Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Zasady recenzowania

 1. Po zakwalifikowaniu artykułu naukowego jako zgodnego z profilem czasopisma „Przegląd Techniczny”, Redaktor Naczelny dokonuje wyboru dwóch Recenzentów spośród autorytetów uznanych w danej dziedzinie, przy czym wybrany Recenzent musi gwarantować:
  • niezależność opinii,
  • brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem relacji osobistych bądź służbowych z Autorem artykułu,
  • zachowanie poufności co do zawartości merytorycznej materiałów, jak i opinii o nich.
 2. Po wyborze Recenzentów, Redaktor Naczelny kieruje do nich pisemną ofertę, do której dołącza opis lub streszczenie artykułu zakwalifikowanego do recenzji, określając równocześnie wymagany zakres recenzji i termin jej sporządzenia.
 3. Po przyjęciu oferty przez Recenzentów, Redakcja wysyła im pełny tekst artykułu wymagającego recenzji wraz z formularzem recenzji.
 4. Personalia Recenzenta są niejawne i mogą być odtajnione wyłącznie na prośbę Autora i za zgodą Recenzenta w przypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne. Raz w roku Redakcja zamieszcza w czasopiśmie pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje. Preferowany jest model recenzji double-blind review (podwójnie ślepa recenzja).
 5. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres mailowy redakcji. Po wpłynięciu recenzji, redakcja informuje Autora o jej wpłynięciu (w przypadku recenzji nie wymagającej poprawek lub konieczności wprowadzenia tylko drobnych zmian o charakterze redakcyjnym), kieruje recenzję zawierającą uwagi krytyczne do Autora, który dokonuje wymaganych poprawek, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza – przygotowuje odpowiedź na recenzję, kieruje ponownie artykuł do Recenzenta po wprowadzeniu przez Autora zmian – jeżeli Recenzent stwierdzi konieczność ponownej recenzji.
 6. Decyzję ostateczną o publikacji artykułu naukowego podejmuje Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
 7. W przypadku jednej recenzji dyskwalifikującej artykuł, Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy bądź kieruje artykuł do innego Recenzenta. W przypadku dwóch recenzji dyskwalifikujących artykuł, Redaktor Naczelny odrzuca pracę.
 8. Końcowa wersja artykułu (po złamaniu) zostaje wysłana do Autora, w celu dokonania korekty autorskiej.
 9. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego w celu dokonania korekty autorskiej.

Do pobrania:

Komentuje Waldemar Rukść