Nasi czytelnicy:60%
POSIADA WYKSZTAŁCENIE TECHNICZNE

70%
POSIADA WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE

65%
CZYTELNIKÓW W WIEKU POMIĘDZY
35 A 50 LAT

55%
NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH

Przegląd Techniczny jest jednym z najstarszych w Europie czasopism publicystycznych o tematyce ogólnotechnicznej. Od 1866 r. stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń między środowiskiem technicznym, a innymi grupami zawodowymi. Pismo nasze adresowane jest do inżynierów, techników, studentów politechnik i ludzi innych zawodów interesujących się przemianami gospodarczymi i społecznymi wywołanymi przez technikę. Czytelnicy Przeglądu Technicznego w 50% to ludzie kierujący firmami, instytutami naukowymi, 75% ma wyższe wykształcenie, 85% to czytelnicy między 25 a 45 rokiem życia, zawodowo zajmujący się nowoczesną techniką.

Skład redakcji

Redaktor Naczelny

Ewa Mańkiewicz-Cudny

emc@vip.wp.pl

z-ca redaktora naczelnego

Zygmunt Jazukiewicz

Redaktor graficzny

Waldemar Rukść

Sekretarz redakcji

Bronisław Hynowski

redakcja@przeglad-techniczny.pl

600 945 947

Publicyści


Anna Bielska

Jerzy Bojanowicz

jerzy.bojanowicz@przeglad-techniczny.pl

Henryk Piekut

hjpiekut@gmail.com

Marek Bielski

marek.w.bielski@gmail.com

Wydawca

03-450 Warszawa, skr. poczt. 1004
Biuro spółki – sekretariat

tel. (0 22) 818 09 18, 818 98 32
fax. (0 22) 619 21 87
sekretariat@sigma-not.pl

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl