Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Interdyscyplinarność NOT

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna reprezentująca praktycznie wszystkie dziedziny techniki, a także obszary wpływu twórczości technicznej na gospodarkę, życie społeczne, kulturę w swej działalności opracowuje opinie i postulaty dotyczące zarówno wąskich specjalności, jak i o charakterze interdyscyplinarnym. Dokonują tego Komitety N-T FSNT-NOT oraz komisje, a także powoływane zespoły zadaniowe. Obszar działalności komitetów i komisji oraz ich regulaminy zatwierdza Rada Krajowa FSNT-NOT.

Zarówno komitety jak i komisje składają się z członków powołanych przez Zarząd Główny FSNT-NOT spośród kandydatów zgłoszonych przez zainteresowane stowarzyszenia naukowo-techniczne, zarządy zainteresowanych terenowych jednostek organizacyjnych FSNT-NOT oraz ekspertów i specjalistów stale współpracujących z FSNT-NOT.

39 stowarzyszeń, tworzących Federację reprezentuje różne dziedziny, obszary i gałęzie gospodarcze. Daje to podstawę do podejmowania tematów, na które środowisko inżynierskie ma ogląd z różnych punktów widzenia i z różnych podstaw metodologicznych. Współczesna cywilizacja wymaga bowiem podejścia interdyscyplinarnego.

W obecnej kadencji 2021–2025 kontynuowana będzie działalność tradycyjnych Komitetów tj.: Gospodarki Energetycznej – przewodniczący prof. dr. hab. inż. Jacek Wańkowicz (SEP); Doskonalenia Kadr Technicznych – przewodniczący prof. dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski (TKiHT); Polityki Gospodarczej – przewodniczący dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS (PZITB, SIMP); Normalizacji, Jakości i Certyfikacji – przewodniczący dr inż. Dariusz Kłosowski (ekspert zewnętrzny) ; Ergonomii, Ochrony Pracy oraz Techniki w Medycynie – przewodniczący dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska, prof. nadzw. CIOP-PIB oraz Komitetu Narodowego FSNT-NOT ds. FEANI – przewodniczący prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik.

Rada postanowiła również kontynuować działalność dotychczas istniejących Komisji FSNT-NOT tj.: Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT-NOT – przewodniczący mgr inż. Bronisław Hynowski (TKiHT); Wyróżnień – przewodniczący dr inż. Dariusz Raczkowski (SIMP); Młodzieży –– przewodniczący dr hab. inż. Dawid Myszka (STOP); Środowiska, Innowacji i Technologii – przewodniczący mgr inż. Zbigniew Chachulski (PTCHD); ds. Innowacji i Technologii – przewodniczący mgr inż. Kamil Wójcik (SWTP). Powołano także nową Komisję Etyki Ruchu Stowarzyszeniowego, która jest w trakcie organizacji.

Warto podkreślić, że Komitety i Komisje współpracują z właściwymi problemowo stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, organami państwowymi, administracją rządową i samorządową, instytucjami naukowymi, gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi zajmującymi się problematyką będącą w sferze zainteresowania FSNT-NOT, mających odbicie w rozwoju cywilizacyjnym Polski, UE na tle globalnych problemów.

Tak Komitet jak i Komisja realizuje swoje zadania przez organizowanie konferencji, seminariów tematycznych i spotkań dyskusyjnych oraz wypracowywanie i wyrażanie opinii i stanowisk. Przyjęte stanowiska przedkładane są Zarządowi Głównemu i przed przekazaniem ich odpowiednim władzom muszą uzyskać jego akceptację. Przewodniczący mogą w miarę potrzeb zapraszać do udziału w pracach lub poszczególnych jego posiedzeniach przedstawicieli instytucji, urzędów państwowych i organizacji społecznych oraz niezbędnych specjalistów i ekspertów, a prezydium Komitetu może powoływać zespoły do prowadzenia spraw lub rozwiązywania określonych problemów. Komitety i Komisje wypracowują  opinie na temat projektów ustaw i rozporządzeń, jakie FSNT-NOT otrzymuje od władz państwowych i samorządowych.

Komitety oraz Komisje prowadzą swoją działalność w oparciu o roczne plany pracy opracowane na podstawie kadencyjnego planu pracy zatwierdzonego przez Zarząd Główny FSNT-NOT. Formą pracy są zebrania plenarne i zebrania Prezydium ujęte w rocznych planach pracy lub zwoływane doraźnie w przypadkach tego wymagających. Podstawową formą realizacji zadań jest społeczna praca członków.

Ponadto członkowie Komitetów i Komisji reprezentują FSNT-NOT w różnych gremiach i ciałach doradczych; biorą udział w posiedzeniach komisji parlamentarnych i konferencjach, dotyczących merytorycznej działalności.

Niezwykle ważne jest to, iż członkowie Komitetów i Komisji mają obowiązek bieżącego informowania delegujących ich stowarzyszeń naukowo-technicznych i terenowych jednostek organizacyjnych FSNT-NOT o działalności Komitetu oraz informowania Komitetu o działalności stowarzyszeń naukowo-technicznych i terenowych jednostek organizacyjnych o podejmowanych i realizowanych przedsięwzięciach.

INŻYNIEROWIE DLA ZDROWEJ PLANETY
Weź udział w V Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich

Nie zwlekaj!

Już dziś zarejestruj się na V Światowy Zjazd Polskich Inżynierów

www. rejestracja.enot.pl/fsnt/szip2022