Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

VI konkurs INFOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w VI konkursie INFOSTRATEG dofinansuje projekty w trzech obszarach:

  • Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych.

Obecnie w wielu obszarach buduje się, rozwija i ulepsza systemy automatycznej analizy zdjęć satelitarnych, w celu uzyskiwania różnego rodzaju informacji geolokalizacyjnej. Jednak brakuje narzędzi, które w łatwy sposób pozwalałyby na rozpoznawanie na nich nowych typów obiektów czy też obiektów o różnym charakterze. Dlatego celem projektów w tym obszarze powinno być stworzenie uniwersalnych technik pozwalających na rozpoznawanie wielorakich obiektów na takich zdjęciach.

Alokacja przeznaczona w konkursie na ten obszar to 20 mln zł, maksymalnie 6 mln zł na projekt.

  • Scenariusze selektywnej ochrony roślin.

Nowe technologie Przemysłu 4.0 coraz częściej spotykamy także na terenach rolniczych. Automatyzacja rolnictwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz rozwiązań ICT, mających wspierać produkcję rolną, to dziś światowy trend. Istotny także dla Polski, gdzie rolnictwo jest jednym z kluczowych obszarów gospodarki. Celem zespołów  w tym obszarze będzie opracowanie algorytmów rozpoznających, na podstawie obrazu z kamer i czujników zainstalowanych na maszynach rolniczych, wystąpienie niepożądanych zjawisk na plantacjach, takich jak choroby roślin bądź inwazje szkodników, czy też nieprawidłowy rozwój wynikający z braku wilgoci lub pożądanych substancji w glebie.

Alokacja przeznaczona na ten obszar wynosi 20 mln zł, maksymalnie 6 mln zł na projekt.

  • Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich.

Temat „Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich” ma na celu stworzenie systemu, który będzie w stanie rozpoznawać, co dana osoba lub grupa osób robi na filmie. Opracowane w toku prac B+R systemy będą mogły zostać wykorzystane do analizy nagrań wideo pochodzących z monitoringu, np. do wykrywania niebezpiecznych sytuacji, przestępstw czy też rozpoznawania symptomów chorób. Eksperci zwracają uwagę, że rozpoznawanie zachowań uwidocznionych na filmach może być niezbędne przy sterowaniu pojazdami autonomicznymi.

Alokacja przeznaczona na ten obszar to 30 mln zł, maksymalnie 8 mln zł na projekt.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 7 kwietnia do 9 czerwca br. Budżet przewidziany na wsparcie innowacyjnych rozwiązań wynosi 70 mln zł.

Szczegółowe informacje nt. VI konkursu INFOSTRATEG na projekty tematyczne, wraz z dokumentacją konkursową, znajdują się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: https://www.gov.pl/web/ncbr/vi-konkurs-infostrateg-na-projekty-tematyczne

VI konkurs INFOSTRATEG