Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2022”: Zygmunt Mikno, Lech Żak, Włodzimierz Adamski

Zygmunt Mikno

Dr hab. inż. Zygmunt Mikno, od 2019 r. z-ca Dyrektora ds. Badawczych Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (1989r), w 2005 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych (Wydział Elektryczny) i objął stanowisko adiunkta. W 2007 r. uzyskał certyfikat kompetencji Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika. W 2018 r. obronił pracę habilitacyjną.

Kierował zespołami badawczymi monitorowania procesów spajania, oceny jakości, opracowania stanowisk badawczych na potrzeby spawalnictwa, pomiaru temperatury, modelowania procesów oraz kriogeniki na potrzeby procesów spawalniczych.

Jest twórcą 2 nowatorskich metod znaczących dla środowiska spawalniczego tj.: ocena jakości procesu zgrzewania rezystancyjnego na podstawie pomiaru i analizy wielkości elektrycznych procesu oraz  metody sterowania serwomechanicznym  systemem docisku w procesie zgrzewania rezystancyjnego.

Jest autorem i współautorem ponad 50 prac naukowych, ekspertyz i opinii, ponad 30 wdrożeń przemysłowych, 30 patentów, 2 monografii, ponad 70 artykułów w polskich i międzynarodowych czasopismach n-t, ponad 60 wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach o tematyce spawalniczej. Nagrodzony 20 medalami i wyróżnieniami na światowych imprezach spawalniczych oraz nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze, 2 nagrodami za najlepszy referat na konferencjach międzynarodowych i medalem im. Olszewskiego dla najwybitniejszych polskich i zagranicznych spawalników.

Brał udział w 2 międzynarodowych i 8 krajowych projektach UE, KBN, MNiSW, NCN, NCBR (kierując siedmioma). Od 2019r. każdego roku nadzoruje prace kilkunastu projektów badawczych realizowanych w Ł-IS. Jest członkiem i działaczem spawalniczych organizacji międzynarodowych oraz  krajowych stowarzyszeń naukowo-technicznych. jaz.

Lech Żak

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o specjalności Sieci Systemy Energetyczne. Ukończył także  studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Szkole Biznesu.

Uczestniczył w warsztatach badawczych w Dolinie Krzemowej USA na Uniwersytecie Stanforda oraz Zarządzania Projektami, Washington University, USA.

Posiada wszelkie uprawnienia zawodowe niezbędne w branży, jest autorem innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych z dziedziny energetyki. Uzyskał dyplom Ministra Przemysłu potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w wielu radach nadzorczych spółek z branży energetycznej. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Centrum Akredytacji.

Lech Żak przeszedł wszystkie szczeble doświadczenia zawodowego od zadań inżynierskich po menedżerskie obejmując cały biznesowy obszar energetyki – od dystrybucji po wytwarzanie. Był m.in. pierwszym prezesem Enei Operator i prezesem zarządu Enea Elektrowni Połaniec.

Obecnie – jako wiceprezes zarządu Enei SA nadzoruje i koordynuje całokształt  zagadnień związanych z prowadzeniem w Spółce i Grupie Kapitałowej Enea kluczowych projektów rozwojowych.

Umiejętności zawodowe przekłada na społeczną pracę w fundacjach i stowarzyszeniach branżowych, m.in. w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich jako wieloletni Prezes Oddziału Pilskiego i przewodniczący komisji ds. legislacji przy Zarządzie Głównym SEP. Jest również   członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwa Gospodarczego Elektrowni. jaz.

Włodzimierz Adamski

Dr hab. inż. Włodzimierz Adamski jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracę doktorską i kolokwium habilitacyjne obronił na Politechnice Rzeszowskiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1973 r. w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym branży lotniczej jako konstruktor oprzyrządowania i specjalizowanych stanowisk. Jest specjalistą w dziedzinie wspomaganych komputerowo technik projektowania i wytwarzania.. Jako jeden ze światowych pionierów rozpoczął w 1976 r. wdrażanie w polskim przemyśle lotniczym systemów CAD/CAM.

Przez wiele lat pracował na stanowiskach kierowniczych w PZL Mielec A Sikorsky and Lockheed Martin Company. W tym czasie zrealizował ponad 150 dużych projektów, np.: projekt numerycznego kształtu zespołów samolotów (Aerobus IŁ-86 i IŁ-96, samoloty Dromader, Iskierka, Iryda, An-28, ATR-42, ATR-72, Boeing 757, M-28 Skytruck), opracowanie i wdrożenie komputerowej linii technologicznej do produkcji części samolotu Boeing 787 Dreamliner, opracowanie numerycznego modelu samochodu sportowego COBRA. Jest autorem wielu unikalnych urządzeń technicznych. Niektóre ciekawsze i nowatorskie rozwiązania zostały opatentowane Jest także Dyplomowanym Rzeczoznawcą SIMP i Ekspertem NOT.

Dr hab. inż. Włodzimierz Adamski jest także członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowo-technicznych. Pełnił funkcję prezesa i wiceprezesa O/Rzeszów SIMP, jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Upowszechniania Technik Komputerowych PROCAX, członkiem Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, członkiem International Association for Computational Mechanics IACM. Jako przedstawiciel NOT jest także członkiem Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA.

W uznaniu osiągnięć zawodowychna rzecz polskiego przemysłu lotniczego dr hab. inż. W. Adamski otrzymał wiele odznaczeń państwowych oraz indywidualnych, w tym nadawane przez Prezydenta RP: Brązowy (1985), Srebrny (2008) i Złoty Krzyż Zasługi (2014).Jego zaangażowanie w promocję polskiej nauki i techniki oraz we współpracę z inżynierskimi organizacjami polonijnymi zostało uhonorowane przyznaniem licznych wyróżnień, m.in. Statuetki Polonia Technica  i Filadelfijskiego Dzwonu Wolności. mj

Dr hab. inż. Zygmunt Mikno