Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Elbląscy inżynierowie 1945 – 2023

Środowiskowe Koło SEP w Elblągu zorganizowało w Światowym Dniu Inżyniera (4 marca), w Elbląskiej Akademii Nauk Stosowanych, pierwszą konferencję pt. „Elbląscy inżynierowie – stan i osiągnięcia 1945 – 2023”. Uczestniczyło w niej ok. 150 inżynierów, reprezentujących różne środowiska techniczne działające w Elblągu. Współorganizatorami konferencji były SNT działające w Radzie Regionalnej FSNT NOT, w tym najbardziej  aktywne: SEP, SIMP, PZITB, STP i SGP.

Poza uczczeniem inżynierskiego święta, celem konferencji, którą otworzył prezes RR FSNT NOT – mgr inż. Krzysztof Piotrowski, było (i pozostaje) sporządzenie wykazów inżynierów pracujących, lub pochodzących z Elbląga, ze wszystkich branż, a przede wszystkim działających w stowarzyszeniach FSNT NOT w Elblągu, w latach 1945 – 2023. Prace nad wykazami zapoczątkował w grudniu ub.r. pomysł prezesa Koła SEP kol. Zbigniewa Lange.

W dowód uznania osiągnięć inżynierskich, prezydent Elbląga (Patron Honorowy konferencji) mgr inż. Witold Wróblewski, z przewodniczącym Rady Miejskiej – mgr. inż. Antonim Czyżykiem i wiceprezydentem mgr. inż. Januszem Nowakiem, wręczyli Honorowe Wyróżnienia „Za zasługi dla Elbląga” 5 reprezentantom branż: dr inż. Adam J. Zapalski – STOP; mgr inż. Adam Augustynowicz – SGP; mgr inż. Bogusław Marciniak – SIMP; mgr inż. Dariusz Urbański – PZITB i mgr inż. Henryk Dorociński – SEP.

W kolejnym punkcie konferencji osiągnięciami w pracy naukowej i menedżerskiej podzielili się: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń – absolwent II LO  im. K. Jagiellończyka w Elblągu, senator VII kadencji Senatu RP oraz mgr inż. Paweł Olechnowicz – prezes Zarządu i Dyrektor Generalny ABB Zamech Ltd. (1990 – 96) w Elblągu. Profesor omówił swoją drogę zawodową od liceum do stanowiska Rektora Politechniki w Gdańsku (2002-2008), a także zaprezentował opracowaną przez siebie – technologię alendronianu sodu – polskiego leku na osteoporozę. Natomiast P. Olechnowicz koncentrował się na swojej pracy w Zamechu po ukończeniu AGH, przekształceniach strukturalnych tego największego elbląskiego zakładu, a także przedstawił osiągnięcia w kierowaniu gdańskim LOTOSEM. Mgr inż. P. Olechnowicz w 2004 r. otrzymał tytuł złotego inżyniera dekady w plebiscycie „Przeglądu Technicznego”. Można było też nabyć z dedykacją jego książkę pt. Dziwne przypadki polskiego menedżera. Dyplomantka studiów inżynierskich w Instytucie Informatyki Stosowanej Dominika Rodziewicz zaprezentowała Drogę osiągania dyplomu inżyniera w 2023 r. w ANS Elbląg.

Prezesi elbląskich Oddziałów SNT przypomnieli sylwetki i osiągnięcia wybranych inżynierów zasłużonych dla Elbląga w różnych obszarach techniki. Mgr inż. A. Sawicki omówił osiągnięcia inżynierskie elektryków elbląskich, w tym: mgr. inż. Andrzeja Kociałkowskiego z Zamechu, mgr. inż. Henryka Dorocińskiego związanego z energetyką zawodową w Elblągu, inż. Bogdana Kalińskiego – spec. trakcji tramwajowej, a także dr. inż. Sławomira Noske i inż. M. Celińskiego. Inż. Elżbieta Bukowska (sekretarz Oddz. PZITB) przedstawiła: mgr. inż. Andrzeja Gólcza – wynalazcę, który m.in. opracował nową metodę oczyszczania ścieków, wykorzystaną przy budowie w Polsce 40 nowoczesnych oczyszczalni, a także w: Chinach, Kanadzie, Irlandii i Estonii. Podkreśliła też ogrom pracy włożonej przez mgr. inż. arch. Włodzimierza Sierzputowskiego w odbudowie powojennej Elbląga i Zamku Krzyżackiego w Malborku. Mgr inż. A. Bakalarski przedstawił historię zasłużonych osób działających od 1945 r. do dzisiaj w kole STOP przy elbląskim Zamechu, obecnie GE: mgr. inż. Stanisława Sulimy, inż. T. Ryterskiego, dr. inż. Adama Zapalskiego i mgr. inż. P. Olechnowicza (wszyscy po AGH). Mgr inż. N. Kantor podkreślił inżynierskie zasługi dla Elbląga m.in. inż.: Michała Rosnowskiego, Antoniego Czuchnowskiego i prof. dra hab. inż. Ryszarda Łączkowskiego – pierwszego inżyniera, który pracując w Zamechu uzyskał tytuł dra hab., a następnie prof. zwyczajnego. Prezes Kantor wraz z wiceprezesem Oddz., a jednocześnie Rektorem ANS prof. Jarosławem Niedojadło wręczyli nagrodę młodemu inż. po ANS Mateuszowi Wiertelowi, za najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym pt. Projekt przenośnego grawera laserowego CNC, opracowaną w ramach XXII Ogólnopolskiego Konkursu SIMP.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu prof. Jerzego Buriaka – Prorektora ds. Kształcenia w ANS, dot. nowoczesnych metod kształcenia inżynierów. Obejrzeli też specjalistyczną prezentację techniczną mgr. inż. Adama Augustynowicza – prezesa innowacyjnej firmy OPEGIEKA Sp. z o.o. i jednocześnie Centrum B–R, pt. Cyfrowe światy ludzi i maszyn. W dyskusji przy okrągłym stole nt. Historia, teraźniejszość i przyszłość zawodu inżyniera, udział wzięli: prof. dr hab. inż. J. Rachoń, mgr inż. P. Olechnowicz, mgr inż. A. Augustynowicz, mgr inż. Halina Czarnecka – b. dyr. Wydz. Ochrony Środowiska w Elblągu i następnie w Gdańsku, prof. J. Buriak oraz prowadzący konferencję i sesję okrągłego stołu, członek SEP i Akademii Inżynierskiej w Polsce – mgr inż. Z. Lange. Wskazano wagę, osiągnięcia inżynierów i techniki w historycznym przekroju od przeszłości, poprzez teraźniejszość, ku najważniejszemu – przyszłości, akcentując rolę inżynierów dla przyszłości.

Oprac. mgr inż. Z. Lange

Do czasu konferencji sporządzono wykazy prawie 900 inżynierów, określając ich: imię i nazwisko, ukończoną uczelnię i specjalność inżynierską, a także miejsca pracy i osiągnięcia. Nad opracowaniem spisów czuwali prezesi Oddziałów: mgr inż. Andrzej Sawicki – SEP; mgr inż. Kantor Nestor – SIMP; mgr inż. Artur Bakalarski – STOP; mgr inż. Florian Romanowski – prezes OPEGIEKA – SGP; mgr inż. Dariusz Urbański, prezes i inż. E. Bukowska – PZITB. Osoby ze środowisk inżynierskich, dot. SITLD, PZITS, SITWM. SITR i pozostałych, koordynowali organizatorzy. W kolejnych latach obchodów Światowego Dnia Inżyniera, wykaz ten będzie uzupełniany.

***

Podczas konferencji jeszcze raz podziękowano władzom miasta za nadanie, z wniosku elbląskich władz NOT, 3 ulicom nowej dzielnicy Modrzewina, gdzie jest nowy obiekt Elbląskiego Parku Technologicznego, nazw znanych elbląskich inżynierów: A. Czuchnowskiego, S. Sulimy i M. Rosnowskiego. W podsumowaniu konferencji jej przewodniczący zaproponował powołanie specjalnego zespołu redakcyjnego w ramach RR FSNT NOT w Elblągu w celu usystematyzowania dotychczas zebranych materiałów, opracowania ich i podjęcia uzupełnień do kolejnej konferencji w 2024 r.