Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2022”: Ireneusz Krupa, Anna Boczkowska, Przemysław Wojciech Wachulak

Ireneusz Krupa

Absolwent wydziałów: Mechaniczno-Energetycznego oraz Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Ukończył także studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie zarządzania i marketingu, Politechnice Warszawskiej w zakresie inżynierii gazownictwa oraz Szkole Głównej Handlowej z zarządzania projektami. Jest również absolwent studiów Executive MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z Institut d’Administration des Entreprises Aix–Marseille. Posiada także uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami w zakresie instalacji sieci gazowych oraz certyfikat PRINCE2 Practitioner.

Z branżą gazowniczą związany od ponad 25 lat. Jakokierownik pracowni projektowej w GAZOPROJEKT S.A. uczestniczył w projektowaniu najważniejszych inwestycji w branży w tym: Systemu Gazociągów Tranzytowych czy magazynów gazu w Mogilnie i Wierzchowicach.

Po przejściu do Centrali PGNiG S.A. brał udział w tworzeniu projektów strategicznych związanych z dywersyfikacją dostaw gazu do Polski, takich jak budowa Terminalu LNG w Świnoujściu oraz gazociągu BalticPipe.

Następnie związany był z OSP GAZ-SYSTEM S.A., w którym odpowiadał za rozwój systemu przesyłowego, planowanie nowych programów i projektów inwestycyjnych, a także tworzenie wieloletnich planów rozwoju. Jednocześnie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Krajowej Dyspozycji Gazu.

Od 1 października 2018 r. jest w zarządzie Polskiej Spółki Gazownictwa. Początkowo był odpowiedzialny za obszar dot. spraw technicznych i utrzymania sieci. Obecnie odpowiada za obszar rozwoju i inwestycji. W okresie od 1 lipca 2020 r. do 4 stycznia 2021 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami branżowymi. Posiada stopień Dyrektora Górniczego II stopnia. Jest także członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. mj

Anna Boczkowska

Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W 2000 r. uzyskała tytuł doktora nauk technicznych, a w 2011 r. – doktora habilitowanego. W 2018 r. postanowieniem prezydenta RP uzyskała tytuł profesora. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej PW oraz z-cy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa.

Główne obszary działalności naukowej prof. Anny Boczkowskiej dotyczą badań zależności pomiędzy parametrami wytwarzania a mikrostrukturą i właściwościami materiałów kompozytowych. Przedmiotem jej badań jest: poprawa przewodności elektrycznej i cieplnej kompozytów polimerowych przez zastosowanie przewodzących nanonapełniaczy, w tym nanorurek węglowych, wytwarzanie i aplikacja elastomerów magnetoreologicznych do aktywnego tłumienia drgań, powłoki hydro- i lodofobowe, samozaleczanie uszkodzeń w kompozytach z systemem mikrokapsuł do samonaprawiania.

Współpracuje z licznymi jednostkami badawczymi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, a także z przemysłem. Wynikiem tej współpracy są opracowania patentowe oraz opinie i ekspertyzy. Uczestniczyła w blisko 40 projektach krajowych i międzynarodowych. Recenzent projektów w programach międzynarodowych.

Członek Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Rady WIM PW, Rady Programowej Targów KOMPOZYT-EXPO (od 2021 r. jako Przewodnicząca), Rady Naukowej Konsorcjum Neutrony dla Polskiej Nauki, wiceprzewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych, członek Rady Naukowej Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Węglowego, członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, International Society of Optical Engineering (SPIE), American Association for the Advancement of Science (AAAS), American Chemical Society (ACS).     

Autorka lub współautorka ponad 200 publikacji w czasopismach, 3 monografii, rozdziałów w 10 książkach, redaktor naukowy 2 książek, współautorka 6 patentów w tym 1 EU, ponad 100 wystąpień konferencyjnych. Łączna liczba cytowań 1226, index h =19 wg bazy Scopus. mj

Przemysław Wojciech Wachulak

Płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak absolwent Wydz. Elektroniki WAT (I lokata 2004, spec.optoelektronika), wyróżniony nagrodą Prezydenta RP. Jego pracędyplomową, nt. laserowych generatorów parametrycznych z pobudzaniem wewnątrz rezonatora, wyróżniono w konkursie im. Prof. Smolińskiego. Absolwent studiów podyplomowych na Wydz. Cybernetyki WAT dot. integracji europejskiej i bezpieczeństwa międzynarodowego.

 W 2005 r. skierowany na studia doktoranckie do Uniwersytetu w Fort Collins (USA), tamzdobył 3 nagrody(2006 – 2008) m.in. za badania naukowe (2007). Stopień dra uzyskał w USA (2008) za rozprawę pt. Applications of extremeultraviolet compact lasers to nanopatterning and high resolution holographic imaging. W 2009 r. podjął pracę w Instytucie Optoelektroniki (IOE) WAT.Odbył 2 staże podoktorskie w Fort Collins, gdzie prowadził badania dot. holografii fourierowskiej z rozdzielczością czasową i obrazowania holograficznego z rozszerzoną wiązką odniesienia.

W 2011 r. otrzymałstypendium ministra NiSzW dla wybitnych młodych naukowców,w 2013 – stopień dra hab. w dziedzinie fizyki (optyka) za pracę pt. Imaging in the extreme ultraviolet and soft X-ray region of the electromagnetic spectrum, na Wydz. Fizyki UW. Wyróżniony nagrodami: Dyrektora IOE, Rektora WAT i MON oraz Medalem Młodego Uczonego przez PW za opracowanie nowych metod obrazowania w zakresie skrajnego nadfioletu i miękkiego promieniowania rentgenowskiego.W l. 2013-19 był członkiem Rady IOE WAT. Od 2017 r. jest edytorem tematycznym w czasopiśmie Applied Optics.

W 2018 r. otrzymał tytuł prof. n. techn. Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.Ukończył (2021) Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w ASzWoj. Autor 12 książek i rozdziałów w książkach oraz kilkuset artykułów naukowych. Od sierpnia 2020 Rektor-Komendant WAT.Przewodniczący Senatu WAT. Od 2021 r. należy do grupy top-2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie. bh

Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska