Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kolejne Polskie Noble

Tak powszechnie nazywane jest nasze najważniejsze wyróżnienie naukowe: wręczana od 1992 r. doroczna Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Założona w 1991 r. niezależna, samofinansująca się instytucja pozarządowa typu non-profit, jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Zgodnie z główną dewizą: wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi, przyznaje nagrody i stypendia wybitnym naukowcom i zespołom badawczym we wszystkich dziedzinach nauk, a także subwencje na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej oraz wspiera inne ważne przedsięwzięcia służące nauce, jak np.: programy wydawnicze i konferencje. Wspomaga innowacyjne przedsięwzięcia i komercjalizuje wynalazki naukowe, i angażuje się we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

Od 2011 r. Nagrody FNP przyznawane są w 4. obszarach nauk: o życiu i o Ziemi, chemicznych i o materiałach, matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz humanistycznych i społecznych, za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata.

Kandydatów zgłaszają przedstawiciele środowiska naukowego zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji. W obecnej kadencji w jej skład wchodzą profesorowie: Tomasz Guzik(Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – przewodniczący Rady, Grażyna Jurkowlaniec(Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Uniwersytet Warszawski) – wiceprzewodnicząca Rady, Piotr Garstecki(Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie), Jan Kotwica (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie), Tomasz Łuczak(Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Aleksandra Łuszczyńska (Uniwersytet SWPS) Maria Nowakowska(Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński). Pełni ona rolę Kapituły konkursu i decyduje o wyborze laureatów na podstawie opinii wyznaczonych ekspertów (głównie z zagranicy) oceniających merytorycznie wnioski (ich jakość, oryginalność i wagę osiągnięć naukowych kandydata w danej dziedzinie) oraz niezależnych recenzentów, dokonujących oceny porównawczej osiągnięć kandydatów (w ramach każdego z obszarów nauki), którymi są wybitni uczeni, specjaliści w danych obszarach i dyscyplinach.

Spośród 85. nominowanych kandydatów Rada Fundacji wybrała laureatów (ich grono liczy obecnie 117. osób), którymi zostali: prof. Krzysztof Liberek, prof. Marcin Stępień, prof. Rafał Latała i prof. Maria Lewicka. Uroczystość wręczenia Nagród (200 tys. zł brutto) odbyła się w 6 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie i była transmitowana on line na kanale FNP na portalu YouTube.

Jerzy Bojanowicz, na podstawie materiałów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Przeczytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-146575-kolejne-polskie-noble-przeglad-techniczny-2023-12.html