Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2023”: Dariusz Łydźba, Ryszard Trykosko, Waldemar Rudowski

Prof. dr hab. inż. Dariusz Łydźba jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W 1990 r. obronił pracę doktorską, a w 2015 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Na Politechnice Wrocławskiej pełnił m.in. funkcję dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, dyrektora Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki, kierownika Katedry Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego.

Od 1. września 2020 roku pełni funkcję Prorektora ds. Współpracy Politechniki Wrocławskiej. Członek Rady Dyscypliny – Inżynieria Lądowa i Transport na Politechnice Wrocławskiej.

Zainteresowania naukowe i prowadzone przez profesora badania są związane z wieloskalowym modelowaniem matematycznym procesów fizycznych w ośrodkach gruntowych i skalnych, identyfikacją miar mikrostruktury i ich związków z parametrami efektywnymi kompozytów, zagadnieniami odwrotnymi teorii homogenizacji i problemami matematycznego modelowania wielkoobszarowych zagadnień geotechniki w ujęciu teorii pól losowych oraz racjonalnego projektowania konstrukcji ziemnych i podziemnych.

Jest autorem lub współautorem 120 opublikowanych prac naukowych i ponad 100 sprawozdań (raporty SPR) oraz ekspertyz. z badań wykonanych na rzecz gospodarki. Za monografię pt. Zastosowania metody asymptotycznej homogenizacji w mechanice gruntów i skał otrzymał w 2003 r. nagrodę naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Skał.

Członek Komitetu Polityki Naukowej kadencji 2022–2024.

Kontynuator cyklicznych konferencji: Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i szkoły naukowej: Mechanika Górotworu i Budownictwo Podziemne.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. hp

Ryszard Trykosko

Pomorzanin, od 1967 r. związany zawodowo i prywatnie z Gdańskiem. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, rzeczoznawca budowlany, pasjonat budownictwa. W środowisku gospodarczym Pomorza postrzegany jako jeden z najlepszych menedżerów. Posiada wyjątkową umiejętność zbudowania solidnych i zwartych zespołów pracowniczych zorientowanych na realizację określonego celu.

Ma za sobą bogatą, ponad 40-letnią karierę zawodową. Realizował budowy w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łysomicach k/Torunia oraz w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku. Kierując Biurem Inwestycji EURO Gdańsk 2012 oraz Gdańskimi Inwestycjami Komunalnymi zrealizował w latach 2008–2016 kluczowe dla Gdańska inwestycje o wartości około 4 mld zł. Za „budowę życia” uważa wybudowanie stadionu piłkarskiego Arena Bałtycka (obecnie Polsat Plus Arena Gdańsk).

Aktualnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu NDI S.A. w Sopocie, firmy, która w ostatnim okresie czasie zrealizowała budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, a obecnie kończy budowę najnowocześniejszego w Polsce centrum komputerowego, „Centrum Kompetencji STOS” dla Politechniki Gdańskiej.

W latach 2012–2020 pełnił funkcję przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Jest członkiem założycielem i pierwszym przewodniczącym Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (2002–2010), członkiem „American Society of Civil Engineers” oraz Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni w Gdańsku im. Fahrenheita. W latach 2012–2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa. Wchodzi także w skład Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Budownictwa Krajowej Izby Gospodarczej.

Za działalność zawodową, samorządową i resortową wielokrotnie wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką „Za Zasługi dla Budownictwa”, Medalem 75-lecia NOT. mj

Waldemar Rudowski

Mgr inż. Waldemar Rudowski jest obecnie przewodniczącym Zarządu Głównego Krajowego Związku Spółek Wodnych oraz dyrektorem Biura Wykonawczego tych związków z siedzibą w Płocku.

Po ukończeniu Technikum Rolniczego w Trzepowie k. Płocka odbył stażu w jednym z państwowych gospodarstw rolnych i zajął się edukacją młodych kierowców w rejonie Płocka i Sierpca. Chcąc czynić możliwie najlepiej ukończył zaocznie Pedagogiczny Wydział Samochodowy na Politechnice Warszawskiej. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywał przez 10 lat w ośrodkach szkolenia kierowców w Płocku i Sierpcu.

Kolejnym kierunkiem edukacji Waldemara Rudowskiego był Wydział Melioracji Wodnych w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Uzyskał tam kolejny stopień inżynierski – tym razem inżyniera melioracji wodnych. Ten typ wykształcenia pociągnął go w kierunku działalności w – mających duże tradycje w wielu regionach kraju spółkach wodnych. Zanim rozpoczął studia na SGGW był już wybrany przez rolników dyrektorem Biura Spółek Wodnych w Płocku,-gdzie nadal pełni tę funkcję.

Za swój osobisty sukces uważa doprowadzenie do stworzenia Krajowego Związku Spółek Wodnych – organizacji troszczących się o stan utrzymania ogólnopolskiej sieci melioracyjnej, co prowadzi do utrzymania i podwyższania plonów na glebach o nadmiarze wilgoci, a bywa że łatwo popadających w susze.
Mgr inż. Waldemar Rudowski musiał wielokrotnie chronić działające na zasadzie non profit spółki wodne przed fiskusem. Obronienie ich przed nałożeniem podatków uważa za kolejny sukces uzyskany dzięki osobistemu zaangażowaniu i współpracy z politykami zmieniających się opcji. Praca w spółkach wodnych oraz działania na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej inż. Waldemara Rudowskiego zostały docenione w maju 2022 r., gdy Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. hp