Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Lider z Kleszczowa

Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II działające w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie zostało. zwycięzcą XXIV rankingu szkół technicznych. O tym jak osiąga się takie wyniki mówi jego dyrektor, mgr Agnieszka Nagoda-Gębicz, w rozmowie z red. Januszem M. Kowalskim 

– Szkoła w Kleszczowie jest stosunkowo młodą szkołą, rozpoczęła swoją działalność ledwie kilka lat temu, w 2009 r. Jak zatem tak szybko znaleźliście się w czołówce polskiej edukacji zawodowej ?

– Priorytetem funkcjonowania technikum jest wysoka jakość kształcenia. Jeszcze przed otwarciem szkoły nawiązano współpracę z Politechniką Łódzką i w 2011 r. uroczyście podpisano umowę z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Informatyki PŁ o objęciu szkoły patronatem naukowym. W ramach współpracy wszyscy uczniowie Technikum mogą uczestniczyć w zajęciach specjalizacyjnych i wykładach, korzystają z laboratoriów i pomocy  dydaktycznych  uczelni. Systematyczna  współpraca z PŁ umożliwia uczniom zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności, a absolwenci mogą kontynuować naukę na wybranym wydziale PŁ w ramach powszechnej rekrutacji. W 2018 r. Bełchatów podpisano porozumienie dotyczące utworzenia klas patronackich pomiędzy spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Patronat nad klasą technika mechatronika objął Oddział PGE Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, a nad klasą technika automatyka Oddział PGE Elektrowni w Bełchatowie. W ramach współpracy uczniowie biorą udział w wizytach zawodoznawczych na terenie kopalni i elektrowni, a dla wyróżniających się uczniów ufundowane zostały stypendia.

– W jakich warunkach funkcjonuje szkoła ? Wiele szkół w Polsce może ich zazdrościć.

– Dzięki temu, że naszym organem prowadzącym jest Gmina Kleszczów szkoła posiada bardzo dobre  warunki lokalowe. Mieści się w nowoczesnym obiekcie dydaktyczno–sportowym. Dysponujemy 18 klasopracowniami wyposażonymi w tablice interaktywne, projektory multimedialne, magnetofony, tablice magnetyczne, rzutniki, ekrany, komputery, projektory, odtwarzacze CD, plansze tematyczne, mapy i atlasy oraz 7 pracowniami wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt zawodowy i oprogramowanie. Ich wyposażenie ukierunkowane jest na jak najlepsze przygotowanie uczniów do zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Posiadany sprzęt odpowiada w większości rzeczywistym układom technicznym w najnowszych i innowacyjnych zakładach produkcyjnych. Posiadamy kilkadziesiąt stanowisk dydaktycznych sterowników programowalnych, układów hydraulicznych i pneumatycznych, które odpowiadają elementom pracującym w układach rzeczywistych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowej, basenie, siłowni, salkach fitness, a także na stadionie lekkoatletycznym.

– Ilu uczniów uczy się aktualnie w Waszej Szkole ?

– Obecnie w Technikum kształci się 216 uczniów nie tylko mieszkańców najbliższego regionu, w 10 oddziałach.

– Porozmawiajmy zatem o zawodach, w jakich kształci się w TNT …

– Na początku szkoła kształciła w zawodzie technik mechatronik, a następnie od 2018 r. w zawodzie technik automatyk. Odpowiadało to zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy. W szkole pracujemy według modułowego programu nauczania. Metodyka nauczania jest następująca: proces kształcenia zawodowego rozpoczyna się od modułów podstawowych tj.: podstawy mechatroniki i BHP oraz wykorzystanie technologii i rozwiązań mechanicznych łączących wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki i mechaniki. Kolejny etap to praca ze stosunkowo nieskomplikowanymi układami złożonymi. Uczniowie wykonują ćwiczenia i zadania z obszarów, które wymagają wykorzystania wiedzy podstawowej. Uczeń, który ma opanowane podstawy, może mieć pewność, że uzyska od nauczyciela wskazówki, które pozwolą mu na samodzielne rozwiązanie zadania. Ostatnim etapem jest rozwiązywanie zagadnień złożonych, ukierunkowanych na problemy praktyczne. Nauczyciele starają się przygotowywać zadania odzwierciedlające rzeczywiste obiekty przemysłowe. Kolejne nauczane moduły to: montaż, uruchomienie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja i obsługa oraz projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Metodyka nauczania technika automatyka opiera się na tych samych zasadach, a proces kształcenia zawodowego rozpoczyna się od modułów podstawowych, tj. podstawy elektrotechniki i elektroniki oraz BHP; podstawy pneumatyki, hydrauliki i mechaniki; następnie treści rozszerzające podczas modułów: automatyka i sterowanie, montaż, uruchamianie i obsługiwanie, a później eksploatacja układów automatyki przemysłowej.

– Ciekawy i odpowiadający na potrzeby gospodarki zawód to nie jedyna podstawa Waszego sukcesu. Co przyczyniło się do sukcesu w rankingu ?

– Materiał, który jest przekazywany uczniom musi być przedstawiony w sposób przystępny i zrozumiały. Filarem wykorzystania ogromnego potencjału uczniowskiego są znakomici nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Zaletą naszej utytułowanej stopniami naukowymi kadry jest doświadczenie w pracy na Politechnikach Łódzkiej i Częstochowskiej oraz Uniwersytecie Łódzkim. Warto ich przedstawić: Sławomir Barański,  Artur Szczęsny, Jacek Świniarski, Wojciech Rosiak, Paweł Kelm, Krzysztof Feja, Dariusz Wrąbel, Wojciech Pluta i Sławomir Pawłowski.

Każdy z nich jest specjalistą w swojej dziedzinie. Są autorami książek i artykułów naukowych, a także mają na koncie zarejestrowane patenty. Dodam także, bo przecież rozmawiamy z „Przeglądem Technicznym”, że kilku nauczycieli aktywnie działa w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich.

– Poproszę teraz kilka słów o uczniach Waszej szkoły. Wiemy o ich sukcesach w turniejach, konkursach, w tym także Olimpiadzie Wiedzy Technicznej.

– Rzeczywiście, mamy uczniów o bardzo dużym potencjale edukacyjnym i kreatywnych. Uczestniczą w wielu projektach i programach edukacyjnych. Szkoła wdraża kształcenie zawodowego m.in. przez organizację Dnia Przedsiębiorczości i Szkolny Ośrodek Kariery. W projekcie objętym patronatem Prezydenta RP uzyskujemy corocznie tytuł „Najaktywniejszej Szkoły Dnia Przedsiębiorczości”. W naszej pracy bardzo dobrą metodą są projekty uczniowskie. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się projekty uczniowskie, takie jak np. Prądowa Rewolucja czyli Prąd z Gruchy i Pietruchy, które pozwalają zastosować wiedzę w praktyce, ale również zachęcić uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach, które są wyzwaniem zarówno dla ucznia jak i nauczyciela. Promowane są i wdrażane działania innowacyjne. Na bieżąco pokazywane dobre praktyki szkół zawodowych w promocji talentów uczniowskich, czego dowodem są wyróżnienia w Podsumowaniu Ruchu Innowacyjnego w Edukacji.

– Z wielką przyjemnością, ale też i nutką zazdrości oglądałem Wasze pracownie i rozmawiałem z kadrą i uczniami, pamiętając o mizerii naszego szkolnictwa zawodowego. Co jeszcze mogłaby Pani dodać do tej jakże ciekawej prezentacji Szkoły ?

– Na rozwój uczniów i ich lepsze przygotowanie zawodowe wpływa realizacja projektów z dofinansowania unijnego. W latach 2013-2014 realizowano z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi projekt „Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych” w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. W szkole od 2016 r. samodzielnie realizujemy także projekty POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, podczas których uczniowie min. odbywali 2-tygodniowe praktyki zawodowe w Dreźnie, podnosząc kompetencje zawodowe oraz poznając nowoczesne technologie i języki obce. W ciągu 12 lat funkcjonowania działalność edukacyjna szkoły została doceniana uzyskaniem licznych tytułów i certyfikatów, takich jak: Szkoła Odkrywców Talentów; Szkoła z klasą 2.0; Szkoła bez przemocy; Szkoła Bezpiecznego Internetu; Szkoła Nowych Technologii; Organizacja innowacyjna i Szkoła w ruchu.

Młodzież i nauczyciele dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem oraz uczą innych profesjonalnie angażując się w przygotowania i obsługę wielu różnorodnych imprez i uroczystości organizowanych w szkole i poza nią. W naszej szkole stawiamy na wysoki poziom nauczania zarówno w kształceniu ogólnym jak i zawodowym. Potwierdzeniem tego są wysokie wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych, liczne nagrody, certyfikaty i wyróżnienia. Szkoła otrzymała tytuł i certyfikat „Promotora Rozwoju Edukacji”. Wyróżnienia i certyfikaty zdobywają także nauczyciele przedmiotów zawodowych. Pan Krzysztof Feja  uzyskał w 2021 r. tytuł i certyfikat: Lider w edukacji, a pan Artur Szczęsny tytuł i certyfikat: Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych.

– Jeszcze raz gratuluję sukcesu, życzę kolejnych i dziękuję za rozmowę.

Wycieczka uczniów Elektrownia Bełchatów

Pracownia układów automatyki

Pracownia technologii mechanicznej

Pracownia CAD/CAM

Pracownia montażu i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych

Pracownia napędów i sterowników programowalnych

mgr Agnieszka Nagoda-Gębicz