Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

IX DZIEŃ MECHANIKA – Ogólnopolski Konkurs SIMP

Jest organizowany corocznie od 2007 r. przez Zarząd Główny SIMP wspólnie z Zarządami Oddziałów SIMP i jednostkami badawczo-rozwojowymi. W konkursie oceniane są osiągnięcia techniczne i organizacyjne dokonane w danym roku kalendarzowym. Celem konkursu jest eksponowanie i popularyzowanie wybitnych osiągnięć w dziedzinie techniki oraz ich twórców, w ten sposób uświadamiamy znaczenia postępu naukowo-technicznego oraz propagujemy działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Konkurs organizowany jest każdego roku w dwóch etapach: I – przez Zarządy Oddziałów SIMP i jednostki badawczo-rozwojowe, II – przez Zarząd Główny SIMP.

Do Konkursu można zgłaszać wdrożone w minionym roku kalendarzowym innowacyjne opracowania naukowo-badawcze, techniczne i organizacyjne w czterech kategoriach:

  • kategoria N: prace i stanowiska naukowo-badawcze,
  • kategoria P: osiągnięcia wdrożone w przemyśle,
  • kategoria R: osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska,
  • kategoria S: prace wykonane w średnich szkołach technicznych.

Za innowacyjne uważa się opracowanie wyróżniające się oryginalnością zastosowanych rozwiązań technicznych i wysokimi parametrami użytkowymi, które otrzymało patenty, wzory użytkowe, certyfikaty itp., a jego zastosowanie przyczyniło się do rozwoju techniki, poprawy efektywności wytwarzania, poprawy warunków BHP lub ochrony środowiska.

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy autorów indywidualnych oraz zespoły twórców, jednocześnie zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać jednostki badawczo-rozwojowe, firmy i średnie szkoły techniczne, w których osiągnięcia opracowano lub wdrożono oraz Koła SIMP. Osiągnięcie powinno być zaopiniowane przez specjalistę z dziedziny, której osiągniecie dotyczy lub przez firmę, w której zostało wdrożone. Komisja Konkursowa szczególnie ceni opracowania zawierające nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, odznaczające się oryginalnością opracowania, które ewentualnie otrzymały patenty lub certyfikaty, mają wysokie parametry techniczne decydujące o efektywności ich zastosowania, przyczyniające się w istotny sposób do rozwoju techniki, ochrony środowiska lub poprawy warunków BHP.

Konkurs na „Najlepsze Osiągnięcia Techniczne Roku” pełni ważną dla środowiska inżynierów mechaników rolę, ponieważ motywuje nas inżynierów do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i zdolności oraz jest narzędziem promocji osiągnięć inżynierskich i zwiększania ich widoczności. Stanowi doskonałą okazję do zwrócenia uwagi na wartościowe i innowacyjne projekty inżynierskie, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia ludzi oraz ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń między inżynierami. W efekcie wpływa na zwiększenie prestiżu i rangi zawodu inżyniera oraz do wzrostu zainteresowania nim wśród młodych ludzi, którzy mogą zainspirować się nagrodzonymi projektami i zdecydować się na studia związane z inżynierią mechaniczną i pokrewnymi kierunkami.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: https://simp.pl/dzialalnosc/konkursy/konkurs-na-osiagniecie-techniczne-roku/

Wyróżnienie „Inżynier Mechanik Roku”

Zostało ustanowione przez SIMP z myślą o promocji zawodu inżyniera mechanika przez wyróżnianie nim najlepszych, wybitnych inżynierów (jeden osoby rocznie) i technologów w Polsce legitymujących się najwyższymi kwalifikacjami. Celem wyróżnienia jest zwrócenie uwagi na osoby osiągające w inżynierii mechanicznej sukcesy na miarę światową, jako przykład drogi zawodowej do naśladowania dla młodych. Wyróżnienie jest przyznawane członkom SIMP za opracowane i wdrożone w danym roku konstrukcje, technologie lub dokonania organizacyjne w dziedzinie inżynierii mechanicznej lub pokrewnej. Chcemy zwrócić uwagę na to, że SIMP jest organizacją elitarną, działają w nim osoby o wybitnym dorobku, które kreują nowatorskie rozwiązania, kształtują i rozwijają nowe pokolenia inżynierów i pomnażają dorobek poprzednich pokoleń. SIMP może dziś poszczycić się wieloma członkami, będącymi światowej klasy inżynierami, którzy sławią polską myśl inżynierską, jak wcześniej wybitni Simpowcy: Jan Czochralski, Henryk Mierzejewski, Stefan Bryła. Przez to szczególne wyróżnienie chcemy sławić polską myśl techniczną i podkreślać jej znaczenie dla światowej gospodarki i jej rozwoju.

prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prezes SIMP