Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Przygotowanie publikacji

„Przegląd Techniczny” jest czasopismem naukowo-technicznym z wyodrębnioną częścią informacyjno-publicystyczną i naukowo-badawczą.

Artykuły naukowo-badawcze publikowane są w dziale NAUKA, a autor za publikację otrzymuje
20 pkt. zgodnie z komunikatem MEiN z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

W dziale NAUKA mogą być zamieszczane artykuły naukowo-badawcze przedstawiające wyniki prac w różnych dziedzinach, problemy o charakterze przeglądowym, a także monotematyczne dotyczące konkretnego rozwiązania technicznego.

Artykuł powinien być dostarczony do redakcji w wersji edytowalnej w edytorze MS Word (wersja nie starsza niż 97-2003).

 • Każdy artykuł powinien zawierać:
 • tytuł w języku polskim i angielskim,
 • streszczenie w języku polskim i angielskim,
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (maks. 6 słów kluczowych).
 • imiona i nazwiska autorów oraz ich afiliację

W układzie artykułu powinno być wyróżnione wprowadzenie, rozwinięcie tematu oraz podsumowanie i wnioski.
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 4 stron w druku (1 strona druku – maks. 6000 znaków ze spacjami).
Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej w innych czasopismach ani materiałach konferencyjnych.
W tekście można zaznaczyć te elementy lub fragmenty, które należy szczególnie wyróżnić (kursywą, pogrubieniem lub kolorem). Przypisy uzupełniające i wyjaśniające tekst podstawowy powinny być napisane na dole strony, na której występują. Zaleca się umiar w stosowaniu przypisów.
Wzory należy ograniczyć tylko do niezbędnych i ponumerować je kolejnymi cyframi arabskimi, w nawiasach okrągłych z prawej strony. Powinny być pisane bardzo czytelnie. Litery greckie należy opisać na marginesach (np. β – beta). Wyraźnie należy zróżnicować liczbę „0” i dużą literę „O”. Szczególnie czytelny powinien być zapis potęg i indeksów.
We wzorach i w tekście należy stosować jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek SI. Jednostki w tabelach i w opisach rysunków należy podać po przecinku, a nie w nawiasach.
Tytuł i śródtytuły powinny być możliwie krótkie, lapidarnie ujmujące treść artykułu lub rozdziału. Śródtytułów nie należy numerować
Tabele powinny być ponumerowane cyframi arabskimi. Tytuł tabeli powinien znajdować się nad tabelą (jeśli w artykule jest tylko jedna tabela, to nie wpisuje się „1”).
Rysunki powinny być optymalnie szczegółowe. W rysunkach należy unikać słów obcojęzycznych, zastępując je polskimi odpowiednikami. Opisy rysunków podawane przy osiach x, y powinny być z dużej litery, a jednostka po przecinku (bez nawiasu kwadratowego), np. Masa, g.
Wszystkie wykresy, rysunki i fotografie nazywa się rysunkami i numeruje kolejno (jeśli jest tylko 1 rysunek nie wpisuje się „1”). Przy wykonywaniu rysunku do publikacji należy zwracać uwagę na to by nie stosować zbyt cienkich linii i małych czcionek w opisach osi, bowiem po zmniejszeniu mogą się one stać nieczytelne.
Fotografie mogą być kolorowe lub czarno-białe, powinny być dostarczone w formie graficznej, w formatach (np. tiff, gif, jpg, bmp) w rozdzielczości min. 300 dpi. W tekście artykułu powinno być zaznaczone miejsce wstawienia kolejnych rysunków oraz podpis pod rysunkiem.
W przypadku ilustracji zaczerpniętych z publikacji, które mają zastrzeżone prawa autorskie, Autor zobowiązany jest dostarczyć zgodę na przedruk.
Literatura cytowana w artykule powinna być umieszczana na końcu artykułu. Do formatowania bibliografii stosowany jest styl Chicago.

Tworzenie bibliografii w stylu Chicago podlega następującym regułom:

 1. Tytuł „Bibliografia” („Literatura”, „References”) jest wyśrodkowany względem kolumny;2. Format bibliografii:
  • [1] Nazwisko autora publikacji, Imię. Rok Wydania. „Tytuł”. Czasopismo tom (zeszyt): strony, np.
  • [1] Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1): 37–41;
 2. Wpisy (pozycje literatury) są ułożone w porządku alfabetycznym;
 3. Kolejne wpisy są oddalone od siebie o jeden wiersz (wers);
 4. Pierwszy wers każdego wpisu jest wyrównany do lewego marginesu, a każde następne wersy mają odstęp pięciu spacji od lewego marginesu.
 5. Bibliografia znajduje się na samym końcu całego tekstu.

Wszystkie zgłoszone do druku prace naukowo-badawcze i problemowo-przeglądowe poddawane są recenzji. Jeśli praca wymaga poprawek i/lub uzupełnień, to Autor winien wprowadzić je w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc. Niezwrócenie poprawionej pracy w tym terminie oznaczać będzie rezygnację Autora z publikacji pracy. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek językowych (stylistycznych).

Artykuły można dostarczać:

W momencie dostarczenia artykułu do redakcji Autor (Autorzy) powinien dołączyć informacje umożliwiające szybki kontakt, tzn.:

 • imię i nazwisko,
 • afiliacja Autora/Autorów,
 • adres e-mail i telefon kontaktowy.

Komentuje Waldemar Rukść