp do takich danych zapewnia oprogramowanie BI.onLINE, które dedykowane jest dla zarządów przedsiębiorstw produkcyjnych do wspomagania bieżącej działalności operacyjnej poprzez aktywny udział w codziennym procesie decyzyjnym.

www: www.everest-fi.com

email: info@everest-fi.com

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl