Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Obradowała Rada Krajowa FSNT-NOT

Posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT (28.06.2023) rozpoczęło się od wręczenia  Nagród „Technicus 2023” przez prezes Ewę Mańkiewicz-Cudny i przewodniczącego Prezydium Rady w bieżącym roku Jerzego Klimczaka. Konkurs „Technicus” jest organizowany przez FSNT-NOT na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny.

W I grupie jury konkursu postanowiło nagrodzić „Kierunki i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii” pod redakcją Anny Gawlak (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej). Za najlepszy poradnik techniczny uznano „Poradnik służby BHP”, autor Marek Gałuszka (Wydawnictwo Tarbonus sp. z o.o.). Jury przyznało też po 3 wyróżnienia w obu kategoriach oraz wyróżnienie specjalne dla „Polskie górnictwo rud miedzi zmiany środowiskowe. Monografia wybrane opracowania i dokumenty”, autor Stanisław Downorowicz (wydawca Towarzystwo Konsultantów Polskich, Oddział w Lubinie).

Następnie przewodniczący Prezydium Rady otworzył formalnie obrady. Po zatwierdzeniu liczącego aż 16 punktów porządku obrad, powołaniu komisji mandatowej i skrutacyjnej oraz informacji o zmianach w składzie Rady Krajowej, przyjęciu protokołu z posiedzenia Rady (30.01.2023) i stwierdzeniu prawomocności zebrania, delegaci przystąpili do części merytorycznej. Wybrano Prezydium Rady Krajowej na 2024 r.

Informację o pracach Zarządu Głównego Federacji od poprzedniego posiedzenia Rady (30.01.2023) przedstawiła prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, wymieniając wśród ważnych wydarzeń minionych miesięcy m.in.: odsłonięcie w Warszawie (2.03.203) pomnika inż. Piotra Drzewieckiego, polskie obchody Światowego Dnia Inżyniera, połączone z uhonorowaniem laureatów 29 edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera „Przeglądu Technicznego”, zorganizowanie kolejnych edycji: konkursu na najlepsze produkty innowacyjne – Laur Innowacyjności, Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz konkursu Młody Innowator.

W kolejnym punkcie obrad członkowie Rady Krajowej wysłuchali Sprawozdania z działalności FSNT-NOT w 2022 r.: merytorycznego – referowała prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny i finansowego – referował dyrektor generalny Mariusz Płaczkiewicz. Następnie ocenę działalności Zarządu Głównego FSNT-NOT w 2022 r. oraz sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT przedstawiła przewodnicząca GKR FSNT-NOT Danuta Kieljan. Po dyskusji Rada Krajowa podjęła uchwały w sprawach przyjęcia sprawozdań oraz imiennego udzielenia absolutorium za 2022 r. poszczególnym członkom Zarządu Głównego FSNT-NOT.

bh