Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2022”: Andrzej Borusiewicz, Stanisław Szczepaniak, Józef Jakubczyk

Andrzej Borusiewicz

Dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz prof. Uczelni WSA (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży) jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a w 2018 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie inżynieria rolnicza, specjalność: mechanizacja produkcji zwierzęcej, komputerowe wspomaganie procesów zarządzania na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Od stycznia 2019 r. pełni funkcję Prorektora ds. dydaktyki w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Zasiada w komisjach: ds. Jakości Kształcenia WSA w Łomży oraz Doskonalenia procesu kształcenia i wyboru kierunku kształcenia.

Andrzej Borusiewicz jako dydaktyk prowadzi zajęcia i szkolenia z zakresu: nowoczesnych technik i technologii w rolnictwie, technologii informacyjnej, informatyki w agrobiznesie, wykorzystania technik cyfrowych w nauczaniu, metodologii realizowania zdalnych usług rozwojowych.

Andrzej Borusiewicz w swojej działalności naukowej zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych technik i technologii w rolnictwie, rolnictwem precyzyjnym, rolnictwem 4.0 zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej – specjalność bydło mleczne. Zajmuje się również wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i robotów w produkcji rolniczej, ograniczając negatywny wpływ produkcji rolniczej na środowisko naturalne. Jest ekspertem w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii w rolnictwie. Ma na koncie kilkanaście zrealizowanych z sukcesem projektów UE, w tym wdrożeniowych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Agronomicznego,Członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej,Członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego,Członkiem Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.

hp

Stanisław Szczepaniak

Mgr Stanisław Szczepaniak jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1969 r., po skończonych studiach, otrzymał posadę Kierownika Laboratorium Chemicznego w Fabryce Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach, gdzie pracował przez 15 lat. Później przez 4 lata był kierownikiem Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego w Biurze Studiów i Projektów w Kielcach. W 1987 r. stworzył własną firmę – Jednostkę Innowacyjno-Wdrożeniową INWEX Sp. z o.o., która zajmuje się produkcją i sprzedażą ekologicznych towarów m.in. dla przemysłu metalowego, hutniczego, górniczego, motoryzacyjnego, budowlanego, rolniczego i kosmetycznego. Mgr Stanisław Szczepaniak za prezentację swoich produktów i działalność naukowo-badawczą popularyzującą polską myśl techniczną na świecie był honorowany medalami, pucharami i dyplomami uznania na Międzynarodowych i Krajowych Wystawach Wynalazków i Innowacji.

Stanisław Szczepaniak jest twórcą ponad 160 patentów i wzorów przemysłowych oraz kilkunastu zgłoszeń patentowych, m.in. w dziedzinie galwanotechniki, obróbki metali, suplementów diety i kosmetyków. Opatentowany przez niego innowacyjny metaloorganiczny katalizator dopala (całkowicie unieszkodliwia) silnie toksyczne i rakotwórcze dioksyny (PCDD), furany (PCDF) i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

Jest autorem innowacyjnych rozwiązań dotyczących rozpuszczalnych w wodzie kompleksów złota, metody ich wytwarzania oraz ich zastosowania

Stanisław Szczepaniak jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, a przez dwie kadencje był jego wiceprezesem. Od 1991 r. jest przewodniczącym Koła SPWIR w Kielcach. Jest współzałożycielem i czynnym działaczem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a w obecnej kadencji jest jej wiceprezydentem. Jest przewodniczącym Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego w województwie świętokrzyskim. Jako prezes firmy JIW ,,INWEX” jest współuczestnikiem Świętokrzyskiego Klastra Budowlanego INNOWATOR oraz Staropolskiego Klastra Wodnego w Kielcach. Pełni też funkcję przewodniczącego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2020.

mj

Józef Jakubczyk

Dr inż. Józef Jakubczyk jest absolwentem Wydziału CybernetykiWAT z 1972 r., gdzie otrzymał tytuł mgrinż.Po studiachzostał skierowanydoWyższej Szkoły Marynarki Wojennej(WSMW) na stanowisko asystenta i potem adiunkta.W l. 1972–87 pracował w WSMW, a następnie w l. 1987 –93 w Akademii Marynarki Wojennej na stanowisku kierownika Zakładu Badań Automatyzacji Okrętów Instytutu Elektroniki i Elektrotechniki Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego. Głównym osiągnięciem w/w zakładu w tym czasie był Zintegrowany System Określania Pozycji, który został zainstalowany na trałowcach i okrętach desantowych. W 1980 r. obronił pracę doktorską na temat „Dobór komputera do sterowania okrętem”. Był to adaptacyjny system sterowania – rodzaj autopilota, którego koszt instalacji amortyzował się po pół roku zmniejszając zużycie paliwa.

W latach 1993-1997 był zastępcą Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej(OBR CTM) w Gdyni. Na tym stanowisku propagował i stymulował działalność innowacyjną wśród kadry naukowej i badawczo-technicznej oraz rozwijał współpracę z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą o zbliżonym profilu działalności.Od 1998 do 2010 r. był Dyrektorem naczelnym, a następnie Prezesem OBR CTM. Do jego dorobku zaliczyć należy m.in. współudział w opracowaniu strategii Centrum w zakresie planowania badań stosowanych i prac rozwojowych, działalności innowacyjnej oraz prac wdrożeniowych i produkcyjnych. Jednocześnie sprawował nadzór nad zapewnieniem stosowania aktualnych przepisów prawa w zakresie obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym. W okresie jego kierowania w CTM, skonstruowano i wdrożonowiele bardzo nowoczesnych systemów na potrzeby Marynarki Wojennej RP. OBR CTM uczestniczyło też w programach modernizacji niektórych okrętów Marynarki Wojennej.

Uhonorowany m.in. wyróżnieniem Bene Meritus pro Industria Poloniae (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu) i Pierścieniem Patrioty przez Balt-Military- Expo.

bh

Dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz prof. Uczelni WSA