Ku neutralności klimatycznej


30-03-2022 22:04:29

Ku neutralności klimatycznej

Ponad 390 mln zł na projekty z zakresu energetyki solarnej, energetycznego wykorzystania odpadów i ciepła z gazów poprocesowych i geotermii trafi do konsorcjów przemysłowo-naukowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs w programie strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii”. Nabór wniosków rozpocznie się 1 kwietnia br.

Program wspiera osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej, przez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne państwa i zwiększających konkurencyjność rodzimej gospodarki. W efekcie powinno się to przyczynić do zwiększenia się o 20–50% – w stosunku do poziomu z roku 2020 – udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (OZE) w krajowym ogólnym miksie energetycznym.

Cele szczegółowe programu, w które wpisuje się tematyka drugiego konkursu to: rozwój potencjału przemysłu energetyki odnawialnej, rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej, obniżenie emisyjności energetyki przez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych. Projekty zgłaszane w konkursie ma wyróżniać duży potencjał innowacyjny oraz wysoki stopień zaawansowania technologicznego. Kwota wsparcia została podzielona pomiędzy trzy obszary tematyczne: Energetyka solarna, Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych, Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia).

Zagadnienia badawcze, które można podjąć w ramach danego tematu szczegółowo określa regulamin konkursu. Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek w danym temacie, przy czym dopuszcza się, że złoży kilka wniosków na różne projekty w różnych tematach lub w różnych obszarach tematycznych. Nabór wniosków rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca br. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja przemysłowo-naukowe, składające się maksymalnie z trzech podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderami konsorcjów mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć na opracowanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Szczegółowe informacje na temat drugiego konkursu w programie strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii” znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/ncbr/nowe-technologie-w-zakresie-energii-ii-konkurs

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl