Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Nowe przepisy dotyczące maszyn

W artykule przedstawiono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG.

Dyrektywę maszynową 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przyjęto w kontekście ustanawiania rynku wewnętrznego, aby zharmonizować wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do maszyn we wszystkich państwach członkowskich oraz aby usunąć przeszkody w handlu maszynami między państwami członkowskimi.

Paweł Rajewski,Kierownik Wydziału Urządzeń Transportu Bliskiego

Krzysztof Dębski, Ekspert Urządzeń Transportu Bliskiego

Departament Techniki

Urząd Dozoru Technicznego

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-148377-nowe-przepisy-dotyczace-maszyn-przeglad-techniczny-2024-4.html