Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Ocena ryzyka, a odporność sieci i systemów informatycznych na incydenty cyberbezpieczeństwa

Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych zdefiniowane jest w dyrektywie nis 2 2022/2555/ue jako: „odporność sieci i systemów informatycznych, przy danym poziomie zaufania, na wszelkie zdarzenia, które mogą naruszyć dostępność, autentyczność, integralność lub poufność przechowywanych, przekazywanych lub przetwarzanych danych lub usług oferowanych przez te sieci i systemy informatyczne lub dostępnych za ich pośrednictwem” [1].

Definicja systemu informatycznego (a także teleinformatycznego, który połączony jest z innymi za pomocą sieci telekomunikacyjnych) mówi natomiast, że SYSTEM INFORMATYCZNY to ta część systemu informacyjnego, w której do przetwarzania informacji wykorzystywane są środki techniki komputerowej [3].

Michał Łoniewski

Kierownik Wydziału Rozwoju Technicznego Przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds. Cyberbezpieczeństwa Departament Innowacji i Rozwoju Urząd Dozoru Technicznego

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-147909-ocena-ryzyka,-a-odporno%C5%9B%C4%87-sieci–i-system%C3%B3w-informatycznych–na-incydenty-cyberbezpiecze%C5%84stwa-przeglad-techniczny-2024-3.html