Parlament 500 milionów. Czarna strona pracy. Niedarowane podatki?


06-03-2016 15:32:48

Czarna strona pracy

Nielegalne zatrudnienie szkodzi unijnej gospodarce i zakłóca równowagę na rynku pracy. Straty spowodowane pracą na czarno szacuje się na 18% PKB UE – od poniżej 8% w Austrii do ponad 30% PKB w Bułgarii. Najczęściej tak pracuje się w budownictwie, usługach domowych, ubezpieczeniach prywatnych, w sprzątaniu przemysłowym, rolnictwie, hotelarstwie i gastronomii.

Powstaje „europejska platforma na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy  nierejestrowanej i zniechęcania do niej”. Posłowie (619 głosów za, 69 przeciw, przy 7 wstrzymujących) zatwierdzili poprawki do projektu, wynegocjowane pod koniec 2015 r. z przedstawicielami państw członkowskich.

Pracownicy zatrudnieni w szarej strefie są narażeni na niebezpieczne warunki pracy, niskie płace i naruszenia ich praw pracowniczych. Praca nierejestrowana może przyczynić się do dumpingu społecznego w skali UE, począwszy od nieuczciwej konkurencji po niższe wpływy do budżetu z tytułu podatków i składek społecznych.

Jej negatywne skutki odczuwają zarówno pracownicy, przedsiębiorcy, jak i rządy. Mimo różnych definicji obowiązujących w różnych państwach przyjmuje się, że „praca nierejestrowana” to działalność zarobkowa, która ze względu na swoją naturę jest zgodna z prawem, ale której wykonywanie nie zostało zgłoszone odpowiednim władzom publicznym, takim jak urzędy skarbowe i inspektoraty pracy. Jest to także praca „fałszywie rejestrowana”, czyli pozorowane samozatrudnienie. Celem platformy nie jest zharmonizowanie przepisów na poziomie unijnym. Chodzi raczej o poprawę warunków pracy i integrację na rynku pracy osób, które podejmują niedeklarowaną działalność zarobkową. Ma temu sprzyjać opracowanie solidnego i wydajnego systemu szybkiej wymiany informacji między urzędami oraz skuteczne działania transgraniczne.

Platforma będzie składać się z „wysokich rangą” przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, maksymalnie czterech przedstawicieli ponadbranżowych partnerów społecznych (reprezentujących w równym stopniu pracodawców i pracowników) i przedstawiciela Komisji Europejskiej. W posiedzeniach będą też mogli uczestniczyć jako obserwatorzy pracodawcy i pracownicy z sektorów, w których często występuje praca nierejestrowana, przedstawiciele Eurofound, Europejskiej Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), MOP i przedstawiciele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Platforma będzie finansowana z unijnego programu Progress na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych EaSI (ok. 2,1 mln euro rocznie).

Niedarowane podatki?

Unikanie płacenia podatków przez korporacje przynosi ogromne straty – KE szacuje, że w skali roku jest to 50-70 mld euro. PE powołał dwie komisje, których zadaniem jest zbadanie przywilejów podatkowych przyznawanych międzynarodowym korporacjom przez państwa członkowskie, które w ten sposób chcą zapobiec przeniesieniu działalności firm za granicę. Plan KE na rzecz opodatkowania korporacji zakłada wprowadzenie wspólnej podstawy opodatkowania oraz dążenie, by przedsiębiorstwa płaciły podatki tam, gdzie wypracowują zyski.

Komisje parlamentarne uznały m.in., że korzyści podatkowe dla Fiata w Luksemburgu i Starbucksa w Holandii były niezgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. Elisa Ferreira (Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów, Portugalia), współautorka raportu specjalnej komisji TAXE ostrzega, iż te dwa przypadki dowodzą, że konkurencja podatkowa między państwami, mająca na celu przyciąganie korporacji i zysków, jest normą w UE. W styczniu b.r. uznano, że belgijski system opodatkowania nadmiernych zysków jest nielegalny i od wielonarodowych korporacji należy odzyskać ok. 700 mln euro.

Posłowie nie chcą harmonizacji prawa, lecz wzywają do uzgodnień w sprawie sprawozdań finansowych od firm międzynarodowych, wprowadzenia skonsolidowanej podstawy opodatkowania, wspólnych definicji terminologii podatkowej oraz przejrzystości tajnych dotychczas umów, dotyczących interpretacji przepisów podatkowych zawieranych przez firmy i kraje UE.

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl