Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2016": Adam Baryłka. Dorota Klęk


22-02-2016 18:08:41

Adam Baryłka

Dr n. technicznych inż. budownictwa, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (2003) oraz Wydziału Chemii i fizyki Technicznej WAT (2005). Działacz SIMP, nauczyciel akademicki. Prowadził zajęcia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT oraz w Wyższej Szkole Biznesu i Technik Komputerowych. Kierownik 12 prac dyplomowych z zakresu inżynierii lądowej. Współwłaściciel firmy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o. o.

Dr inż. Adam Baryłka jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalności konstrukcyjno- budowlanej obejmującej wykonawstwo i projektowanie bez ograniczeń, rzeczoznawcą SIMP nr 9879 w specjalności maszyn i urządzeń dźwigowych oraz w specjalności wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów. Jest także biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu budownictwa ogólnego. Posiada ponadto uprawnienia projektowe w zakresie specjalności instalacyjnej sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru grup 1,2,3.

Dr Baryłka od 2014 r. pełni funkcję wiceprezesa ds. naukowych Oddziału Warszawskiego SIMP oraz jest wiceprzewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej nr 614 do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją.

Autor 9 publikacji książkowych z zakresu budownictwa, współautor książki pt. „Funkcje techniczne w budownictwie”. Wiele jego publikacji dotyczy problemów techniczno-prawnych utrzymania obiektów budowlanych oraz inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Autor referatów na międzynarodowych konferencjach naukowo-technicznych. Był organizatorem I Ogólnopolskiej Konferencji „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”. Tymi zagadnieniami zajmuje się również jako redaktor naczelny czasopisma Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych oraz Strefy &Defense. Jest ponadto członkiem rad naukowych czasopism: Budownictwo i prawo, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna oraz Modern engineering. hp

 

Dorota Klęk

Absolwentka AGH, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu, specjalność Gazownictwo Ziemne. Jest dyrektorem Biura Centralnej Dyspozycji Pomiarów w polsko-rosyjskiej spółce EuRoPol GAZ S.A., która jest właścicielem Gazociągu Jamalskiego w Polsce. Operatorem Gazociągu Jamalskiego w Polsce jest obecnie państwowa spółka OGP Gaz System S.A.

Autorka wielu opracowań na temat opomiarowania przesyłanego gazu, w tym referatu najżywiej dyskutowanego w trakcie konferencji naukowo-technicznej FORGAZ 2016 w Muszynie, której organizatorem był Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. Opracowanie nosiło tytuł: „Pomiary jakości gazu ziemnego w świetle nowych wymagań”. W referacie zostały przedstawione nowe wymagania unijne dotyczące jakości gazu, stawiające bardzo trudne wyzwania dla jego dostawców i operatorów systemów przesyłowych, a w bardziej komfortowej sytuacji ustawiające jego odbiorców.

Mgr inż. Dorota Klęk z obecnym miejscem pracy związana jest od 18 lat. Pierwsze lata po studiach pracowała w Zakładzie Gazowniczym Kielce, gdzie zapoznała się z gazownictwem – jak twierdzi – od podstaw. W spółce od początku pracuje w pionie eksploatacji i zajmuje się między innymi pomiarami. Przez wiele lat była kierownikiem Działu Pomiarów i Rozliczeń. Obecnie zajmuje się dyspozycją, pomiarami oraz rozliczaniem gazu ziemnego przepływającego Gazociągiem Jamalskim. Z racji wykonywanych zadań zajmuje się też sprawami normatywnymi. Troszczy się także o to, aby zapewnić ciągłość przesyłu i zminimalizować straty gazu w różnych sytuacjach związanych z eksploatacją.

Zdaniem mgr inż. Doroty Klęk niezbędna jest nieprzerwana troska o stan instalacji przesyłowych, prowadzenie działań profilaktycznych i modernizacyjnych, a także nadzór metrologiczny nad urządzeniami pomiarowymi. Rozwiązania techniczne w przesyle gazu – zdaniem inż. Doroty Klęk – są na wysokim poziomie, stosowane systemy sterowania, nadzoru i bezpieczeństwa pozwalają na bezpieczną pracę tłoczni gazu i całego gazociągu. hp

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl