Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Przesłanie ŚDTiSI i KOS 2023

Przesłanie ŚDTiSI i KOS 2023

17 maja świętowaliśmy Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Obchody tego Dnia w Polsce są organizowane od ponad ćwierć wieku przez SEP, przy współpracy wielu organizacji, instytucji i środowisk. Od 2000 r. towarzyszy im Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) Polska w Drodze do Społeczeństwa Informacyjnego, skoncentrowana na problematyce przekształcania wszystkich obszarów życia i pracy za sprawą cyfryzacji i upowszechnienia Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych, (ang. ICT – Information & Communication Technologies).

Po rozszerzeniu od 2007 r. formuły obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji o zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, doroczne hasło szczegółowe KOS zaczęło być często zbieżne z hasłem ŚDTiSI, a KOS zaczęła stawać się główną imprezą tych obchodów. Gdy hasło ŚDTiSI dotyczyło jednak tematyki odległej od zainteresowań lub potrzeb krajowych, było ono sygnalizowane w trakcie oficjalnej sesji obchodów, ale KOS odbywała się pod własnym hasłem, nawiązującym do zidentyfikowanych potrzeb krajowych. Mając na względzie dużą wagę przypisywaną przez Polskę i kraje UE działaniom na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, podjęto decyzję utrzymania przyjętego wcześniej hasła XXIV KOS 2023 w brzmieniu: Techniki cyfrowe na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W NOWEJ KADENCJI

Za organizację w Polsce imprez centralnych ŚDTiSI oraz KOS odpowiada Sekretarz Generalny SEP dr inż. Jacek Nowicki, a za sprawy merytoryczno–programowe dr inż. Andrzej M. Wilk Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP. Wsparcia udzielają zarówno członkowie Sekcji jak i specjalistycznego Oddziału Elektroniki, Informatyki Telekomunikacji im. Prof. Groszkowskiego. Duże znaczenie ma współpraca z kołami SEP m. in. z Wojskowej Akademii Technicznej Politechniki Warszawskiej, a także zaangażowanie środowisk słaboprądowych z innych oddziałów SEP. Ważny jest też stały patronat udzielany przez przedstawicieli władz, uczelnie wyższe, FSNT-NOT i inne stowarzyszenia i fundacje z obszaru tematyki KOS.

Ten rok jest pierwszym w nowej kadencji, w którym realizacja wniosków zjazdowych oraz sygnalizowanych oczekiwań członków SEP wobec władz Stowarzyszenia skłaniają do spojrzenia w twórczy sposób, na wyzwania przed którymi stoi SEP. Sprzyja to wykorzystaniu wszelkich szans, aby SEP, zarówno w obszarze silno- i słaboprądowym, jak i w obszarze rozlicznych zastosowań elektryki, elektroniki, optoelektroniki, informatyki i wielu innych dyscyplin szczegółowych, umocnił swoją merytoryczną pozycję.

W tym roku, ze względu na hasło, aktywnymi uczestnikami KOS byli przedstawiciele środowiska komunikacyjnego, mającego znaczny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wiedza i kompetencje w zakresie reprezentowanym przez SEP łączą się z kompetencjami inżynierów komunikacji i specjalistów wielu innych dziedzin, skupionych na wspólnym rozwiązywaniu problemu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu. Dziś nie wystarczy jedynie dobra wola i papierowa dokumentacja odbytej dyskusji, jeśli jej wnioski nie zostaną szeroko upowszechnione i nie spowodują środowiskowego a nawet bardziej szerokiego odzewu.

SEP BYŁ PIERWSZY

SEP nie wykorzystuje jeszcze w nowoczesny sposób multimedialnych kanałów komunikacji społecznej, kluczowych do umocnienia jego merytorycznej pozycji, wzmocnienia siły oddziaływania i skłonienia administracji państwowej i samorządowej oraz parlamentarzystów do współpracy. Jakie to przynosiło skutki, prześledźmy na przykładach:

  • W trakcie Kongresów Elektryki Polskiej (KEP), branżowych Konferencji Krajowych, zarówno silno- jak
    i słaboprądowych wygłaszanych jest wiele ciekawych i wartościowych merytorycznie wystąpień, które w najlepszym razie są publikowane w ograniczonym nakładzie w materiałach pokonferencyjnych i/lub w coraz bardziej niszowych czasopismach branżowych. Dobrze, jeśli formułowane w trakcie tych spotkań postulaty, wnioski i propozycje, dotrą do decydentów i będą miały wpływ na kształt naszej rzeczywistości. W znacznej części pozostają one szerzej nieznane i czasem, po latach, odkrywane na nowo.
  • Od wielu lat, zwłaszcza przy okazji ŚDTiSI oraz KOS Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego podejmowane są tematy, które po pewnym czasie wchodzą dopiero do obiegu publicznego. Nikt już nie pamięta wtedy o dorobku SEP w tym zakresie. Dotyczy to np. postulowanego przez SEP, jeszcze na przełomie wieków, powołania resortu odpowiedzialnego za problematykę społeczeństwa Informacyjnego w Polsce czy zwrócenia uwagi na bardzo ważny i dopiero obecnie w dużym stopniu dostrzeżony, problem bezpieczeństwa państwa w związku z cyfryzacją jego zasobów. To ostatnie zagadnienie już 10 lat temu było tematem KOS 2013 Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego wirtualny świat a realne bezpieczeństwo.
  • W tym roku ogromną karierę robi, nie tylko u nas, temat Sztucznej Inteligencji (AI). Warto przypomnieć, że już w 2018 r. tematem ŚDTiSI oraz KOS było Wykorzystanie sztucznej inteligencji dla pożytku społecznego (kilkugodzinna relacja jest na stronach SEP). Streszczenie materiału wprowadzającego w postaci felietonu opublikowano w PT 12/2020 pt. Sztuczna Inteligencja – szansa czy ryzyko? Multimedialne materiały z tej Konferencji nie zostały właściwie dostosowane do wymagań współczesnych mediów elektronicznych i opublikowane na popularnych platformach multimedialnych.

Na II KEP, wśród wielu tematów związanych z cyberbezpieczeństwem, również systemu elektroenergetycznego, jedna z kluczowych sesji dotyczyła bardzo modnego dzisiaj pytania „Czy będzie blackout?” Wydaje się, że odpowiednio przedstawione główne głosy z II a później III KEP byłyby bardzo ważne, również dla prowadzonych obecnie dyskusji o transformacji energetycznej i bezpieczeństwie systemu elektroenergetycznego. To też obszar wielu zagadnień wymagających merytorycznej prezentacji i dyskusji.

Mimo podejmowanych w przeszłości działań związanych z umocnieniem merytorycznej pozycji SEP i niezbędnymi multimedialnymi kanałami komunikacji SEP, wydają się one nieadekwatne do obecnych potrzeb. Równocześnie w działaniach zmierzających do zwiększenia rozpoznawalności SEP w społeczeństwie i wśród decydentów, można będzie, jako cenny materiał wyjściowy, wykorzystać udokumentowany dorobek wielu spotkań, konferencji i kongresów, a także rezultaty projektów i działań środowiskowych. Ważną rolę w tym zakresie może spełniać zgromadzony wieloletni dorobek ŚDTiSI, w tym oryginalne osiągnięcia KOS, a także materiały z II i III KEP. Unikalność ŚDTiSI jak i KOS polega na przygotowywanym przed każdym KOS przeglądowym materiale wprowadzającym do tematyki obrad i skoncentrowaniu prac nie tylko na technice, a na zagadnieniach jej wdrażania do poszczególnych obszarów życia, w tym także na zagadnieniach moralno-etycznych związanych z ryzykiem wynikającym z możliwości niewłaściwego wykorzystania rozwiązań technicznych.

NA PRZYSZŁOŚĆ

Wiele z tych zagadnień, omówionych w materiałach wprowadzających jak i poruszonych w dyskusji w trakcie KOS z kilku ostatnich lat stanowi swoisty „kapitał intelektualny”[i], który właściwie wykorzystany i w atrakcyjnej, multimedialnej formie podany może budować społeczne zainteresowanie pracami SEP. Wymaga to jednak nie tylko profesjonalnego nagrania przebiegu Konferencji i narracji sygnalizującej kluczowe wypowiedzi, ale i jej uzupełnienia lub rozwinięcia rozmowami w studio. Ważne jest również przygotowanie opartych na poruszonych treściach profesjonalnych materiałów, tak w ramach post-produkcji wzbogaconych i zmontowanych, aby stanowiły materiał atrakcyjny dla docelowego odbiorcy. Mając na względzie, że:

  • Tylko widoczna aktywność SEP w mediach społecznościowych i uzyskanie dostatecznie dużych zasięgów formułowanych w nich merytorycznych opinii i poglądów, może zainteresować decydentów i stworzyć warunki do partnerskiego dialogu dzięki udziałowi przedstawicieli SEP w pracach odpowiednich komisji parlamentarnych, resortowych radach i zespołach.
  • Aktywna obecność SEP w multimedialnych mediach elektronicznych konieczna jest również do dotarcia do młodych i najmłodszych użytkowników Internetu i pozyskania w tej grupie odbiorców nowych członków i sympatyków.
  • Niezbędne jest również podjęcie upowszechniania przez SEP osiągnięć młodych polskich inżynierów i naukowców, licznych startupów i innych innowacyjnych firm z obszaru elektryki silno- i słaboprądowej (w tym optoelektroniki), cyfryzacji i ich rozlicznych zastosowań, wpływających na powstawanie w Polsce społeczeństwa Informacyjnego.

Wobec rozwoju technik informacyjnych i komunikacyjnych, a zwłaszcza upowszechnienia masowych platform multimedialnych oraz znacznego kapitału intelektualnego SEP wynikającego z jego wielodziedzinowego dorobku, niezbędne jest podjęcie konkretnych działań, aby poziom komunikacji społecznej SEP dostosować do współczesnych wyzwań. SEP postanowiło podjąć starania o stopniowe uruchomienie Internetowej Telewizji SEP stanowiącej zaczątek profesjonalnej obecności SEP na masowych platformach multimedialnych. Liczymy, że to nowoczesne narzędzie i kanał komunikacji pozwoli nie tylko na nowoczesną prezentację wiedzy technicznej z obszaru kompetencji SEP, ale będzie stanowić miejsce dialogu i wypracowywania opinii dotyczących kluczowych zagadnień współczesnej elektryki i cyfryzacji. Technika ma zawsze służyć człowiekowi, ale to człowiek, dokonując wyborów decyduje o tym, czy narzędzie to jest wykorzystywane w dobrym czy złym celu. Zmierzamy do tego, aby w ramach działalności zagadnienie etyki inżynierskiej i moralnej odpowiedzialności twórców techniki stanowiły ważny punkt odniesienia naszych działań.

Uruchamiając profesjonalną aktywność SEP na platformach multimedialnych liczymy na współpracę nie tylko z Komitetami Naukowymi SEP, sekcjami, oddziałami i czasopismami SEP, ale i wszystkimi środowiskami, z którymi współpracujemy przy organizacji licznych konferencji, konkursów i innych wydarzeń. Pragniemy, aby Telewizja SEP stała się miejscem spotkania wszystkich, komu problematyka zastosowań elektryki, elektroniki i cyfryzacji jako narzędzi do rozwoju i modernizacji Polski jest bliska i kto w tym obszarze ma ciekawe, merytoryczne pogłębione przemyślenia i propozycje.

prof. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prezes SEP

dr inż. Andrzej M. Wilk, przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP

Na podstawie artykułu zamieszczonego w miesięczniku „Elektronika” 4/2023.


[i] Tematykę poruszaną na KOS przez SEP zaprezentowaliśmy dokładnie na łamach PT w 2021 r. w cyklu artykułów „Społeczeństwo informacyjne”