Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Konferencja „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Konferencja Naukowa TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych
w Polsce. Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów
i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Wydarzenie to organizowane jest już po raz szesnasty, dzięki czemu może pochwalić się długą historią i tradycją. Konferencja TYGIEL stała się fundamentem do powstania Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, a także realizacji innych aktywności naukowych. Poprzednie edycje Konferencji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem,
a uczestnicy Spotkania mieli możliwość prezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru naukowego.

XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” stwarza możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów
i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Istotna wartość naukowa Wydarzenia związana jest z możliwością wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych z różnych ośrodków na całym świecie.

Do zaszczytnego grona tegorocznych Gości Honorowych należą:

✓dr hab. Dorota Węziak-Białowolska, prof. ALK z Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie,

✓profesor Artur W. Dubrawski z Carnegie Mellon University w USA,

✓prof. dr hab. Jacek Jaworski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie,

✓dr hab. Łukasz Opaliński, prof. Uwr z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tematyka Konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

  • obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  • obszar nauk przyrodniczych;
  • obszar nauk ścisłych;
  • obszar nauk technicznych;
  • obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
  • obszar nauk humanistycznych;
  • obszar nauk społecznych;
  • obszar sztuki.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie: http://www.konferencja-tygiel.pl/

XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Lublin/online 21-24 marca 2024 r.

Organizatorzy:  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL