Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2023”: Łukasz Węgrzyński, Adam Szymański, Łukasz Pytlarczyk

Łukasz Węgrzyński

Mgr inż. Łukasz Węgrzyński jest absolwentem Wydziału Elektroniki oraz Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył kierunek Elektronika i Telekomunikacja w specjalności Systemy Telekomunikacyjne oraz Systemy Optoelektroniczne – Lasery. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się szeroko pojętą elektroniką, techniką laserową oraz badaniami naukowymi wraz z możliwością ich komercjalizacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych dotyczących oddziaływania impulsów laserowych z materią, budowy źródeł promieniowania w zakresie skrajnego nadfioletu EUV (ang. Extreme Ultraviolet) oraz miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR (ang. Soft X-Ray). Aktywnie zajmuje się rozwijaniem oraz badaniem nowych systemów do wytwarzania tarcz laserowych. Jest autorem unikalnego systemu do wytwarzania tarcz klasterowych na bazie podwójnej tarczy gazowej oraz systemu do wytwarzania tarcz aerozolowych w warunkach próżniowych, które są tematem jego pracy doktorskiej realizowanej w Wojskowej Akademii Technicznej.

Jego dorobek naukowy poparty jest licznymi artykułami w renomowanych czasopismach międzynarodowych.

Poza tematyką naukowo-badawczą mgr inż. Łukasz Węgrzyński zajmuje się projektowaniem oraz uruchamianiem układów elektronicznych cyfrowych oraz analogowych. Jest współautorem nowego projektu głowicy optoelektronicznej skanera wewnątrzustego DAOS. Aktywnie bierze udział zarówno w projektach małoskalowych dotyczących konstruowania urządzeń optoelektronicznych, jak i w budowie dużych instalacji badawczych, takich jak PolFEL (Polski Laser na Swobodnych Elektronach). Jest pasjonatem elektroniki, rozpowszechniania wiedzy elektronicznej i programowania. jc

Adam Szymański

Mgr inż. Adam Szymański jest absolwentem Politechniki Poznańskiej o specjalności transport oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od wielu lat jest zaangażowany w działalność na rzecz młodzieży. Już jako student PP, wykazywał się inicjatywą i wyjątkowo dużym zaangażowaniem w życie społeczne. Propagował zawody i kierunki techniczne przez inicjowanie lokalnych wydarzeń takich jak m.in: Dni Techniki, Dni Mechanika, Dni Ekologii Transportu.

Po zakończeniu edukacji, skupił się na integracji środowiska akademickiego polskich uczelni technicznych oraz młodzieży szkół średnich. Zaangażował się w krzewienie kultury technicznej, popularyzację zagadnień związanych z nauką i techniką organizując seminaria, konferencje, debaty inżynierskie czy budowę serwisu internetowego. Będąc studentem Adam Szymański zaangażował się w budowę ogólnopolskiego programu edukacyjnego, którego zadaniem jest właściwe przygotowanie młodzieży do wykonywanych praktyk, staży i pracy. Obecnie kierowane przez A. Szymańskiego projekty: program Bezpieczne Praktyki i Środowisko oraz program Bezpieczna Praca i Środowisko stały się kluczowymi w Polsce programami dotyczącymi tematyki bezpieczeństwa pracy, praktyk i staży. Programy realizowane są wspólnie z największymi instytucjami w Polsce: ZUS, PIP, Państwową Strażą Pożarną, UDT, Wyższym Urzędem Górniczym, Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Obecnie prowadzi działalność gospodarczą, pełni również funkcje Prezesa Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej Oddział w Poznaniu oraz Przewodniczącego Zespołu ds. Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko przy ZG FSNT NOT. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich oraz członkiem Komisji Młodzieży przy ZG FSNT-NOT. Posiada Srebrną i Złotą Odznakę Honorową NOT. mj

Łukasz Pytlarczyk

Mgr inż. Łukasz Pytlarczyk ukończył w 2010 r. studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, Makrokierunek: Informatyka, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, specjalność elektronika i inżynieria komputerowa Politechniki Warszawskiej.

Od początku kariery rozwijał swoje umiejętności interdyscyplinarnie, począwszy od programowania wysokopoziomowego (programowanie baz danych w PKP Informatyka), programowania niskopoziomowego (mikrokontrolery) przez elektronikę (projektowanie i uruchamianie urządzeń elektronicznych) do zagadnień mechanicznych i obróbczych (CAD i maszyny CNC). W każdej z tych dziedzin brał udział w większych i mniejszych projektach przemysłowych i badawczych tworząc zarówno indywidualne rozwiązania jak i będąc częścią większych projektów.

Przez prawie całą historię pracy zajmuje się projektami związanymi z biotechem. W latach 2018–2019 przez rok na czele małego zespołu inżynierskiego stworzył system generowania pola elektrycznego w szalkach Perttiego w inkubatorze wraz z monitorowaniem parametrów. System został użyty do przeprowadzenia udanego eksperymentu in vitro na komórkach nowotworowych mózgu (glejaki).

Od 2019 r. pracuje w firmie Medisensonic SA (dawniej Rodoconsulting sp. z o.o.) gdzie zaczął jako projektant elektroniki do systemu badania miazgi zębowej MPVT. Wraz z rozwojem firmy został włączony m.in. do projektów bezmankietowego ciśnieniomierza (Touchwave), bezinwazyjnego gleukometru (Glucowave) czy automatycznego skanera zębowego (DAOS). Od ponad roku przejął rolę zarządzania rosnącym działem badań i rozwoju, gdzie kieruje pracą utalentowanych inżynierów nad ukończeniem wymienionych, oraz wielu nowych, projektów badawczo rozwojowych.

W 2023 r. zaplanował i nadzorował zmianę siedziby firmy, dzięki czemu powstało nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe. jc

Mgr inż. Adam Szymański