Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Materiały przyszłości

Materials of the future

dr hab. inż. Andrzej Katunin, prof. PŚ, członek Akademii Młodych Uczonych PAN

Streszczenie

Rozwój inżynierii materiałowej kształtował postęp naszej cywilizacji od wielu wieków i nadal kształtuje, dostosowując się do jego wciąż rosnącego tempa. Właśnie dlatego historyczne epoki noszą nazwę poszczególnych materiałów. Obecnie nowe materiały w przeważającej większości są projektowane, dzięki czemu uzyskujemy ich pożądane właściwości. Dla przykładu, tworzywa sztuczne jeszcze kilka dziesięcioleci wstecz uważano za prawdziwie cudowne materiały, jednak obecnie stały się na tyle powszechne, że nie darzymy już je większą uwagą. Właściwości obecnie rozwijanych materiałów potrafi zdumiewać i chociaż ich szerokie zastosowanie może mieć kilkudziesięcioletni horyzont czasowy, mogą one na zawsze zmienić nasz świat.

Słowa kluczowe: inżynieria materiałowa, materiały przyszłości, materiały wielofunkcyjne

Abstract

The development of materials engineering has shaped the progress of our civilization for many centuries and continues to do so, adapting to its ever-increasing pace. This is why historical eras are named after particular materials. Nowadays, the vast majority of new materials are designed to achieve their desired properties. For example, plastics were considered truly miraculous materials a few decades ago, but now they have become so common that we no longer pay much attention to them. The properties of currently developed materials can be astonishing, and although their wide application may have a time horizon of several decades, they can change our world forever.

Keywords: materials engineering, materials of the future, multifunctional materials

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-147914-materia%C5%82y-przysz%C5%82o%C5%9Bci-przeglad-techniczny-2024-3.html

Badanie metamateriałów w Sandia National Laboratories (fot. Randy Montoya)