Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2021": Tomasz Detka, Wiesław Paluszyński, Bogusław Smólski


25-07-2021 21:54:29

Tomasz Detka

Jest absolwentem automatyki i robotyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, o zainteresowaniach naukowych skoncentrowanych wokół tematyki bezpieczeństwa elektrycznego pojazdów elektrycznych oraz elektrochemicznych magazynów energii.

Zawodowo związany z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Motoryzacji, gdzie zbudował zespół specjalistów w zakresie transportu elektrycznego. Obecnie Pełnomocnik Dyrektora ds. Elektromobilności w Instytucie oraz Kierownik Grupy Badawczej Nowych Technologii w Motoryzacji, liczącej kilkunastu specjalistów z zakresu pojazdów elektrycznych i hybrydowych, konstrukcji i analiz numerycznych oraz pojazdów autonomicznych. Liczba projektów B+R realizowanych w 2021 roku z udziałem Grupy Badawczej wyniesie ok. 10, a ich łączna wartość sięgnie kilkunastu milionów złotych. Odpowiada merytorycznie za realizację projektu autobusu z zewnętrznym, tylnym, elektrycznym układem napędowym z firmą Autosan (NCBR), jest kierownikiem B+R w projekcie systemu zarządzania bateriami wykorzystującego zaawansowane metody szacowania SoC i SoH baterii, a także głównym specjalistą w projekcie skupiającym się na predykcji degradacji ogniw elektrochemicznych stosowanych w pojazdach.

W przeszłości zaangażowany w prace spółki ElectroMobility Poland jako Starszy Specjalista ds. Elektromobilności, obecnie odpowiada za realizację w Sieci Badawczej Łukasiewicz programu dedykowanego polonizacji pojazdu IZERA. Na Politechnice Warszawskiej prowadzi wykłady związane ze współczesnymi źródłami energii w pojazdach. W ramach obszarów swojej specjalizacji współpracował także z NCBR. Uczestniczy w pracach konsultacyjnych w zakresie prawa dotyczącego elektromobilności, był członkiem Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki przy Ministerstwie Klimatu (w obszarze transportu).opy. red.

Wiesław Paluszyński

Informatyk, elektronik, menedżer, dziennikarz, działacz gospodarczy i społeczny. Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskie w specjalności aparatura elektroniczna oraz podyplomowe studia z zakresu konsultingu w SGH oraz bezpieczeństwa państwa w Akademii Obrony Narodowej.

W latach 1980-1990 był dziennikarzem, sekretarzem Redakcji, zastępcą Redaktora Naczelnego w prasie technicznej NOT w czasopismach Giełda Rezerw i FIRMA. Przewodniczący Koła Dziennikarzy Prasy Technicznej SD RP. Wdrożył w redakcjach elektroniczne systemy składu. Autor Programu Informatyzacji Ochrony Środowiska w Polsce. Uruchomił pierwszy w administracji rządowej ministerialny węzeł dostępu do internetu i pocztę elektroniczną, zinformatyzował obsługę zadań Państwowego Monitoringu Środowiska.

Członek Rady Koordynacyjnej ds. teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów (1995-1997). Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (1996-1997). Członek zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA (1997-2000). Według jego koncepcji powstał nowoczesny i pierwszy w Polsce system personalizacji dokumentów samochodowych, funkcjonujący do dziś. Do 2003 r. w firmie TP Internet utworzył Centrum Certyfikacji podpisu elektronicznego SIGNET.

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadzorował budowę  systemu IACS i jego certyfikację, co pozwoliło uzyskać znaczne środki dopłat dla rolnictwa niezwłocznie po wstąpieniu Polski do UE. Pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego (2006-2011) - od 2020 r. jego Prezes. W Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, współtworzył prawa w zakresie teleinformatyki, ochrony danych osobowych. W tym zakresie wiele publikuje na łamach czasopism informatycznych. Autor licznych wykładów i publikacji w obszarze.

Od 1975 r. jest harcmistrzem, zaangażowanym w procesy odnowy harcerstwa na przełomie lat 80 i 90. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu ZOŚKA i PARASOL.

Członek Honorowy PTI od 2017 r. Dwukrotny laureat nagrody InfoStar za wdrożenia w polskiej informatyce oraz nagród PIIT. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012) za wybitne zasługi w rozwoju sektora Teleinformatycznego w Polsce. opr. red.

Bogusław Smólski

Prof. dr hab. inż., jest wybitnym specjalistą w zakresie elektroniki mikrofalowej, interferometrii, techniki mikrofalowej oraz techniki urządzeń radiolokacyjnych. Absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej z 1970 r. W 1977 r. obronił doktorat, w 1981 r. uzyskał habilitację, w 1992 r.  - tytuł profesora. W 1997 r. awansowany do stopnia generała brygady. W latach 2003-2007 Rektor WAT-u. W latach 1993-2003 był m.in. dyrektorem Departamentu Rozwoju i Wdrożeń MON i Radcą Ministra Obrony Narodowej. W latach 2003 - 2006 - przewodniczący Komisji Szkolnictwa Wyższego Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki. Od 2007 r. organizator i pierwszy dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pozostaje profesorem w Instytucie Radioelektroniki Wydziału Elektroniki WAT. Od 1983 r. jest Członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. W latach 1993-1995 wiceprzewodniczący Polskiego Oddziału AP/AES the Institute of Electrical and Electronics Engineers. Od 2001 do 2006 r. przewodniczący Rady Dyrektorów Polskiego Oddziału Armed Forces Communications and Electronics Association. W latach 1996-1998 Członek Rady Agencji Techniki i Technologii oraz  rad naukowych szeregu instytutów badawczych telekomunikacji. Od 2005 r. przewodniczy Komisji Nauki KRASP, a w  latach 2004-2007 - Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych. Koordynator Konsorcjum Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa oraz przewodniczący Zespołu Naukowo-Przemysłowego Rady Uzbrojenia MON do 2007 r. Jest autorem lub współautorem 5 podręczników akademickich i innych publikacji naukowych oraz 8 patentów. Jest promotorem 9 przewodów doktorskich, recenzentem wielu rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków o nadanie tytułu profesora . Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, belgijskim Krzyżem Kawalerskim Merite de L’Invention, Medalem Honorowym Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira oraz wieloma medalami resortowymi. jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl