Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Test słuchu i poprawności korzystania z ochron słuchu w pracy – to możliwe!

Hearing test and correct use of hearing protectors at work – it’s possible!

mgr inż. Grzegorz Szczepański, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Streszczenie

Hałas jest czynnikiem szkodliwym środowiska pracy występującym w Polsce powszechnie, zwłaszcza wśród zakładów przetwórstwa przemysłowego. Należy promować rozwiązania mające na celu minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu w miejscu pracy. W artykule przedstawiono koncepcję opracowania narzędzia, które umożliwiłoby realizację podstawowych badań słuchu oraz pomoże w sprawdzeniu poprawności stosowania ochron słuchu. Urządzenie takie musi być przy tym stosunkowo tanie i skalowalne w celu zastosowania w możliwie największej liczbie zakładów pracy, gdzie występuje zagrożenie hałasem. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych testów weryfikacyjnych 8 torów generowania dźwięku w połączeniu ze słuchawkami, których celem było porównanie parametrów generowanego sygnału pod względem spełnienia wytycznych normy dla audiometrów przeznaczonych do testów przesiewowych.  

Słowa kluczowe: hałas, ochrona słuchu, audiometria

Abstract

Noise is a harmful factor in the working environment in Poland, especially among industrial processing facilities. It is essential to promote solutions aimed at minimizing the risk of hearing damage in the workplace. The article presents the concept for developing a tool that would enable basic tonal audiometry examinations and assist in verifying the correct placement of noise-canceling inserts in the ear canal. Such a device should be relatively cheap and scalable to cover the largest possible number of workplaces where noise exposure is a concern. The article presents the results of preliminary verification tests of 8 sound signal paths combined with headphones, aiming to compare the parameters of the generated signal in terms of meeting the normative guidelines for audiometers designed for screening tests.

Keywords: noise: hearing protection, audiometry

Literatura

[1] Główny Urząd Statystyczny. 2023. Warunki pracy w 2022 r. Warszawa, Gdańsk.

[2] Pawlaczyk-Łuszczyńska, M. 2010. Minimalizowanie Ryzyka Uszkodzenia Słuchu w Miejscu Pracy poradnik dla pracowników BHP, PIS, PIP, pracodawców i pracowników. Łódź: IMP.

[3] World Health Organization. 2021. Deafness and hearing loss. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

[4] Minister Zdrowia. 2023. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz. U. 2023 poz. 607.

[5] Główny Urząd Statystyczny (GUS). 2017. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r. Warszawa.

[6] Skarżyński, P. H., Skarżyński, H., Świerniak, W., Czajka, N., & Kochanek, K. 2023. „Podsumowanie 12 lat realizacji programów badań przesiewowych słuchu wśród uczniów klas I i VI uczęszczających do szkół podstawowych w Warszawie”. Nowa Audiofonologia 12(1): 55–62. https://doi.org/10.17431/na/161991

[7]Valentin, O., John, S. M., & Laville, F. 2017. “Using Auditory Steady-State Responses for Measuring Hearing Protector Attenuation”. Noise & Health 19(86): 1–9.

[8] Voix, J., & Laville, F. 2009. “The objective measurement of individual earplug field performance”. J Acoust. Soc. Am.125: 3722–32.

[9] PN-EN 60645-1:2017-12 Elektroakustyka — Urządzenia audiometryczne — Część 1: Urządzenia do audiometrii tonowej i audiometrii słownej.

Przeczytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-146929-test-s%C5%82uchu-i-poprawno%C5%9Bci-korzystania–z-ochron-s%C5%82uchu-w-pracy-%E2%80%93-to-mo%C5%BCliwe!-przeglad-techniczny-2024-1.html