Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

NCBR uruchomiło nowy Rządowy Program Strategiczny Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. Niedawno instytucja upubliczniła zasady zgłoszeń do pierwszego konkursu, zapraszając do udziału przedsiębiorców i naukowców, którzy mają pomysł na wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.
Zasoby wodne w Polsce są ograniczone, średnio trzykrotnie mniejsze niż w większości krajów europejskich. Dodatkowe zagrożenie stanowi rosnące zapotrzebowanie na wodę dobrej jakości w wyniku rozwoju rolnictwa, przemysłu, procesu urbanizacji, intensywnej rekreacji i turystyki – negatywnie wzmacniane przez zmiany klimatu. Wzmaga ono presję na środowisko. Poza tym poziom zasobów wodnych w Polsce jest zróżnicowany w poszczególnych częściach kraju. Zmienia się on także w różnych okresach czasu. Te czynniki wpływają na to, iż trudno mówić o stabilnym dostępie do zasobów wody.
Hydrostrateg ma służyć m.in. wzrostowi poziomu retencji, poprawie jakości wody, wdrożeniu nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód. Ma również przyczynić się do zwiększenia stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.
Budżet całego programu to 800 mln zł a środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie to 200 mln zł. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne podmioty (niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą, posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum,
przy czym w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa, liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa, w skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów.
W konkursie mogą zostać dofinansowane badania podstawowe, przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe. Przy tym ważne jest, że dofinansowanie może uzyskać projekt, który przewiduje przynajmniej eksperymentalne prace rozwojowe.

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 18 lipca br. i potrwa do 31 października br.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje trzy obszary: „Woda w środowisku – bioróżnorodność/ bioproduktywność”, „Woda w mieście”, „Żegluga śródlądowa”.

Więcej informacji na stronie NCBR: https://www.gov.pl/
web/ncbr/i-konkurs-rzadowego-programu-strategicznego-hydrostrateg-
innowacje-dla-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej.