Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Rozwiązanie gospodarki wodno-osadowej w recyklingu tworzyw sztucznych

Solution for water and sediment management in plastics recycling

mgr inż. Paweł Jamski, PFTechnology sp. z o.o.

Streszczenie

W obliczu prężnego rozwoju recyklingu tworzyw polimerowych, efektywne oczyszczanie ścieków powstających w procesie mycia powyższych surowców wtórnych stało się bardzo istotnym zagadnieniem. Recykling tworzyw polimerowych pozwala na ponowne wykorzystanie surowców, co przyczynia się z kolei do ograniczenia zapotrzebowania na nowe materiały. Jednakże, aby pełnić swoją rolę zrównoważonego rozwiązania, przemysł musi skupić się nie tylko na produkcji recyklatów, ale także na efektywnym i bezpiecznym oczyszczaniu wód używanych w procesie jego produkcji. W artykule zostanie omówione kompleksowe rozwiązanie tego problemu. Niniejszy artykuł prezentuje autorskie rozwiązanie w zakresie oczyszczania ścieków powstających podczas procesu mycia tworzyw poddawanych recyklingowi. Przez zastosowanie zaawansowanych technologii i strategii, proponowane rozwiązanie ma na celu nie tylko skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, lecz także minimalizację ilości zużywanej wody i powstających odpadów. Omawiane rozwiązanie stanowi krok w kierunku zrównoważonego przetwarzania tworzyw sztucznych, ograniczając negatywne jego oddziaływanie na środowisko, a jednocześnie utrzymując wysoki standard czystości produkowanego materiału.

Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, recykling, oczyszczanie ścieków

Abstract

With the buoyant growth of polymer plastics recycling, the efficient treatment of wastewater generated in the washing process of the above secondary raw materials has become a very important issue. Recycling polymer plastics allows the reuse of raw materials, which in turn contributes to reducing the need for new materials. However, in order to fulfil its role as a sustainable solution, the industry must focus not only on the production of recyclates, but also on the efficient and safe treatment of the water used in its production process. This article will discuss a comprehensive solution to this problem. This article presents a proprietary solution for the treatment of wastewater generated during the washing process of recycled plastics. Through the use of advanced technologies and strategies, the proposed solution aims not only to effectively remove contaminants, but also to minimise the amount of water used and waste generated. The solution discussed represents a step towards sustainable plastics processing, reducing its negative impact on the environment while maintaining a high standard of purity of the material produced.

Keywords: plastics, recycling, waste water treatment

Przeczytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-146927-rozwiazanie-gospodarki-wodno-osadowej–w-recyklingu-tworzyw-sztucznych-przeglad-techniczny-2024-1.html