Wymagania dla autorów


„Przegląd Techniczny” jest czasopismem wydawanym od 1866 r. Główne tematy podejmowane to: implementacja wyników badań naukowych do gospodarki; prezentacja rezultatów badań naukowych prowadzonych w uczelniach technicznych, rolniczych i instytutach badawczych przeznaczonych do wykorzystania przez firmy produkcyjne i usługowe. „Przegląd Techniczny” poświęca wiele miejsca rezultatom tych badań mogących być polskimi specjalnościami, m.in.: grafen, niebieski laser czy zgazowanie węgla. Publikowane są artykuły prezentujące rezultaty konkretnych prac b+r wraz z uwarunkowaniami ekonomicznymi, społecznymi, kulturowymi i ekologicznymi.

Poruszanymi tematami są także: bezpieczeństwo energetyczne oraz cybernetyczne; inżynieria materiałowa; ochrona środowiska naturalnego w kontekście rozwoju technologicznego; cywilizacyjne efekty wdrażania do produkcji przemysłowej zaawansowanych technologii.

Od 2010 r. w rubryce Nauka są zamieszczane artykuły pokazujące dorobek naukowy uczelni technicznych, instytutów badawczych oraz zaplecza naukowego pracującego na rzecz konkretnych firm. „Przegląd Techniczny” prezentuje także, wyniki badań historyków techniki i przemysłu akcentując wpływ rozwoju technologii na przemiany społeczne oraz popularyzuje wybitnych wynalazców.

W nawiązaniu do tradycji czasopisma publikowane są także artykuły o charakterze specjalistycznym dotyczącym konkretnych wyników badań.

Od 21 lat „Przegląd Techniczny” prowadzi plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego m.in. w kategoriach nauka, high-tech, ekologia. Tytuły te są przyznawane za wybitne osiągnięcia w nauce i technice.

Istotną sprawą poruszaną na łamach „Przeglądu Technicznego” jest także kształcenie, by przygotowywać dzieci i młodzież do życia i pracy w świecie pełnym techniki. Chodzi zarówno o mądre tworzenie jak i korzystanie z wytworów techniki. Problemy te omawiają w swoich publikacjach wybitni specjaliści z różnych dziedzin nauk technicznych i ścisłych, a także ekonomiści, lekarze, i socjolodzy, twórcy kultury i wszyscy korzystający na co dzień w pracy i w domu z rezultatów twórczości technicznej.

Ważnym zagadnieniem jest również ukazywanie miejsca nauki polskiej na arenie międzynarodowej w tym publikacje na temat celów, realizacji i udziału polskich uczelni i instytutów w: V, VI, VII, Programie Ramowym Unii Europejskiej oraz programie Horyzont 2020.

W dziale Nauka mogą być zamieszczane artykuły naukowo-badawcze przedstawiające wyniki prac w różnych dziedzinach, problemy o charakterze przeglądowym a także monotematycznym dotyczące konkretnego rozwiązania technicznego. Artykuły powinny być napisane w sposób zwięzły, bez zbędnych powtórzeń, poprawnym językiem i mieć określoną myśl przewodnią. Terminy zaczerpnięte z innych języków powinny być objaśnione.

W szczególności w ich układzie powinien być wyróżniony wstęp (cel pracy), rozwinięcie tematu oraz podsumowanie i wnioski. W pracach badawczych powinna być wyodrębniona część doświadczalna, zawierająca względnie dokładny wykaz surowców oraz opis stosowanej aparatury, technik pomiarowych, metod analitycznych oraz metod numerycznego opracowania wyników pomiarów. Artykuły powinny być skoncentrowane wokół jednego zagadnienia, którego rozwiązanie lub przedstawienie jest ich głównym celem.

Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej w innych czasopismach ani materiałach konferencji (kongresów, sympozjów). Artykuł przekazany do Redakcji nie może być ani opublikowany w całości lub części, ani równocześnie przekazany do opublikowania w innym czasopiśmie. Fakt nadesłania pracy do Redakcji uważa się za jednoznaczny z oświadczeniem Autora, że warunek ten jest spełniony. Z chwilą otrzymania artykułu przez Redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę (Redakcję), która ma odtąd wyłączne prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania. Bez zgody Wydawcy (Redakcji) artykuł nie może być reprodukowany w żadnej postaci ani tłumaczony.

Artykuł powinien być dostarczony do redakcji w postaci załącznika dołączonego do e-maila.
W tekście można zaznaczyć te elementy lub fragmenty, które należy szczególnie wyróżnić (kursywą, pogrubieniem lub kolorem). Przypisy uzupełniające i wyjaśniające tekst podstawowy powinny być napisane na dole strony, na której występują. Zaleca się umiar w stosowaniu przypisów. Tytuł artykułu należy podać w języku angielskim i polskim. Praca powinna zawierać streszczenie i w języku angielskim i polskim. Streszczenie powinno być krótkim, trój- lub czterozdaniowym wyrażeniem najważniejszych myśli artykułu i podsumowaniem wyników pracy, napisanym w formie bezosobowej.

Wzory powinny być pisane bardzo czytelnie. Litery greckie należy opisać na marginesach (np. β – beta). Wyraźnie należy zróżnicować liczbę „0” i dużą literę „O”. Szczególnie czytelny powinien być zapis potęg i indeksów. We wzorach i w tekście należy stosować jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek SI. Jednostki w tabelach i w opisach rysunków należy podać po przecinku, a nie w nawiasach.

Tytuł i śródtytuły powinny być możliwie krótkie, lapidarnie ujmujące treść artykułu lub rozdziału. Śródtytułów nie należy numerować

Tabele, podpisy pod rysunkami i rysunki, ilustracje (w wymienionej kolejności) powinny znajdować się poza tekstem (na oddzielnych stronach), a na marginesie wydruku tekstu powinny być zaznaczone proponowane miejsca ich włamania. Zaleca się zestawianie wyników pomiarów lub różnych właściwości w formie tabelarycznej. Tabele powinny być ponumerowane cyframi arabskimi. Tytuł tabeli w języku angielskim i polskim powinien znajdować się nad tabelą. Nie stosuje się skrótu „tab.” ani w tytule, ani w tekście artykułu. (Jeśli w artykule jest tylko jedna tabela, to nie wpisuje się „1”). Tabele nie powinny być zbyt rozbudowane. W tabelach powinny być zaznaczone te rubryki, które należy wyróżnić za pomocą koloru.

Podpisy pod rysunkami powinny być zestawione na oddzielnej stronie. Wszystkie wykresy, rysunki i fotografie nazywa się rysunkami i numeruje kolejno (jeśli jest tylko 1 rysunek nie wpisuje się „1”), podając na każdym nazwisko Autora. Po skrócie rys. należy wpisać numer rysunku lub fotografii, tytuł, a następnie stosowane na ilustracji oznaczenia. Jeśli oznaczenia zostały objaśnione w tekście, należy wpisać sformułowanie „oznaczenia objaśniono w tekście”.

Rysunki powinny być optymalnie szczegółowe. W rysunkach należy unikać słów obcojęzycznych, zastępując je polskimi odpowiednikami. Opisy rysunków podawane przy osiach x, y powinny być z dużej litery, a jednostka po przecinku (bez nawiasu kwadratowego).

Na przykład: Masa, g

Pożądane typy rysunków to: wykresy liniowe, słupkowe, blokowe. Przy wykonywaniu rysunku można zaproponować użycie kolorów w różnym nasyceniu oraz różne odcienie szarości. Rysunki powinny być wykonane. Przy wykonywaniu rysunku do publikacji należy zwracać uwagę na to by nie stosować zbyt cienkich linii i małych czcionek w opisach osi, bowiem po zmniejszeniu mogą się one stać nieczytelne.

Fotografie mogą być kolorowe lub czarno-białe, mogą być dostarczone w formie: w powszechnie akceptowanych formatach (np. tiff, gif, jpg, bmp).

Przed LITERATURĄ można umieścić podziękowania, informacje o grantach, projektach lub stypendiach, w ramach których wykonano pracę, informacje o finansowaniu.

Literatura cytowana powinna być umieszczana na końcu artykułu, uporządkowana w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowana. Tytuły czasopism naukowych należy podawać w wersji skróconej zgodnie z zasadami: inicjał imienia (jeśli 2 lub 3 imiona, to inicjały bez spacji), nazwisko, tytuł czasopisma rok (nie rozdziela się ich przecinkiem), tom, nr zeszytu (jeśli jest), strona:

1. H. Jankowska, A. Świątkowski, J. Choma, Węgiel aktywny, WNT, Warszawa 1985 r.

2. S. Neffe, R. Stankiewicz, Przem. Chem. 2000, 79, s. 255.

3. W. Ciesińska, J. Zieliński, Materiały IX Seminarium „Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn”, Kraków, 27-29 września 2000, 61.

4. R. Brzozowski, „Badanie selektywności kształtu w reakcjach syntezy diizopropylonaftalenów” prowadzonych w obecności katalizatorów glinokrzemianowych, praca doktorska, Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 2001 r.

5. GRYFSKAN Sp. z o.o., Hajnówka, Prospekt firmowy.

6. Zgł. pat. pol. P-344 539 (2000).

8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, Dz.U. nr 119, poz. 765, 2008 r.

9. Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Dz.U Unii Europejskiej, 114.

10. http://www.spirulina.pl, dostęp 15 marca 2013 r.

Wszystkie zgłoszone do druku prace naukowo-badawcze i problemowo-przeglądowe poddawane są recenzji. Jeśli praca wymaga poprawek i/lub uzupełnień, to Autor winien wprowadzić je w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc. Niezwrócenie poprawionej pracy w tym terminie oznaczać będzie rezygnację Autora z publikacji pracy. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek językowych (stylistycznych) oraz skracania artykułów w przypadku występowania w nich powtórzeń i rozwlekłości.

Artykuły można dostarczać:

  • bezpośrednio do siedziby redakcji,
  • pocztą pod adresem do korespondencji,
  • e-mailem na adres redakcji.

W momencie dostarczenia artykułu do redakcji Autor (Autorzy) powinien dołączyć na oddzielnej stronie:

  • imię i nazwisko, tytuł zawodowy i naukowy,
  • nazwę i adres instytucji, w której praca została wykonana,
  • numery telefonów i faksu, służbowy, komórka,
  • adres poczty elektronicznej,
  • adres domowy

w przypadku wypłaty honorarium:

  • dane do wypełnienia PIT-11 (pełny adres zameldowania - adres, kod pocztowy, miasto, gmina, powiat, województwo, poczta, prowadzenie działalności gospodarczej), data urodzenia, NIP, PESEL, właściwy Urząd Skarbowy),
  • nazwę banku i numer konta bankowego, na które należy wpłacić honorarium.

We wszystkich sprawach budzących wątpliwości prosimy kontaktować się z Redakcją telefonicznie pod numerem (22) 336-14-61, (22) 336-14-67 komórką +48 600 945 947 lub przez pocztę elektroniczną (e-mail: redakcja@przeglad-techniczny.pl

Przegląd Techniczny jest dwutygodnikiem wydawanym przez Wydawnictwo SIGMA-NOT Spółka z o.o., rozpowszechnianym przez RUCH, KOLPORTERA, GARMOND, Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT oraz Terenowe Jednostki FSNT-NOT.

Komentuje Waldemar Rukść

Przegląd Techniczny Gazeta FacebookPrzegląd Techniczny Gazeta LinkedInPrzegląd Techniczny Gazeta Twitter
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl