Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Arkadiusz Kamiński – Srebrny Inżynier 2021, kategoria: ZARZĄDZANIE

Jesteśmy świadomi oddziaływania firmy na otacząjącą nas przyrodę i jej elementy. Wyznaczyliśmy priorytety i kierunki transformacji oraz wielotorowe działania w naszej strategii tak, by zrealizować postawione przed nami ambitne cele, wynikające nie tylko z europejskiej polityki klimatycznej, ale i  światowych porozumień w kwestiach klimatu. Jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej zadeklarowaliśmy osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 r. Do 2030 r. emisję CO2 zredukujemy o 20%, a z produkcji energii elektrycznej – o 33% CO2/MWh.

W ciągu 10 lat, wykorzystując najlepsze i najbardziej efektywne emisyjnie technologie, zrealizujemy wiele projektów zwiększających efektywność energetyczną istniejących aktywów. Zrealizujemy 5 znaczących inwestycji w produkcję biopaliw. W ramach budowy nowych obszarów biznesowych będziemy koncentrować się na rozwoju nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania – przede wszystkim mocy wiatrowych oraz fotowoltaiki

Grupa ORLEN będzie rozwijała również technologie wodorowe oraz rozbudowywała sieć dystrybucji paliw alternatywnych. To źródło stanowi duży potencjał do dekarbonizacji zarówno naszych istniejących aktywów, ale i kraju. Powiązanie takich zasobów jak woda i energia staje się jednym z kluczowych determinantów zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego. Już dziś wprowadzamy efektywną gospodarkę zasobami: zamykamy obiegi wodne, co w znacznym stopniu ogranicza zużycie wody oraz ilość generowanych ścieków. A także procesy wpisujące się w tematy gospodarki cyrkularnej. Dbamy o bioróżnorodność oraz zaangażowanie w badania, rozwój i innowacje.

Powiązanie takich zasobów jak woda i energia staje się jednym z kluczowych determinantów zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego. Już dziś wprowadzamy efektywną gospodarkę zasobami: zamykamy obiegi wodne, co w znacznym stopniu ogranicza zużycie wody oraz ilość powstających ścieków. A także procesy wpisujące się w tematy gospodarki cyrkularnej. Dbamy o bioróżnorodność oraz zaangażowanie w badania, rozwój i innowacje.

Arkadiusz Kamiński - Srebrny Inżynier 2021, kategoria: ZARZĄDZANIE