Prenumeratorom „Przeglądu Technicznego” oferujemy następujące warianty prenumeraty: roczna, półroczna i kwartalna w wersji papierowej, roczna PLUS (wersja papierowa + dostęp do Portalu Informacji Technicznej), ulgowa, ciągła PLUS (przedłużana automatycznie do odwołania – 10% rabatu), zagraniczna.

Prenumerata roczna (wersja papierowa) – 312 zł, półroczna – 156 zł, cena 1 egz. – 12 zł (brutto).

Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT S p. z o.o.,

ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

Zakład przyjmuje zamówienia na prenumeratę na dowolny okres.

Prenumerata roczna PLUS – cena – 432 zł (brutto). Koszt wysylki - 32 zł.

Prenumeratorzy, podpisujący z Wydawnictwem umowę prenumeraty ciągłej (odnawianej automatycznie co roku), otrzymują 10% bonifikaty. Członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w FSNTNOT oraz uczniowie szkół technicznych każdego szczebla mają prawo do zaprenumerowania 1 egz. po cenie ulgowej – pod warunkiem przesłania do Wydawnictwa formularza zamówienia (lub kserokopii blankietu wpłaty), ostemplowanych pieczęcią koła SNT lub szkoły.

Wpłat na prenumeratę można dokonywać na ogólnie dostępnych blankietach w urzędach pocztowych (przekazy pieniężne) lub bankach (polecenie przelewu), przekazując środki na konto:

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.: ul. Ratuszowa 11,

00-950 Warszawa, skr. pocz. 1004

nr 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

Na blankiecie wpłaty należy podać nazwę zamawianego czasopisma, liczbę zamawianych egzemplarzy, okres, wersję i cenę prenumeraty oraz adres zamawiającego.
Dla prenumeratorów na rok 2017 Wydawnictwo oferuje dodatkowo roczniki
archiwalne na płytach CD w cenie 49 zł brutto za każdy rocznik.

Prenumeratę przyjmują też:
■ urzędy pocztowe oraz doręczyciele w mieście i na wsi
(z dostawą do domu),
■ prenumeratę ze zleceniem wysyłki zagranicznej przyjmuje Zakład
Kolportażu SIGMA-NOT nr konta:
BANK PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577
Cena 1 egz. z wysyłką – 5,81 USD/4,97 euro, roczna prenumerata (wersja papierowa) – 151,01 USD/129,33 euro, prenumerata roczna PLUS – 184,01 USD/157,33 euro. Przyjmowane są również czeki, a także – zapłata w złotych wg kursu dolara bądź euro.
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl.
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godz. 7.00 – 18.00.
Koszt połączenia wg taryfy operatora.


Prenumeratę możesz zamówić

Telefonicznie (22) 840 30 86, (22) 840 35 89
Faxem (22) 891 13 74, (22) 840 35 89, (22) 840 59 49
E-mailem prenumerata@sigma-not.pl
Przez internet www.sigma-not.pl
Listownie Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

Komentuje Waldemar Rukść

20-21
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl