Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2022”: Andrzej Niechwiej, Marek Prauziński

Andrzej Niechwiej

Inżynier górnik po Politechnice Wrocławskiej. 0d ukończenia Wydziału Górniczego (1985 r.) związany z KGHM, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery górniczej od osoby dozoru niższego do Zawiadowcy Ruchu zakładu górniczego. Przez ponad 15 lat był Pełnomocnikiem Przedsiębiorcy Górniczego

KGHM Polska Miedź SA. Swoją działalnością przyczynił się do rozwiązania problemów w górnictwie miedziowym, zwłaszcza poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych KGHM.

Jako specjalista górniczy i członek Drużyny Ratowniczej uczestniczył w akcjach ratowniczych. Przez wiele lat był członkiem Międzynarodowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, powołanej przez Prezesa Rady Ministrów.

Ponad 15 lat wybierano go Prezesem Zarządu Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG) przy Centrali KGHM Polska Miedź SA. Zorganizował trzy kongresy górnicze oraz wiele sympozjów i konferencji. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału SITG Lubin i członka Rady Krajowej ZG SITG. Czynnie uczestniczy w pracach Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT w Legnicy.

Brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących nowelizacji ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, a także innych przepisów dostosowujących uregulowania prawne do zmieniających się warunków. Współuczestniczył w tworzeniu i wdrażaniu programu poprawy warunków pracy i stanu BHP w zakładach górniczych, Był ponadto współautorem kilku rozwiązań techniczno- organizacyjnych, które znalazły zastosowanie w praktyce górniczej.

Są to m.in. ”zsyp urobku(skały płonnej) na trasie przenośnika taśmowego z uchylnymi zestawami krążnikowymi” – umożliwiający optymalizację gospodarki skałą płonną „ruchomy skład materiałów wybuchowych”- zmieniający sposób dystrybucji tych materiałów; „urządzenie do wymiany uszkodzonych elementów obudowy ŁP ATLAS- 01-SŁ”; „komora ewakuacyjna” i „aparat natychmiastowego użycia MANTA”, służący bezpieczeństwu pracy. hp

Marek Prauziński

Zootechnik, absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Członek Zarządu firmy Emilgrana Poland Sp. z o.o. w Siedlcu, specjalizującej się od ponad 25 latw p rodukcji i sprzedaży sera twardego długo dojrzewającego oraz świeżego sera tartego Emilgrana. W 1979 r., bezpośrednio po ukończeniu studiów został zatrudniony w Stadninie Koni Pępowo, w której przez 19 lat pracy przeszedł całą ścieżkę kariery zawodowej – od stażysty do dyrektora i prezesa. Należy wspomnieć, że w Pępowie oprócz hodowli koni, prowadzona jest nowoczesna, zarazem ekologiczna hodowla krów mlecznych. Z firmą Emilgrana Poland związany jest od 1998 r. Jako prokurent i członek zarządu ma wpływ na jej systematyczny rozwój, zarówno inwestycyjny, jak i technologiczny. Obecnie firma Emilgrana Poland, zatrudniająca 40 pracowników i przetwarzająca na dobę 100 tys. litrów mleka, produkuje 2,5 tys. ton sera typu grana rocznie, w oparciu o tradycyjną włoską recepturęi  z wykorzystaniem polskiego surowego mleka dostarczanego przez SM Gostyń. Od kilku lat produkcja serów w Emilgrana Poland odbywa się wg standardów higienicznych IFS v.6 certyfikowanych przez Lloyds’a. Sery Emilgrana mają także certyfikat koszerności. Aż 99%. produkcji firmy Emilgrana Poland jest eksportowane na rynki krajów: europejskich, azjatyckich i arabskich. W Polsce sery Emilgrana można spotkać w niektórych supermarketach, ale przede wszystkim w restauracjach z kuchnią włoską zlokalizowanych w większych ośrodkach miejskich. Godne podkreślenia jest też szczególna rzetelność i sumienność Marka Prauzińskiego jako agroprzedsiębiorcy w rozlicznychkontaktach biznesowych, zarówno na terenie kraju, jak i w kontaktach z zagranicznymi partnerami. Dokonania firmy Emilgrana Poland zostały docenione w wielu rankingach, m.in.: Gazele Biznesu, Gepardy Biznesu i Diamenty miesięcznika Forbes. hp

Andrzej Niechwiej Inżynier górnik po Politechnice Wrocławskiej