Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2022”: Artur Jerzy Badyda, Robert Perkowski, Stanisław Wosiński

Artur Jerzy Badyda

Dr hab. inż. Artur J. Badyda, prof. PW jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, na którym uzyskał w 2007 r. stopień doktora. W 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Politechnice Wrocławskiej (Wydział Inżynierii Środowiska). Od 2017 roku jest zatrudniony na macierzystym wydziale na stanowisku profesora uczelni.

Od początku swojej kariery naukowej zajmuje się środowiskowymi uwarunkowaniami zdrowia, specjalizując się w zagadnieniach związanych z ekspozycją organizmu człowieka na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza i skutkami zdrowotnymi wynikającymi z tego wpływu. Ściśle współpracuje ze środowiskiem medycznym. Jego najwcześniejsze prace były jednymi z pionierskich w Polsce w obszarze oceny wpływu zanieczyszczeń powietrza na schorzenia układu oddechowego. W ramach pierwszych prac z tego zakresu, dr hab. Badyda wraz z zespołami medycznymi, przeprowadził badania obejmujące grupę ok. 7000 osób, zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwych ciągów komunikacyjnych i narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza pochodzących z ruchu drogowego. W swojej dotychczasowej karierze zrealizował wiele projektów poświęconych tematyce środowiskowych uwarunkowań zdrowia, a także kierował projektami o charakterze wdrożeniowym.

W swoim dotychczasowym dorobku naukowym, dr hab. Badyda zgromadził 68 publikacji (w tym 36 publikacji z list Journal Citation Reports). Prace te to w przeważającej większości interdyscyplinarne artykuły dotyczące różnych aspektów związanych z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, w szczególności na choroby układu oddechowego, ale również sercowo-naczyniowego, czy różnego rodzaju choroby infekcyjne.

Dr hab. inż. Artur Badyda prowadzi również szeroką działalność organizacyjną, zarówno w ramach macierzystej uczelni, jak również w towarzystwach i czasopismach naukowych. Od 2008 r.związany jest z Naczelną Organizacją Techniczną, w ramach której w latach 2008–2021 przewodniczył Komisji Młodzieży.

Robert Perkowski

Dr nauk ekonomicznych, generalny dyrektor górniczy II stopnia, wiceprezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ds. operacyjnych, prezes Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie, a stopień doktora uzyskał na Międzynarodowych Studiach Doktoranckich w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.

Dr Robert Perkowski to doświadczony pracownik samorządu terytorialnego i centralnej administracji. Przez 12 lat pełnił funkcję burmistrza miasta Ząbki i pracował w ministerstwie sprawiedliwości, odbył staż w Kanadzie.

Jako wiceprezes Zarząd PGNiG SA sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki w zakresie strategii zakupów, polityki, założeń i programów poszukiwania i wydobycia węglowodorów w kraju i poza jego granicami. Współtworzył projekt wychwytywania i zagospodarowania dwutlenku węgla w czerpanych złożach.

Wiceprezes Robert Perkowski inicjuje nowe rozwiązania funkcjonowania i bezpieczeństwa systemów wydobywczych oraz współtworzy założenia norm i standardów w obszarze górnictwa naftowego. Ukierunkował również rozwój cyfryzacji w sektorze Upstrem, m.in. przez projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej w zakresie poszukiwań, wydobycia i eksploatacji Smart-FILT 4.0. Koordynował również proces zakupu nowych złóż w Norwegii, które zwiększą wolumen wydobycia o ok. 2 mld m3 gazu rocznie.

Zainicjował też projekt elektronicznego obiegu dokumentów w oparciu o sztuczną inteligencję. Ponadto wdraża wiele inicjatyw związanych z wizerunkiem spółki.

Dr Robert Perkowski, w ramach pracy społecznej zarządza Izbą Gospodarczą Gazownictwa, m.in. inicjuje plany działania Izby na rzecz rozwoju branży gazowniczej, współtworzy tematykę programów konferencji i seminariów branżowych.     

Stanisław Wosiński

Dr inż. Stanisław Wosiński jest konstruktorem, wynalazcą. Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Wynalazł nowy rodzaj ekranów pola elektromagnetycznego (PEM), gdzie ekranowanie zachodzi dzięki dużej stratności dielektrycznej materiału. Jest współautorem wielu publikacji w dziedzinie: inżynierii, biologii, medycyny, elektroniki. We współpracy z IFM PAN, zajmował się opracowaniem kompozytowego materiału ekranującego pole elektromagnetyczne. Za swoje wynalazki był wielokrotnie nagradzany, otrzymał m.in.: medal Marii Skłodowskiej – Curie, złoty medal „Inventions 20”w Brukseli, wyróżnienie od Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka 2000, brązowy, srebrny, złoty medal oraz Grand Prix na wystawie INPEX 2001 Pittsburgh, srebrny i złoty medal w Tokyo „World Genius Convention 2001”, złoty medal na wystawie w Genewie 2011. Stanisław Wosiński opracował technologię ekranowania ADR, która jest stosowana w takich produktach, jak: kartony i folie ekranujące powodujące przedłużenie świeżości artykułów spożywczych, w tym wód mineralnych i soków, membrany dachowe i podkłady pod podłogi, farby ścienne i impregnaty. tkaniny ADR TEX ekranujące PEM stosowane w ochronie snu (materace), w produktach związanych z obrazowaniem (spektroskopia EPR). Technologia została opatentowana w ponad 20 krajach. Na przełomie lat 2021/2022 zostały przeprowadzone badania w zakresie właściwości wirusobójczych farby NoEM ekranującej PEM, której Stanisław Wosiński jest wynalazcą. Badanie wykazało znaczący potencjał wirusobójczy farby NoEM z rekomendacją do certyfikacji.

Stanisław Wosiński jest właścicielem firmy ADR System oraz współwłaścielem i członkiem rady nadzorczej w firmie NOVILET, konstruującej i sprzedającej zaawansowane tomografy wykorzystujące metodę spektroskopii EPR do diagnozowania np. nowotworów..

hp

Dr hab. inż. Artur J. Badyda, prof. PW